Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad (även stommen). Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför dessa områden krävs det aldrig rivningslov.