StartBygga, bo och miljö
Kategori

Bygga, bo och miljö

Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2018-09-14 14:14
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Avfall och återvinning

Abonnemang, hämtning, metaller i marken, miljöstationer, slam och latrin, fyllnadsmassor, avfall, sopsortering, grovavfall, kompostering, miljöfarlig verksamhet, sanering, slamtömning med mera.

Bostäder och offentliga lokaler

Bostadsanpassning, lediga tomter, offentliga lokaler, markanvisning, tillgänglighet, boendeparkering, bostadsanpassning, detaljplan, livsmedel och tomtkö

Brandskydd, sotning

Elda avfall och ris, fyrverkerier, valborgsmässoeldar, brandfarliga varor, brandskyddsredogörelse, explosiva varor, fyrverkerier, systematiskt brandskyddsarbete, sotning i egen regi, tillfällig öve...

Buller och luftkvalitet

Buller, gränsvärden och mätningar, temperatur och drag, tomgångskörning, vedeldning, ventilation, radonmätning med mera.

Bygga nytt, ändra eller riva

Altan, attefallshus, bygglov, bygglovsrådgivning, friggebod, komplementbyggnader, kulturarv, marklov, mur och plank, ovårdade tomter, rivningslov, skärmtak, solenergi, svartbygge, uteplats med mera...

Byggprojekt

Planerade, pågående och avslutade byggprojekt.

Detaljplaner och områdes­bestämmelser

En detaljplan reglerar hur marken och vattnet får användas och vad som får byggas på en fastighet. Områden där man inte har behov av att reglera saker i detalj men där man fortfarande vill bevara o...

Djur och lantbruk

Djur som inte är sällskapsdjur, hundar och katter, miljöskydd, ormar, skadedjur, skyddsjakt, tillsynsavgifter, djurhållning, kemisk bekämpning och miljöfarlig verksamhet.

Energi och uppvärmning

Energieffektivisering, energimätare, rådgivning och tips, solpaneler och solvärme, vedeldning, vindkraft, värmepump, värmepumpsinstallation med mera.

Fastigheter och lantmäteri

Arkiv och ritningar, fastighetsregister, lägenhetsregister, anmälan om flerbostadshus och småhus.

Kemikalier

Bilen, hushållet, kemisk bekämpning, köldmedier, miljöfarlig verksamhet och djurhållning.

Livsmedel och hälsa

Fukt och mögel, hälsoskydd, livsmedel, magnetfält, störande lukter, hushållsavfall, livsmedelsanläggning, anmälan om matförgiftning och sanering.

Naturvård, parker

Allemansrätt, blomsterprogram, fiske, grundvatten, gruvans vattensystem, grönområden, kalkning, kommunens skogsbruk, lekplatser, muddring, naturområden, naturreservat, nationalpark, naturvård, stad...

Samhällsutveckling och hållbarhet

Bredbandsutbyggnad i Sala kommun. Klimat, miljö och hållbarhet. Bidrag till enskild väghållning.

Vatten och avlopp

Abonnemang, anslutning vatten och avlopp, dagvatten, eget VA, grundvatten, kommunalt VA, vattenskydd, kompostering och ägarbyte.

Översiktsplan

Planprocess, gällande och pågående detaljplaner, översiktsplan, regionplanering och så kan du påverka.