StartTillsynsavgifter
Informationstjänst
Publicerad 2024-01-01
Uppdaterad 2024-04-17 09:43
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En sammanställning av gällande taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, försäljning av receptfria läkemedel, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen gällande för Sala kommun och Heby kommun. Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.

Avlopp

Fastställd taxa för 2024:

Avloppstillstånd

Markbädd/infiltration och minireningsverk

 • 1-20 personer (1-4 hushåll) WC+BDT, 8 820 kr 
 • 21-50 personer (5-10 hushåll) WC+BDT, 15 120 kr
 • 51-199 personer (11-40 hushåll) WC+BDT, 18 900 kr
 • Anläggning – endast BDT 6 300 kr
 • BDT-filter, 2 520 kr
 • Sluten tank 2 520 kr
 • Sluten tank + BDT-anläggning, 6 300 kr

För torra lösningar så som förbränningstoalett, mulltoalett, eget omhändertagande av latrin krävs endast en anmälan (samma blankett som ansökan) 1 260 kr/timmen

*WC – toalettavloppsvatten
*BDT – bad-, tvätt- och diskavloppsvatten

Priserna för avloppstillstånd täcker kostnaderna för registrering, handläggning av ärende samt arkivering. Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som gått åt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet samt beslut. I handläggningstiden inräknas inte restid som vid ett och samma tillfälle överstiger en timme.

Hälsoskydd - skola och förskola

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, specialskola

Fastställd taxa för 2024:

Anmälningsavgift

 • 5 040 kr, fler än 400 elever/barn
 • 3 780 kr, 100-400 elever/barn
 • 2 520 kr, färre än 100 elever/barn

Tillsynsavgift

 • 5 040 kr, fler än 400 elever/barn
 • 3 780 kr, 100-400 elever/barn
 • 2 520 kr, färre än 100 elever/barn

Hälsoskydd - bassängbad

Fastställd taxa för 2024:

 • Anmälningsavgift: 3 780 kr
 • Tillsynsavgift badanläggning med två eller flera bassänger: 3 780 kr/år,
 • Tillsynsavgift badanläggning med en bassäng: 2 520 kr/år

Hälsoskydd - hygienisk verksamhet

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Fastställd taxa för 2024:

 • Anmälningsavgift: 3 780 kr
 • Tillsynsavgift: 2 520 kr/år

Hälsoskydd - solarium

Fastställd taxa för 2024:

 • Anmälnings- och tillsynsavgift: 1 260 kr/timme

Hälsoskydd - slamtömning

Fastställd taxa för 2024:

 • Ansökan om förlängt slamtömningsintervall samt total befrielse från kommunal slamtömning, handläggningsavgift: 630 kr

Miljöskydd - miljöfarlig verksamhet

Vad som är miljöfarlig verksamhet finns förtecknat i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Nämndernas kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser finns i sin helhet under punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet). Tillståndsprövning av A- och B-verksamheter sker av länsstyrelsen. Miljöenheten har tillsyn över B-, C- och U-verksamheter samt kemikalier och avfall.

Fastställd taxa för 2024:

Anmälningsavgift

 • Timavgift 1 260 kr/timme anmälan av C-verksamheter
 • Timavgift 1 260 kr/timme för avhjälpande av föroreningsskada enligt 28 §
 • Prövning av ansökan om dispens att sprida gödsel under perioden 1 december-28 februari 630 kr

Tillsynsavgift

B-verksamheter och de flesta C-verksamheter har fasta årliga avgifter som framgår i bilaga 2 till taxan. För att beräkna taxan multipliceras antalet arbetstimmar för den typen av verksamhet med timavgiften.

 • Timavgift 1 260 kr/timme U-verksamheter

Miljöskydd - kemiska produkter och biotekniska organismer

Fastställd taxa för 2024:

 • Anmälningsavgift för ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel: 3 780 kr
 • Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel: 2 520 kr
 • Anmälan om uppställning av cistern: 1 260 kr
 • Anmälan att cistern tas ur bruk: 630 kr
 • Anmälan om PCB-sanering: Timavgift 1 260 kr/timme
 • Anmälan om CFC-anläggning: 1 260 kr
 • Tillsynsavgift för granskning av CFC-rapporter: 1 260 kr
 • Granskning av cisternrapporter: 1 260 kr
 • För övrig tillsyn av kemiska produkter och biokemiska produkter: Timavgift 1 260 kr/timme

Miljöskydd - avfall och producentansvar

Fastställd taxa för 2024:

 • Ansökan om dispens/tillåtelse att själv återvinna och bortskaffa avfall på egen fastighet: Anmälningsavgift 630 kr
 • Tillsynsavgift för övrig avfallshantering, transporter och producentansvar: Timavgift 1 260 kr/timme

Livsmedel

Fastställd taxa för 2024

 • Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet, administrativ avgift: 1 260 kr.  
 • För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en kontrollavgift betalas. Avgiften fås genom multiplicera kontrolltiden med timavgiften som är 1 260 kr/timme.

