StartAlkohol, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - Ansökan
Självservice
Publicerad 2023-06-15
Uppdaterad 2023-06-22 10:22
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Tjänstegaranti

Rättsregel om handläggningstider

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Villkor

Avgifter

Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.

Ansökningsprocessen

Den normala ärendegången från ansökan till beslut är följande:

 1. Ansökan om serveringstillstånd kommer in till kommunen och registreras.
 2. Ansökan granskas. Du får en skriftlig bekräftelse på att ansökan kommit in till kommunen, kontaktuppgifter till din handläggare samt information om du behöver komplettera din ansökan.
 3. När ansökan är komplett med handlingar som behövs för att kontrollera lokalerna och din lämplighet skickar handläggaren ut ansökan på remiss till berörda myndigheter. 
 4. Inom cirka 2 veckor kommer remissvaren in. Dessa granskas av handläggaren. Vid behov kontaktar vi dig och eventuellt görs ett besök på serveringsstället. Du kan också begäras att komma in med kompletterande uppgifter eller handlingar. 
 5. Om det finns negativa uppgifter i remissvaren skickas ett brev till dig där du ges möjlighet att bemöta de uppgifter som kommit fram.
 6. Kommunen hämtar in utredningsmaterial från bolagsverket, kreditföretaget SYNA och annan kommun som du haft verksamhet i. Eventuella årsredovisningar granskas.
 7. Normalt ska kunskapsprov göras. Handläggaren avgör vem/vilka som ska göra provet. Vi bestämmer en tid som passar dig och du får då komma till kommunen och göra provet på en dator.
 8. Handläggaren gör färdigt utredningen. 
 9. Beslut fattas av Bygg- och miljönämnden.
 10. Vid bifall utfärdas tillståndsbevis som skickas till dig. Kopia på beslut och tillståndsbevis skickas till berörda myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
 11. Vid helt eller delvis avslag på ansökan skickas beslutet tillsammans med en besvärshänvisning (information om hur ett beslut överklagas) till dig. Kopia på beslutet skickas till berörda myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Kunskapsprov om alkohollagstiftningen

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer att läsa om kunskapsprov om alkohollagstiftningen.

Kunskapsprov om alkohollagstiftning (folkhalsomyndigheten.se)

Under utredningstiden av en ansökan av serveringstillstånd kommer handläggaren meddela vem/vilka som behöver uppvisa godkänt provresultat.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se

Relaterade länkar