Nyhet
Publicerad 2021-06-08
Uppdaterad 2023-04-14 07:03
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Med start vintern år 2020/2021 kommer kommunens miljöenhet att påbörja ett tillsynsprojekt där vi undersöker barns och elevers skol- och förskolegårdsmiljö, inklusive efterlevnad av tobakslagen.

Kommunens miljöenhet kommer med start vintern år 2020/2021 att besöka samtliga skol- och förskolegårdar i Sala och Heby kommuner, från förskolan och upp till gymnasium. Detta för att se om de uppfyller de krav som lagstiftningen miljöbalken ställer på skol- och förskolegårdar, samt om tobakslagen efterlevs. Det kan t ex handla om materialval, tillgång till skugga samt om rökförbudsskyltar finns uppsatta. Se länkar till lagstiftning, förordning och vägledning nedan.

Planen var ursprungligen att miljöenheten skulle följa upp efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation i skolorna och sedan på förskolorna, samt vid eventuella brister ställa kvar på åtgärder. Men med anledning av rådande situation med covid-19, har miljöenheten valt att ändra inriktning på tillsynen. Detta då ventilationstillsyn skulle innebära fysiska inspektioner inomhus. Observera dock att ni som verksamhet ändå har skyldighet att ha koll på vilka flöden som förekommer i de rum eleverna nyttjar, samt vid behov se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Mer information om detta finner ni HÄR.

Inför tillsynen

Du som rektor behöver inte förbereda något inför tillsynen. Miljöenheten planerar för att genomföra samtliga inspektioner oanmält. Om det finns personal ute på plats vid inspektionstillfället, kan kontakt komma att tas med denne. Miljöenhetens inspektörer anländer i uppmärkt kommunbil, har tjänstejacka med Sala och Hebys kommunvapen på samt tjänstekort väl synligt. Önskar ni att vi meddelar innan vi kommer ut på plats, låt oss veta så ordnar vi med det. Våra kontaktuppgifter finner ni nedan.

Efter tillsynen

Ni kommer efter tillsynen att erhålla en inspektionsrapport från miljöenheten. Av inspektionsrapporten kommer att framgå om vi önskar att ni vidtar några mindre åtgärder. Ser vi allvarligare brister, kommer miljöenheten kontakta er direkt istället. Miljöenheten riktar sig direkt till verksamheten, men kan ej styra över vem det är som ska utföra och bekosta eventuella åtgärder.

FAQ

 1. Får vi ha gamla bildäck på vår gård?
  Svar: Miljöenheten rekommenderar er att ta bort löst liggande bildäck från skolgården. Bildäck är inte tillverkade för att vara leksaker. Däcken innehåller flera ämnen som inte bör komma i kontakt med barn, till exempel högaromatiska oljor. Förekommer gamla bildäck i övrigt på skolgården, råder vi er att byta ut dessa allt efter som. Att ha bildäck på skolgården kan även vara olämpligt enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta då bildäck inte klassas som lekredskap och därför ej heller besiktigas. Mer information på området finner du i Naturskyddsföreningens material "Giftfri förskola/skola".

   
 2. Får vi ha konstgräs och mjuka fallskydd på vår gård?
  Svar: Miljöenheten rekommenderar er att i första hand välja naturliga material anpassade för att användas av barn. Som fallskydd kan man t.ex. istället använda bark eller kork som fallskydd. Granulat i konstgräs kan bytas ut mot sand. Att ersätta naturliga miljöer med konstgjorda material är negativt ur flera perspektiv. Konstgjorda ytor ger sällan samma inbjudande miljö för lärande och lek som naturlig miljö erbjuder. Gummigranulatet i konstgräs och fallskydd är ofta tillverkat av uttjänta bildäck, vilka kan innehålla cancerframkallande ämnen. För att öka fallskyddets hållbarhet tillsätts ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö. När de konstgjorda ytorna slits sprids mikroplaster som följer med dagvattnet ut i vattendragen. Slutligen genererar utslitna konstgräsplaner och fallskydd stora mängder avfall när de byts ut.

   
 3. Får vi använda och bygga med impregnerat virke på vår gård?
  Svar: Använd rätt material och ytbehandling för att öka livslängden på materialet, fråga leverantören om du är osäker. Det kan tex vara värmebehandlat trä eller trä som impregnerats med ett kiselbaserat impregneringsmedel, obehandlat trä, kärnvirke, lärkträ och ek, som har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag, obehandlat trä som målas eller oljas in med miljömärkt färg eller ytbehandling. Kreosotbehandlat eller tryckimpregnerat virke ska inte användas.
   
 4. Vad menas med goda sol- och skuggförhållanden?

  Svar: Att bränna sig i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet, detta då barns hud är extra känslig. Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige och den kryper också ner i åldrarna. Ett bra och billigt sätt att förhindra att barn och elever bränner sig, är att erbjuda goda sol- och skuggförhållanden. Detta är särskilt viktigt i förskolan, då barnen i förskolan vistas mer ute.

  Goda sol- och skuggförhållanden innebär att utemiljön planeras så att en variation av ytor med skugga och sol erbjuds. Slagskugga från byggnad är inte en acceptabel lösning, då det skapar otrivsamma vistelseytor under stora delar av året.

  När ni planerar utemiljön, tänk efter hur behovet ser ut hos er. Studier på gårdar har visat att där minst 50% av gården täcks av skugga från vegetation, är personalen nöjd med både utom- och inomhusklimatet. Finns ingen skuggande vegetation på er gård, kan det därför vara en god idé att börja plantera. Andra sätt att skapa skugga kan vara att bygga en pergola eller köpa in duk och parasoller. 

  Oavsett vilka åtgärder som vidtas, glöm inte att notera var skuggan hamnar. Detta då syftet är att den ska hamna på en trivsam plats där barnen och eleverna faktiskt vistas. Särskilt viktigt är det att erbjuda skugga på solutsatta platser där barn och elever vistas mellan kl 11 och 15, då det är då som solen är som starkast. 

  Mer om detta finns att läsa i bland annat Strålsäkerhetsmyndighetens material "Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar", "Solskyddsfaktorer - Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn" samt Boverkets material "Gör plats för barn och unga".

 5. Hur ska en rökförbudsskylt se ut och var ska den placeras?
  Svar: Enligt tobakslagen ska det tydligt informeras om rökförbudet på skol- och förskolegårdar genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de ska vara tydliga. En tydlig och lämpligt placerad skylt anser miljöenheten vara en skylt som placerats där man anländer till området, som innehåller information om att rökning är förbjudet enligt lag inom hela skol- eller förskolegårdsområdet. Kom ihåg att tobakslagen främst är en skyddslag vars syfte är att inte exponera barn och ungdomar för rökning. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mycket material gällande rökfria gårdar, bland annat faktabladet "Rökförbud på skolgårdar och utomhusplatser inom barnomsorgen". Tyvärr finns det inte längre förslag på rökförbudsskyltar på Folkhälsomyndighetens hemsida, men miljöenheten har tagit fram några förslag som ni finner HÄR. Se förslagsvis till att skylten tillverkas i ett vädertåligt material,  t ex i plåt eller som klisterdekal.

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster