StartDataskyddsförordningen - GDPR
Informationstjänst
Publicerad 2018-11-06
Uppdaterad 2022-11-29 15:28

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller sedan den 25 maj 2018 i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Kort om förordningen

Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Detta ställer ett antal starka krav på kommunen att leva upp till när vi av olika skäl behandlar personuppgifter:

 • Alla personuppgiftsbehandlingar måste ha rättslig grund, till exempel avtal (anställningsavtal, avtal med kund), allmänt intresse (forskning, statistik, arkiv) myndighetsutövning (bygglov, ekonomiskt bistånd) och rättsliga förpliktelser (till exempel bokföringsskyldighet). Har vi ingen rättslig grund kan vi i vissa fall arbeta med samtycken.
 • Varje verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar
 • Rättigheterna stärks för enskilda personer. Det ställs strängare krav på att vi ska informera om hur vi hanterar medborgarens personuppgifter.
 • Kraven på IT-system som hanterar personuppgifter stärks. Personuppgifter ska exempelvis skyddas så att bara de som är behöriga kan se eller arbeta med uppgifterna. Uppgifterna måste även skyddas så de inte förstörs genom olyckshändelse.
 • Ändamålet måste vara tydligt vid insamlingen av uppgifter. Vi får inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, till exempel för att "det kan vara bra att ha".
 • En sanktionsavgift kan utdömas vid brott mot förordningen. Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
 • Vid brott mot dataskyddsförordningen eller datalagen kan även den eller de drabbade begära skadestånd/ersättning.

Tjänster

Här nedan kan du läsa mer om hur Sala kommun tillämpar förordningen, om våra tjänster och vår kontaktinformation som rör dataskyddsförordningen.

 • Informationstjänst
  Uppdaterad: 2023-05-09 13:08

  Sala kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

 • Informationstjänst
  Uppdaterad: 2022-11-29 15:28

  Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller sedan den 25 maj 2018 i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgift...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-11-29 15:27

  Sala kommuns dataskyddsombud har som huvudsaklig arbetsuppgift att granska kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen vilken i grunden reglerar medborgarnas rätt till ett privatliv. Ett datask...

 • Självservice
  Uppdaterad: 2023-03-06 15:06
 • Självservice
  Uppdaterad: 2023-03-06 15:04