Avgiftens storlek beror på verksamhetens risker och omfattning samt kan beroende på miljöenhetens erfarenhet av hur väl verksamheten uppfyller relevanta lagkrav.

Vid extra offentlig kontroll på grund av brister vid den offentliga kontrollen tas en avgift ut beräknad genom tidsåtgång multiplicerat med timtaxa. Nämndernas kostnader för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen finns i sin helhet under sista punkten Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet.

Alkohollagen

Fastställd taxa för 2024:

Prövningsavgifter

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd: 14 300 kronor
 • Anmälan om ändring av befintligt tillstånd: 5 700 kronor
 • Tillfällig ändring i befintligt tillstånd: 2 600 kronor
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten en (1) dag: 5 700 kronor,
  samt 1 700 kronor för varje ytterligare tillkommande dag.
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap en (1) dag: 1 700 kronor,
  samt 200 kronor för varje ytterligare tillkommande dag.
 • Tillstånd till gemensam serveringsyta, per deltagare: 1 700 kronor.
 • Anmälan om lokal (catering), första tillfället: 800 kronor.
 • Anmälan om lokal (catering), tidigare godkänd lokal: 200 kronor.
 • Övrig prövning som inte ingår i en prövningskategori ovan: Timavgift för nedlagd handläggningstid: 1 260 kronor.

Betala in prövnings- och anmälningsavgifter

För verksamhet i Sala kommun betalas avgiften till Sala kommuns bankgiro 5766-0151Ange referens 19725-31120-71100 och vilken restaurang/bolag/förening det gäller.

För verksamhet i Heby kommun betalas avgiften till Heby kommuns bankgiro 366-5114. Ange referens 3196.60000.5781 och vilken restaurang/bolag/förening det gäller.

Tillsynsavgifter fast

 • Fast tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillstånd: 3 400 kronor.

Tillsynsavgifter rörliga

 • Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande försäljning baserad på omsättning av alkoholförsäljning för föregående år (restaurangrapport).

Alkoholförsäljningens omsättning i kronor

% av prisbasbelopp

Faktisk avgift 2024, avrundat till närmast 100-tal kr

< 75 000

2,5 %

1 400 kr

75 001 – 150 000

5 %

2 900 kr

151 000 – 225 000

7,5 %

4 300 kr

225001 – 300 000

10 %

5 700 kr

300 001 – 500 000

12 %

6 900 kr

500 001 – 750 000

15 %

8 600 kr

750 001 – 1 000 000

20 %

11 400 kr

1 000 001 – 2 000 000

25 %

14 300 kr

2000 001 – 3 000 000

30 %

17 200 kr

3 000 001 – 4 000 000

35 %

20 100 kr

4 000 001 – 5 000 000

40 %

22 900 kr

5 000 001 – 6 000 000

45 %

25 800 kr

6 000 001 -

50 %

28 600 kr

Alkohollagen - Folköl

Fastställd taxa för 2024:

Tillsynsavgift

 • Handel eller servering av folköl: 2 300 kronor.

Lag om tobak och liknande produkter

Fastställd taxa för 2024:

Ansöknings- och anmälningsavgifter

 • Ansökan om tobakstillstånd: 12 089 kronor
 • Anmälan om ändring i tobakstillstånd: 4 834 kronor

Betala in prövnings- och anmälningsavgifter

För verksamhet i Sala kommun betalas avgiften till Sala kommuns bankgiro 5766-0151Ange referens 19725-31120-71100 och vilken bolag/försäljningsställe det gäller.

För verksamhet i Heby kommun betalas avgiften till Heby kommuns bankgiro 366-5114. Ange referens 3196.60000.5781 och vilken bolag/försäljningsställe det gäller.

Tillsynsavgifter

 • Årlig tillsynsavgift tobak: 5 526 kronor
 • Årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare: 1 150 kronor
 • Årlig tillsynsavgift tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare: 5 756 kronor
 • Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister: 1 244 kr per extra tillsynsbesök

Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Fastställd taxa för 2024:

 • Årlig avgift 2520 kronor
 • Timavgift vid tillsyn av konstaterade brister (timavgift 1260 kronor).

Receptfria läkemedel

Fastställd taxa för 2024:

 •  Timavgift för nedlagd handläggningstid: 1 260 kronor.

Taxor beslutade av kommunfullmäktige i sin helhet

Fullständiga taxedokument Avgifter och taxor

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se