Informationstjänst
Publicerad 2020-06-24
Uppdaterad 2023-04-14 09:15

Om du har en cistern så ska den regelbundet kontrolleras för att förebygga eventuellt läckage. Miljöenheten Sala-Heby ska informeras när en cistern installeras eller tas ur bruk.

Förvaring av brandfarliga vätskor sker vanligtvis inomhus, utomhus eller under jord i olika typer av öppna, ej trycksatta, cisterner. Till brandfarliga vätskor hör bl.a. eldningsolja och spillolja. En cistern kan vara utformad med olika typer av korrosionsskydd s.k. S- och K-cisterner. S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet jämfört med en K-cistern.

Nya föreskrifter

Från och med den 1 januari 2022 gäller Naturvårdsverkets nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. De nya föreskrifterna ersätter NFS 2017:5. 

Förutom kraven enligt NFS 2021:10 finns även krav enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3. NFS 2021:10 innehåller krav på informationsplikt och sekundärt skydd medan de tekniska kraven och kontroller av cisterner regleras i MSBFS 2018:3.

Installation av cistern

Vid installation av cisterner ska miljöenheten på kommunen informeras senast fyra veckor innan installation. Informationsplikt gäller för cisterner/lösa behållare som rymmer mer än 1 m³ olja, diesel etc. och som installeras ovan eller i mark. Inom vattenskyddsområde gäller informationsplikt om mer än 150 liter brandfarlig vätska ska hanteras.

Vid informerande av installation ska en karta inkluderas, innehållande cisternens/behållarens placering samt närliggande vattentäkter inom 200 meter, även vattendrag, dagbrunnar och andra känsliga objekt ska vara inritade.

Informera om installation av cistern.

Återkommande kontroll av cisterner

Alla cisterner, oavsett om de är placerade utomhus, inomhus eller i mark, ska kontrolleras med jämna mellanrum. Detta ska göras för att skador som kan uppstå på cisterner ska upptäckas i tid så att läckage från cisterner, som kan skada både mark och grundvatten, kan förebyggas.

Cisterner ska kontrolleras vart 6:e alternativt vart 12:e år. Vilket kontrollintervall som gäller beror på vart cisternen är placerad samt vilket korrosionsskydd cisternen har. 

Efter genomförd kontroll upprättas en kontrollrapport av det företag som gjort kontrollen. Den senaste kontrollrapporten ska finnas tillgänglig för att visa upp för tillsynsmyndigheten. 

Vem skall kontrollera Din cistern?

Kontroll av cisterner ska endast utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Cisterner/behållare inom vattenskyddsområden

För cisterner/behållare som är placerade inom vattenskyddsområden råder restriktivare regler avseende vilka skyddsåtgärder som måste vidtas för att förhindra spill och läckage. En cistern och dess kringutrustning som är placerad inom vattenskyddsområde skall vara invallad där minst hälften av lagrad volym ryms dock minst den största behållarens volym. Hanteras mer än 150 liter ska tillsynsmyndigheten informeras skriftligen. 

I NFS 2021:10 finns bland annat krav på sekundärt skydd för cisterner och lösa behållare i vattenskyddsområden. Vid påfyllningsrör för cisterner inom vattenskyddsområde ska det även finnas en skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE med information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

Tillstånd/bygglov

Tillstånd kan krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Syftet är att förhindra brand eller explosion vid hantering av sådana varor. Brandfarliga varor är t.ex. bensin, diesel, gasol, spillolja, acetylen, lösningsmedel samt vissa färger och kemikalier.
 
Yrkesmässig hantering är t.ex. bensinstationer, restauranger med gasolinstallation, verkstäder, industrier, försäljningsställen, undervisningslokaler samt vissa diesel/oljecisterner.

Det finns ytterligare undantag från tillståndsplikten, och du rekommenderas att kontakta räddningstjänsten Sala-Heby för mer information. Räddningstjänsten Sala-Heby i Sala är tillståndsmyndigheter och tillsynsmyndighet.

Vid installation av cistern kan det även vara aktuellt med bygglov. Kontakta Byggenheten Sala-Heby för mer information. 

Cistern som tas ur bruk

Om en cistern inte avses att användas för förvaring av olja eller diesel ska detta anmälas skriftligt till miljöenheten. Cisternen ska antingen skrotas eller förseglas så att påfyllning omöjliggörs. Olje-/dieselrester i cisternen ska omhändertas som farligt avfall.

Informera om cistern som tas ur bruk.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se