StartKommunalt dricksvatten
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-25
Uppdaterad 2023-12-05 11:06

Sala kommun har sex vattenverk. Det största verket finns vid Knipkällan i Badelundaåsen. Från Knipkällan tas över 90 procent av allt vatten som levereras till de som är anslutna till den kommunala vattenförsörjningen.

Sala, Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm hämtar sitt vatten från Knipkällan. Ransta, Kumla, Varmsätra och Vad/Ransta by har en gemensam vattentäkt vid Härsved och Hedåker och Rosshyttan har gemensam vattentäkt i Hedåker. Möklinta, Broddbo och Sätrabrunn har egna vattentäkter.

Alla vattentäkterna är grundvattentäkter. Vattnet är genomgående av god kvalitet och inga farliga kemikalier används i beredningen. Av kommunens befolkning får 15 600 personer sitt vatten från de kommunala vattenverken. Årligen produceras cirka 1,7 miljoner kubikmeter ut från täkterna. I genomsnitt använder vi i kommunen cirka 170 liter per person och dygn. För att transportera ut vattnet till hushållen finns 20 mil vattenledningar nedlagda i marken.

Kontinuerligt tas prover på vattnet i vattenverken och ute på ledningsnätet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Övervakning av vattenproduktionen sker via ett datorbaserat övervakningssystem och dygnet runt-förlagd personalberedskap som är ansluten till SOS-Alarm.

Vattenkvalitet

Hårdhetsgrad

Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader som betecknas dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10 dH eller mer och mjukt vid 5 dH eller mindre. När du doserar tvätt- och diskmedel bör du följa rekommendationerna på förpackningen. I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket tvätt- och diskmedel.

Fluoridhalt

Fluorid förekommer naturligt i marken och vid lämplig mängd i vattnet, 0,8-1,2 mg/l kan karies förebyggas.

Surhetsgrad (pH-värde)

Vattnets surhetsgrad anges av pH-värdet. Ett vatten sägs vara neutralt om pH-värdet är 7, surt om värdet understiger 7 och alkaliskt när värdet överstiger 7.

Tabell: Vattenkvalitet

Vattenverk dH Fluorid (mg/l) pH
Broddbo <5 <0,2 8,5-8,6
Hedåker <5 0,4-0,6 7,6-7,8
Härsved <5 0,4-0,5 7,5-7,6
Knipkällan 5 0,6-0,9 8,2
Möklinta <5 0,3 8,3
Ransta <5 0,3-0,5 8,2
Sätrabrunn 5-7 0,8-0,9 8,1

Koppar

Använd aldrig varmvatten till matlagning. Det finns risk för att koppar fäller ut från fastighetens ledningar.

Radon

Radonhalten i kommunens vatten är 20-70 Bq/l. Gränsvärdet är 100 Bq/l.

Desinfektion

För att desinficera vattnet används UV-ljus i stället för klorering vid våra vattenverk. Vid behov kan även klor användas och tillsätts då i små mängder under begränsad tid.

Missfärgat vatten

Driftstörningar på ledningsnätet i form av vattenläckage och vattenavstängningar kan ge upphov till att avlagringar lossar.

Vattenmätning

Vattenmätning hos abonnenterna sker med vattenmätare som VA-verket installerar och kontrollerar. Mätaren ska vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Mätaren är VA-verkets egendom men fastighetsägaren ansvarar för att den inte skadas och för att ventiler och kopplingar har god funktion.

Sedan 2015 pågår ett arbete där vi byter ut de kommunala vattenmätarna (storlek Qn2,5) utifrån en ny områdesindelning. Det kan innebära att du som fastighetsägare kan få din vattenmätare utbytt tidigare än det normala tioårsbytet. Vi skickar ut information till de berörda fastighetsägare när mätaren ska bytas ut. Först skickar vi ut ett informationsblad om vad som är viktigt att tänka på innan vattenmätarbytet och därefter kommer information om datum för mätarbytet.

Få sms vid vattenavbrott

När vi har tillfälliga vattenavbrott skickar vi ut sms till de som är berörda. Alla som är anslutna till tjänsten får ett sms om vi tillfälligt behöver stänga av vattnet vid driftstörningar eller planerade VA-arbeten. Läs mer om tjänsten och hur du kan kolla om du är registrerad här.