StartKrisberedskap
Informationstjänst
Publicerad 2020-02-06
Uppdaterad 2021-10-18 13:07

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar.

Utveckling och samordning av kommunens krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Målsättningen är att genom förebyggande åtgärder och en god beredskapsplanering minska samhällets sårbarhet.

Grunder för det svenska krishanteringssystemet och de principer som styr Sala kommuns hantering av en samhällsstörning

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska även ansvara för verksamheten under en krissituation/samhällsstörning.

Likhetsprincipen

Under en kris/samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Även det så kallade geografiska områdesansvaret är gällande vid extraordinära händelser. ”Geografiskt områdesansvar innebär att kommunerna inom sitt geografiska område, i fråga om extraordinära händelser i fredstid, ska verka för att

  1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
  2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
  3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas." Detta i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vad är en kris? Det finns en mängd definitioner.

Kris: Kris är den mer allmänna definitionen på oväntade och ovälkomna händelser som sker. En kris kan drabba stora delar av befolkningen och försvåra utövandet av vitala samhällsfunktioner. Kriser kan även drabba enskilda personer, att bilen går sönder kan vara en kris för en person eller ett hushåll. En kris behöver dock inte ha någon särskild påverkan på samhället i stort. 

Samhällsstörning

En samhällsstörning är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället, samt hotar viktiga grundläggande värden (demokrati, liv och hälsa etc.) och vitala samhällsfunktioner (exempelvis vattenförsörjning). En samhällsstörning kan inte hanteras med normala resurser, utan kräver mer organisering, samverkan och resursfördelning från samhället. 

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Detta enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier