Självservice
Publicerad 2016-07-08
Uppdaterad 2021-02-10 10:09
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ansökan

I en ansökan om bygglov för skylt ska följande handlingar finnas med:

 • Ansökan
 • Ritningar av skylten i lämplig skala
 • Teknisk beskrivning som redovisar skyltens material, färg, eventuell belysning och hur den kommer att monteras
 • Fotomontage som visar hur skylten kommer att se ut där den ska placeras eller ritning som visar skyltens placering
 

Om tjänsten

Olika former av reklam och information är idag en integrerad del av stadsrummet. Placering och utformning av skyltar har stor inverkan på hur vi upplever såväl enskilda byggnader som hela stadsmiljöer.

Skyltars utseende har också betydelse för om budskapen upplevs positivt eller negativt. Med hjälp av riktlinjer som reglerar skyltars utformning och placering kan vi undvika röriga stadsmiljöer där enskilda skyltar kan vara svåra att se. Skyltar ska synas och vara lätta att uppfatta, samtidigt som de är anpassade efter stadsmiljön.

I småskaliga stadsmiljöer är det särskilt angeläget att reglera antalet skyltar och deras storlek, för att inte skyltarna ska bli ett alltför dominerande inslag. Skyltar som är välanpassade ger mer attraktiva miljöer för alla.

Villkor

Inom planlagt område krävs bygglov hos kommunen för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Vad som är en väsentlig förändring av en befintlig skylt får bedömas från fall till fall.

Varje ansökan behandlas och granskas utifrån dess individuella förutsättningar. Meningen med bygglovsgranskningen är bland annat att finna en så lämplig lösning som möjligt med tanke på det budskap som skall fram, gatumiljön och byggnader som direkt berörs.

Om du är osäker på vilken utformning som är mest lämplig finns alltid utrymme för att diskutera skyltens utseende och placering med byggenheten, både innan och efter det att en ansökan har skickats in.

Utanför planlagt område kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att sätta upp skyltar.

Rekommendationer

Tydlig skyltning

 • Använd få och välplacerade skyltar på den byggnad där verksamheten bedrivs.
 • Placera skyltar i anslutning till entrén.
 • Skyltar får inte ta uppmärksamheten från trafikanter och inte kunna förväxlas med trafikmärken.
 • Text ska vara lätt att se och förstå. Friliggande bokstäver är en bra form av skyltning, där man kan låta bokstäverna lysa för att göra budskapet tydligt.
 • Samordna gärna skyltningen om flera verksamheter finns i en byggnad.
 • Undvik rörliga och blinkande skyltar eftersom de ofta blir dominerande och svårplacerade i stadsmiljön.
 • Använd hellre kända symboler istället för märkesskyltar.
 • Använd skyltfönster för att marknadsföra varor.

Anpassad skyltning

 • Anpassa skyltens utformning och placering efter byggnaden och gaturummet. 
 • Storleken på skyltar bör inte vara större än vad texten eller symbolen på skylten kräver. På gågator kan skyltarna vara mindre än på bilgator. 
 • Placera skyltar utan att de täcker eller skymmer karaktäristiska och dekorativa fasaddetaljer eller byggnadselement. 
 • Montera skyltar varsamt, med anpassning och färg efter fasadens stil och så att fasaden lätt kan återställas om skylten ska tas ned. 
 • Placera skyltarna tillräckligt högt och inte så långt utstickande att det utgör hinder för passage. 
 • Undvik skyltar på gator eller trottoarer som lätt hindrar gångtrafikanter och andra.

Relaterade länkar