StartBygga, bo och miljöNaturvård, parkerTerrängkörningslagen, dispens - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-10
Uppdaterad 2020-07-15 13:16
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Innan ansökan lämnas in om dispens från terrängkörningslagen måste markägaren ge sitt tillstånd. Därefter kan ansökan skickas till Länsstyrelsen som är beslutande instans.

 

Om tjänsten

Terrängkörningslagen är en så kallad förbudslag som i grunden förbjuder all körning med motordrivet fordon i terrängen. Med terräng menas all mark utanför byggd väg.

I lagen finns ett antal generella undantag som ska möjliggöra för areella näringar, räddningsfunktioner, polis m.fl. att kunna sköta sina arbeten utan att behöva ansöka om dispens. För att få utnyttja de här generella dispenserna, så måste körningarna vara relaterade till arbetsuppgiften. Det går till exempel inte för en markägare att åka ut i skogen med en fyrhjuling eller traktor för att plocka bär för eget behov på egen mark.

Länsstyrelsen beslutar om dispenser från terrängkörningslagen. De vanligaste ansökningar gäller dispenser vid anordnande av tävlingar med motorfordon i terrängen samt ansökningar om generella dispenser inom geografiskt angivna områden för personer med funktionshinder.

Innan ansökan lämnas in om dispens från terrängkörningslagen måste markägaren ge sitt tillstånd. Därefter kan ansökan skickas till Länsstyrelsen som är beslutande instans. Innan Länsstyrelsen fattar sitt beslut skickas ansökan på remiss till bland annat kommunen.

Läs mer om terrängkörning på Naturvårdsverkets webbplats.

Villkor

Alla kan använda denna tjänst.