StartSjälvservicePartistöd - Redovisning
Självservice
Publicerad 2023-02-27
Uppdaterad 2024-03-21 15:56

Krav för e-tjänst:

  • BankID
 

Om tjänsten

Kommunfullmäktige i Sala kommun har beslutat att lokalt partistöd ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade beslut om regler för kommunalt partistöd 2014-05-26, § 81. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. För att underlätta och förenkla redovisning av granskning av partistöd har en särskild e-tjänst/blankett för detta ändamål tagits fram.

Rätten till partistöd är enligt kommunallagen, 4 kap, 29-32 §, kopplad till om ett parti är representerat i kommunfullmäktige. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att det lokala partistödet använts för sitt ändamål.

Granskning av redovisning

Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas. Partiet utser själva granskare. Granskaren ska bekräfta att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Beslut om partistöd

Kommunfullmäktige ska årligen, i enlighet med 4 kap, 32 § kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av lokalt partistöd. Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till parti som inte lämnar in redovisning respektive granskningsrapport.

Viktiga datum

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in senast 30 juni efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna. 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se