StartBygga, bo och miljöNaturvård, parkerFramtidsvision för Sala stads vattenmiljöer
Informationstjänst
Publicerad 2022-08-19
Uppdaterad 2024-01-03 11:24

För att klara gällande miljökvalitetsnormerna för vatten, skapa klimatanpassade vatten och ökad livskvalitet i Sala stad har kommunfullmäktige i Sala kommun antagit en Framtidsvision för Sala stads vattenmiljöer.

Framtidsvisionen för Sala stads vattenmiljöer presenterar en långsiktig plan med naturbaserade lösningar som stärker biologisk mångfald och stadens ekosystemtjänster genom anläggningar av våtmarker och restaurering av vattendrag.

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som andra värden skapas. Att naturbaserade lösningar är multifunktionella innebär att de inte bara gynnar den biologiska mångfalden utan också har andra positiva effekter, till exempel genom att lokalklimatet förbättras eller att platsens rekreationsvärden stärks. Det är just det som är tanken med de åtgärder som presenteras i framtidsvisionen för Salas vattenmiljöer. Förhoppningen är de ska resultera i en mer trivsam stadsmiljö som får fler att söka sig till ån för motion, återhämtning och lek.

ETAPP 1: Under 2021 genomfördes etapp 1 genom rivning av Hyttgatedammen i Sala stad samt skapande av strömmiljö i Lillån. Under 2022 fortlöpte arbetet genom noggrann uppföljning och förbättringsåtgärder under årets säsonger. Den formella invigningen skedde sommaren 2022.

ETAPP 2: Under sommaren 2023 påbörjas projekteringen inför anläggning av en fiskpassage vid utloppet från Ekeby damm. Projekteringen genomförs i samarbete med Sagåns vattenråd. Det finns ännu ingen tidsplan för när åtgärden kan genomföras.

 

Mälarens vattenvårdsförbund, Viktor Kärvinge, Åtgärdssamordnare
010-2249388 viktor.karvinge@lansstyrelsen.se