StartBygga, bo och miljö
Kategori
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2023-03-01 10:36

Avfall och återvinning

Hämtning, sortering, kompostering, miljöstationer, grovavfall, slam, latrin, fyllnadsmassor, miljöfarlig verksamhet, farligt avfall, sanering med mera.

Bostäder och offentliga lokaler

Lediga tomter, hitta bostad, boendeparkering, bostadsanpassning, offentliga lokaler, tillgänglighet, anmäl störning med mera.

Brandskydd, sotning

Elda avfall och ris, brandskydd, brandfarliga varor, explosiva varor, fyrverkerier, sotning i egen regi med mera.

Buller och luftkvalitet

Gränsvärden och mätningar, temperatur och drag, tomgångskörning, vedeldning, ventilation, radonmätning med mera.

Bygga nytt, ändra eller riva

Rådgivning, ansökan, anmälan, avgifter, svartbygge, ovårdade tomter, sanering, avfall med mera.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Gällande detaljplaner, planprocess för detaljplan, pågående detaljplaner, pågående markanvisningar med mera.

Djur och lantbruk

Djurhållning, hundar, katter, ormar, skyddsjakt, skadedjur, kemisk bekämpning, miljöfarlig verksamhet, miljöskydd inom lantbruk med mera.

Energi och uppvärmning

Energirådgivning, energimätare, solpaneler och solvärme, vedeldning, vindkraft, värmepump med mera.

Fastigheter och lantmäteri

Arkiv och ritningar, fastighetsregister, lägenhetsregister, anmälan om flerbostadshus och småhus.

Kemikalier

Biltvätt, hushåll, kemisk bekämpning, köldmedier, miljöfarlig verksamhet, djurhållning med mera.

Livsmedel och hälsa

Hälsoskydd, livsmedel, störande lukter, matförgiftning, magnetfält, livsmedelsanläggning, hushållsavfall med mera.

Naturvård, parker

Allemansrätt, lekplatser, terrängkörning, naturreservat, nationalpark, grundvatten, kalkning, kommunens skogsbruk med mera.

Projekt

Planerade, pågående och avslutade projekt.

Samhällsutveckling och hållbarhet

Bredbandsutbyggnad, klimat, miljö och hållbarhet, bidrag till enskild väghållning med mera.

Vatten och avlopp

Abonnemang, ägarbyte, anslutning, dagvatten, eget VA, grundvatten, vattenskydd, kompostering med mera.

Översiktsplanering

Gällande översiktsplan för Sala kommun, fördjupande översiktsplaner, planprocessen samt genomförande och uppföljning.