StartDataskyddsombud
Kontaktobjekt
Publicerad 2018-05-28
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

Adress:
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: dataskyddsombud@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Sala kommuns dataskyddsombud har som huvudsaklig arbetsuppgift att granska kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen vilken i grunden reglerar medborgarnas rätt till ett privatliv. Ett dataskyddsombud är bland annat kontaktperson för allmänheten gällande dataskyddsfrågor.

Ansvarsområde

  • I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att informera och ge råd till nämnderna och anställda om deras skyldigheter kring behandling av personuppgifter.
  • Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och nämndernas eller biträdenas strategi/arbete för skydd av personuppgifter. Detta innebär inte att dataskyddsombudet är ansvarig i händelse av bristande efterlevnad.
  • Dataskyddsombudet ska även på begäran ge råd gällande så kallade konsekvensbedömningar.
  • Varje nämnd och biträde ska säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.
  • Varje nämnd och biträde ska även stödja att dataskyddsombudet i utförandet av sitt arbete tillhandahåller de resurser som krävs för att fullgöra dess uppgifter, bland annat i form av tid och en budget och ha tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.
  • Sala kommuns dataskyddsombud rapporterar direkt till varje nämnd och högsta ledningsnivå.
  • Medborgare får kontakta dataskyddsombudet med frågor som rör kommunens behandling av personuppgifter. Det finns däremot inget krav på att det ska vara just dataskyddsombudet som personligen håller i kommunikationen.
  • I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår även att samarbeta med Datainspektionen.