StartSala kommuns skogvaktare har ansökt om stöd för miljöinvestering - Lövgynnande gallring Sala-Ösby
Nyhet
Publicerad 2020-12-03
Uppdaterad 2020-12-03 14:23

Här presenterar vi en kort beskrivning av våra stödåtgärder med hänvisning till stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Naturvårdsåtgärden i det aktuella beståndet vid Ösby Naturbruksgymnasium, på Sala kommuns mark och som kommunen sökt projektstöd för, ingår som en del av en större satsning på att utveckla naturvärden knutna till äldre lövskog. Beståndet som ligger strax söder om Naturbruksgymnasiet, ingår som ett blivande värdeområde på lokal nivå, inom det större ”Focusområdet” för Vitryggig hackspett i Nedre Dalälvsområdet. Genom att avverka den inväxande granen inom beståndet, skapas ett till stora delar rent lövskogsbestånd med biologiskt äldre löv, där det samtidigt nyskapas en ny yngre generation löv som får växa in i det gamla. Kommande nya uppslag av barr kommer att åtgärdas varteftersom.

Det här lövskogsbeståndet kommer att fungera som en viktig länkdel, mellan de rika lövskogsområdena kring Hallaren i NO, Ölstabrännans NR mer eller mindre i anslutning till strax öster om, samt de under nyskapande lövrika strandskogsområdena kring sjöarna norr om Sala, Långforsen och Silvköparen. Sett i ett större sammanhang, länkar de här områdena sedan vidare västerut till det nu uppväxande mycket stora lövbränne området på Hälleskogen efter branden 2014. Sveriges största sammanhängande nya lövbränne område! Åren efter branden öppnade sig här ett ”fönster”, för Vitryggen som medförde att det gjordes ett antal observationer av vitryggar under två – tre år. Även observationer i tillskapade lövbiotoper genom Skogsstyrelsens ”naturvårdsavtal” i närområdena runt brännan gjordes under åren därefter. I Strandskogsområdena runt Långforsen - Silvköparen, har mindre hackspett par redan flyttat in tillsammans med mer vanliga lövskogsarter. Liknande fynd kommer med säkerhet att även göras framöver i det här nyrestaurerade skogsområdet.

Det stöd som hjälpt Sala kommun att genomföra restaureringsarbetet, har erhållits genom det ekonomiska stödet ”skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet” (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Beskrivningen av vilka miljömål vi har bidragit till med detta (t ex. skapa lövskog, skapa våtmark, arbete med hotade arter och liknande).

Den här åtgärden med att restaurera fram ett äldre lövskogsbestånd i skogsbestånd i direkt anslutning till odlingsbygder, är tänkt att bidra inom ramarna för miljömålet Levande skogar, nyskapande / restaurering av äldre lövskog. Som ett direkt mervärde och mål, adresserar åtgärden till att skapa förutsättningar för och gynna hotade arter i lövskogar, på det lokala planet. I tidigare åtgärder inom fastigheten med lövskogsrestaureringar, har arter som mindre hackspett, tretåig hackspett samt gråspett, redan attraherats och i vissa fall etablerat sig som häckande arter. Vidare har rosenfink, sävsparv och entita noterats öka i antal inom dessa områden. Bland kärlväxter kan nämnas nattviol som återetablerad art, för att nämna några arter.

Åtgärderna svarar även mot flera av Artskyddsförordningens utpekade arter på ett positivt vis, inte minst sedan Artskyddsförordningen bakats in i Skogsbruksplanen för Sala kommuns skogar, där Skogsstyrelsens Målbildsarbete bildar grund för utsöket av lämpliga bestånd att arbeta med (exempelvis målbilderna för svämskogar, åkerholmar och bryn / kantzoner).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling