StartAbonnemangsavgifter
Informationstjänst
Publicerad 2017-08-04
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Som boende i Sala kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv vilket betyder att du tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige bekostas av VA-kollektivet med hjälp av VA-taxan. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, dvs. varken gå med vinst eller förlust. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar gällande sina ledningsnät, antal invånare, ytor och reningsverk blir VA-taxan olika i olika kommuner. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa och också sätter ramarna för hela VA-verksamheten. 

När du ska ansluta dig till kommunalt VA betalar du en engångsavgift, en så kallad anläggningsavgift. Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar en brukningsavgift. 

Abonnemangsavgifter

Brukningsavgiften delas in i en fast avgift, en förbrukningsavgift (rörlig) samt en avgift per år och lägenhet. 

En ny VA-taxa gäller från och med 1 januari 2021 och kostnaderna enligt den är beskrivna nedan inklusive moms.

Vatten, spillvatten och dagvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 3 911 kr/år
Rörlig avgift: 18,90 kr/m³

Vatten och spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 3 330 kr/år
Rörlig avgift: 18,90 kr/m³

Endast vatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 1 374 kr/år
Rörlig avgift: 7,56 kr/m³

Endast spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 1 956 kr/år
Rörlig avgift: 11,34 kr/m³

Räkneexempel

Årskostnad för en bostadsfastighet ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten med en vattenförbrukning på 150 m³ är: 6 746 kr. Fasta avgifter på 3 911 kr + rörliga avgifter på 2 835 kr (150 m³ x 18,90 kr).

Anslutningsavgifter - bostadsfastighet

Anläggningsavgiften avser framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgräns och upprättande av förbindelsepunkt. Om anslutningen inte gäller alla våra vattentjänster reduceras kostnaden enligt procentfördelningen inom parentes nedan:

Servisavgift: 40 793 kr (en ledning 70%, två ledningar 85%, tre ledningar 100%)

Förbindelsepunktsavgift: 30 595 kr (vatten 30%, spillvatten 50%, dagvatten 20%)

Lägenhetsavgift: 18 357 kr (vatten 30%, spillvatten 50%, dagvatten 20%)

Tomtyteavgift: 41 kr/m² (vatten 30%, spillvatten 50%, dagvatten 20%)

Riktlinjer för reduktion av va-avgifter vid onormal vattenförbrukning

Fastighetsägaren ansvarar för allt vatten som levereras till fastigheten men vid avvikelse av normalförbrukningen, dolt läckage, kan under vissa förutsättningar en reduktion av va-avgifter bli aktuellt.

För att en reduktion ska medges krävs att överförbrukningen är minst 50 % av normalförbrukningen och att den överstiger 100 m3/år. Läs gärna mer i Sala kommuns riktlinjer för reduktion via länken nedan eller använd självservicetjänsten om du vill ansöka om reduktion av va-avgift. 

Kontakt teknisk handläggare

Tfn 0224-74 75 68
E-post samhallsbyggnad@sala.se