StartSjälvserviceLedighet, elev - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-04-07
Uppdaterad 2024-02-21 08:24

Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i en skolform som avses i 17 § beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

Förälder/Vårdnadshavare till elev som beviljats extra ledighet, ska vara villig att medverka till att genomgångna kursmoment inhämtas.

 

Om tjänsten

Här finns blankett att skriva ut och använda för att ansöka om ledighet för elev i grundskola, förskoleklass eller anpassad grundskola i Sala kommun. Blanketten fylls i av vårdnadshavare och lämnas till elevens mentor.

Villkor

Om en elev behöver ledigt från skolan ska en skriftlig anmälan lämnas in till skolan. Mentor/klassföreståndare kan bevilja upp till tio dagar ledighet per läsår. Exakt antal dagar som mentor/klassföreståndare har möjlighet att bevilja ledighet för varierar dock på de olika skolorna i Sala kommun.

Om en elev behöver ledigt mer än tio dagar på ett läsår beslutar rektor om ledighet. Det krävs dock synnerliga skäl för att en elev ska få en så lång ledighet beviljad. I samtliga fall ska ansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare.

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se