StartBygga, bo och miljöSamhällsutveckling och hållbarhetFramtidsvision Sala stads vattenmiljöer
Informationstjänst
Publicerad 2022-08-19
Uppdaterad 2023-02-17 09:28

För att klara gällande miljökvalitetsnormerna för vatten, skapa klimatanpassade vatten och ökad livskvalitet i Sala stad har kommunfullmäktige i Sala kommun bland annat antagit en Framtidsvision för Sala stads vattenmiljöer.

Framtidsvisionen för Sala stads vattenmiljöer presenterar en långsiktig plan med en rad naturbaserade lösningar som utgår från och stärker biologisk mångfald och stadens ekosystemtjänster genom anläggningar av våtmarker och restaurering av vattendrag.

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar. I det här fallet höga flöden i landskapet, fria vandringsvägar för fisk, stadsgrönska, dagvattenhantering och klimatutmaningar bland annat. 

Dessutom främjas rekreationsmöjligheterna i staden vilket medför hälsofördelas och förhoppningsvis en ökad livskvalitet. 

  • Under 2021 genomfördes etapp 1 genom rivning av Hyttgatedammen i Sala stad samt skapande av strömmiljö i Lillån. Arbetet vid Lillån fortlöper genom noga uppföljning och förbättringsåtgärder varteftersom säsongerna passerar fram till årsskiftet 2022.
  • Övriga åtgärder har ingen tidplan ännu för när de är tänkta att genomföras eller på vilket sätt. 

Mälarens vattenvårdsförbund, Viktor Kärvinge, Åtgärdssamordnare
010-2249388 viktor.karvinge@lansstyrelsen.se