StartTrädfällning, kommunal mark - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-09
Uppdaterad 2023-02-15 15:43

Kom ihåg att lämna en kort beskrivning på problemet/önskemålet och dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress).

 

Om tjänsten

Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom.

Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångväg tar vi alltid ned om det bedöms utgöra en risk. Skogvaktaren gör dock alltid först en bedömning av trädets vitalitet, förankring, lutning och andra faktorer som kan spela in.

På kommunala grönområden och skogsmark där inga åtgärder är planerade tar vi endast ned riskträd. Resterande träd kan eventuellt tas ned i samband med planerad åtgärd, exempelvis vid gallring.

Om du har kommunala träd i anslutning till din fastighet och som inte innebär en säkerhetsrisk, men ändå önskar nedtagning, är det möjligt att göra det på egen bekostnad.

Nedtagningen får dock endast ske efter besök på plats och godkännande av kommunens skogvaktare.

Villkor

Boende i Sala kommun.

Avgifter

Det är alltid sökanden som bekostar nedtagning av träd. Entreprenör med ansvarsförsäkring skall anlitas och sökanden skall även bekosta bortforsling av virke och ris, samt stubbfräsning när så krävs. Mer information finns på blanketten "Nedtagning av kommunala träd" och dess bilaga.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se