Informationstjänst
Publicerad 2023-02-23
Uppdaterad 2024-05-23 11:35

Sala kommun har tagit fram en koldioxidbudget. Budgeten visar hur mycket koldioxid som släpps ut från olika källor i kommunen och hur snabbt utsläppen måste minska för att Sala ska fullgöra sin del av Parisavtalet. Från och med 2024 måste de totala koldioxidutsläppen inom kommunens gränser minska med 13,6% årligen.

Koldioxidbudgeten anger den maximala mängd koldioxid som Sala kommun kan släppa ut i framtiden om kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet och bidra till att begränsa klimatförändringarna till under 2 °C. Från och med i år kan som mest 560 000 ton koldioxid släppas ut i Sala under all framtid. Det kan jämföras med att våra utsläpp år 2022 var drygt 83 000 ton. Om utsläppen ligger kvar på den nivån kommer koldioxidbudgeten att vara slut redan inom 7 år.

För att vi ska lyckas hålla vår koldioxidbudget krävs att vi minskar våra utsläpp med 13,6% varje år, vilket är en kraftig acceleration jämfört med de knappa 2% per år som utsläppen inom kommunen minskat med under 2012-2022. Bilden nedan illustrerar hur Salas utsläpp har utvecklats sedan år 2000 och vilken utveckling som koldioxidbudgeten kräver i framtiden.

Källor till utsläpp

Bilden ovan visar också varifrån kommunens utsläpp kommer. Allra mest koldioxidutsläpp genereras i sektorn inrikes transporter, som står för hela 57% av kommunens samlade utsläpp. Här ingår alla person- och varutransporter, från flygplan till mopeder. Den största enskilda utsläppskällan inom inrikes transporter är personbilar, som ensamma står för hela 35% av kommunens årliga utsläpp. Den näst största utsläppskällan är utrikes sjöfart, som inkluderar internationella fartyg som tankar i Sverige. Utsläppen som redovisas i den här sektorn utgår från Sveriges totala utsläpp från utrikes sjöfart, vilka sedan fördelas jämnt över befolkningen. Det är rimligt att anta att utsläppen i sektorn beror av vår konsumtion av importerade varor. Andra stora utsläppskällor är tunga lastbilar (som ingår i sektorn inrikes transporter), arbetsmaskiner och utrikes flygBesök Salas digitala koldioxidbudget för att själv utforska vår budget och de olika utsläppskällorna.

Konsumtion av varor som inte producerats inom Sala kommuns gränser syns inte i vår utsläppsstatistikInom Sverige är konsumtionsutsläppen idag ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen. Vi måste därför anta att utsläppen från vår konsumtion måste minska minst lika fort som de territoriella utsläppen.

Hur arbetar kommunen?

Sala kommun bedriver sedan tidigare arbete för att minska organisationens egna utsläpp och för att underlätta för invånare och verksamheter att agera klimatsmart. Koldioxidbudgeten ger oss ett nytt verktyg att använda i det arbetet och sätter upp tydliga ramar för våra utsläpp framöver. Med budgeten som utgångspunkt kommer kommunen att identifiera åtgärder för att i snabb takt minska sina utsläpp. Dessa åtgärder kommer tillsammans med koldioxidbudgeten att utgöra underlag för uppdatering av kommunens energi- och klimatstrategi och tillhörande åtgärdsplan. Parallellt med detta ska en modell för att mäta och följa utsläppen över tid tas fram. 

Alla insatser behövs

För att vi ska lyckas hålla vår koldioxidbudget måste alla hjälps åt – stater, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner måste alla vidta kraftfulla åtgärder för att minska sina utsläpp. 

Detta kan du göra

Som enskild person kan man engagera sig tillsammans med andra för att driva på omställningen. Naturvårdsverkets webbplats har också konkreta tips på vad man kan göra för att minska sina egna utsläpp:

  • Ta reda på hur din pension eller sparpengar förvaltas och gör aktiva val för hur de ska placeras.
  • Undvik onödiga bilresor. Välj istället att samåka, gå eller cykla.
  • Undvik att resa med flyg och välj istället tåg eller buss.
  • Se över dina kostvanor och undvik produkter som orsakar stora koldioxidutsläpp.
  • Undvik icke-nödvändig konsumtion och välj second hand före nytt.
  • Se över isolering och uppvärmning av din bostad. Kostnadsfri rådgivning kan fås genom energi- och klimatrådgivningen.

Vad händer om vi inte håller budgeten?

Det råder vetenskaplig konsensus om att klimatförändringar över 2 °C skulle få förödande konsekvenser för såväl ekosystem som för mänskliga samhällen. Vi måste därför göra allt vi kan för att klimatförändringarna inte ska överstiga 2 °C, vilket för Sala kommun innebär att vi måste leva upp till vår koldioxidbudget. Om vi initialt inte lyckas minska våra koldioxidutsläpp med 13,6 % per år innebär det att vi tidigt förbrukar en stor del av vår budget och behöver minska utsläppen ännu snabbare under de följande åren.

Forskare har beräknat en global koldioxidbudget för att vi ska ha en god chans att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C. Av den globala budgeten har vissa utsläpp reserverats för länder som har behov av att bygga ut grundläggande välfärd och infrastruktur. De länder som redan har dessa samhällsfunktioner har tilldelats en andel av koldioxidbudgeten som står i relation till hur stora utsläpp de har i dag.

För Sverige har detta resulterat i en koldioxidbudget om ca 306 Mt (306 000 000 ton) från och med år 2023. Sveriges budget har fördelats mellan Sveriges kommuner utifrån kommunernas nuvarande utsläpp, vilket givit Sala en koldioxidbudget om 560 000 ton från och med 2023.

Det kan låta orättvist att de länder och kommuner som släpper ut mest koldioxid får den största budgeten. Man ska dock komma ihåg att alla behöver göra omställningen till en fossilfri ekonomi i mycket rask takt, och att den omställningen kommer att vara svårare och mer omfattande för dem som är starkt beroende av fossila bränslen än för dem som har ett mindre utsläppsintensivt samhälle redan som utgångsläge.

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Det innebär att koncentrationen av koldioxid ständigt ökar, och det är denna ökade koncentration som driver klimatförändringarna. Eftersom koldioxid består i atmosfären under flera hundra år kommer sänkta utsläpp inte att leda till omedelbar sänkning av atmosfärens koldioxidkoncentration. Den ökar bara i en lägre hastighet. För att bromsa klimatförändringarna behöver de fossila koldioxidutsläppen därför minska drastiskt i ett mycket kort perspektiv och upphöra helt inom ett till tre decennier.

En koldioxidbudget är ett hjälpmedel för att styra och reglera våra ackumulativa utsläpp av koldioxid. Att reglera hur stor volym som kan släppas ut har väsentliga skillnader mot exempelvis det nationella klimatmålet om netto-noll utsläpp år 2045, eftersom det inte tar hänsyn till den totala mängd utsläpp som sker fram till dess.