StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSkolinspektionen avslutar granskningen av Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2022-06-15
Uppdaterad 2022-06-15 13:58

Den uppmärksammade kvalitetsgranskningen av Sala kommuns grundskolor har nu avslutats.

Det är förstås ett mycket positivt besked, som bekräftar att vi är på rätt väg.

Så här motiverar man beslutet:
”Huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete.”

Vi får också en del vägledande kritik, det gäller huvudmannens kompensatoriska arbete. ”Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs”.

Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen (i detta fall utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) fortsätter att ta ansvar för ett fortsatt utvecklingsarbete.

De åtgärder vi redovisat och som vi redovisade i ett svar, som nämnden fastställde i maj, inger dock förtroende hos den granskande myndigheten. Det blir inga ytterligare krav på återkoppling eller några vitesförelägganden.

Fortsatta insatser

Våra fortsatta insatser handlar om ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete med analyser och förbättrade rapporter till ansvariga politiker. Det kan också bli organisationsförändringar på ledningsnivå. Det är exempelvis inte säkert att förskola och skola skall ha samma rektor, vilket förekommer på några enheter idag. Det kan bli inslag av mer central styrning, exempelvis av studiedagar, gemensamma enkäter, hur planer mot kränkande behandling utformas,  och av hur arbetet med klasskonferenser och terminsavstämningar genomförs, etcetera.

Skolinspektionen sätter samtidigt särskilt fokus på vårt kompensatoriska arbete. Det innebär bland annat att vår modell för ekonomisk fördelning mellan enheter skall ses över. Om resurser omfördelas kommer några att vinna på det, andra att förlora.

Samtliga rektorer är med i detta arbete och all skolpersonal kommer att involveras och informeras om arbetets gång, i första hand av sina respektive chefer.

Kontakt

Cecilia Krantz, Rektor Ekebyskolan
0224-74 80 23 cecilia.krantz@sala.se