StartSjälvserviceInkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2024-05-23 11:33
 

Om tjänsten

Här lämnar du inkomstuppgift för beräkning av avgift i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem.

Vi ser gärna att uppgiften lämnas digitalt där du loggar in med BankID i vår e-tjänst. Du ska ange hushållets inkomst före skatt. Det betyder att du även anger eventuell sammanboendes inkomst. Det behövs ingen dubbelsignering i denna tjänst, men vi efterfrågar kontaktuppgifter till den sammanboende för att notifiera hen om att inkomstuppgift lämnats in.

Har du av någon anledning inte möjlighet att lämna uppgift digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Om barnomsorgsavgiften

Sala kommun tar ut barnomsorgsavgift för alla barn folkbokförda i Sala kommun med plats i förskola och fritidshem.

Kontraktsinnehavare

Faktura skickas till vårdnadshavare som nyttjar platsen. Den som nyttjar platsen är kontraktsinnehavare och ska betala avgift.

Har barnet växelvis boende och båda vårdnadshavarna nyttjar platsen är båda kontraktsinnehavare och faktura skickas till båda. Avgiften beräknas utifrån respektive hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften blir dock aldrig högre än maxtaxa.

Länk till att anmäla vem som nyttjar platsen: Fakturamottagare, barnomsorg - Anmälan

Vid familjehemsplacering eller liknande skickas faktura till familjehemmet eller hushållet där barnet bor.

Avgiftsberäkning

Avgiften beräknas enbart utifrån hushållets inkomst och inte efter barnets tid på förskola eller fritidshem. Hur stor avgiften blir beror på hushållets inkomst och hur många barn hushållet har i förskola och på fritids. För det yngsta barnet i hushållet betalas alltid full avgift, medan de äldre får en något lägre avgift. Se tabell nedan.

Hushåll

För att beräkna korrekt avgift behöver vi veta hushållets inkomst före skatt. Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder eller av ett par som är gifta eller sammanboende och folkbokförda på samma adress. Hushållets sammanlagda inkomst ligger till grund för avgiften, oavsett om barnet är gemensamt.

Om hushållet skulle förändras, t ex en separation, ska detta meddelas skolkontoret. Oftast behöver även ny inkomstuppgift lämnas.

Inkomst som är avgiftsberäknande

Det är enbart skattepliktiga inkomster som ska anges, såsom t ex lön, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsstöd, a-kassa, pension. Etableringsstöd, studiebidrag/lån m fl som du inte betalar skatt ska inte anges som inkomst. Avgiften baseras på årsinkomsten dividerat med tolv före skatt.

Inkomständringar läggs alltid in från första dagen i månaden. Ändringar läggs in månaden efter att Skolkontoret har fått informationen, om annat datum inte angetts. Ändring som innebär lägre avgift läggs i normalfallet in månaden efter att anmälan inkommit.

Saknad inkomstuppgift

Om det saknas inkomstuppgift tillämpas maxtaxa.

Maxtaxa och inkomsttak

Sala kommun tillämpar maxtaxa där avgiften beräknas i procent av inkomsten före skatt. Det finns dock ett inkomsttak, 56 250 kr/mån (2024). Skulle hushållets inkomst vara högre än så beräknas ändå avgiften utifrån inkomsttaket, vilket är den högsta avgift som får tas ut, den så kallade  maxtaxan.

Avgiftskontroll

Det är viktigt att anmäla förändringar i inkomst för att få rätt avgift. Kontroll mot Skatteverket görs i efterhand. Sala kommun kommun kontrollerar och jämför inkomstuppgifter, som avgiften har grundats på, mot den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Jämförelsen sker med två års eftersläpning.

Efter kontroll kan den avgift som har betalats justeras, antingen med krav på inbetalning av det belopp som saknas, eller genom återbetalning, om kontraktsinnehavaren betalat för mycket. Belopp under 600 kr krävs inte eller återbetalas av kommunen.

Allmän förskola - avgiftsfri

Från augusti det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola bedrivs inom den ordinarie förskola mellan kl 9-12 under skolans läsårstider och är avgiftsfri. Barn som enbart går allmän förskola följer de anvisade tiderna och är lediga på alla skollov.  För barn som går mer än 15 timmar görs ett generellt avdrag på avgiften med 25%, från hösten det år barnet fyller 3 år. Se i tabellen nedan för hur detta beräknas.

Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska byta till allmän, avgiftsfri förskola anmäler detta i e-tjänst på kommunens webbplats. Detta behöver göras i god tid för att inte avgift ska utgår. Det är möjligt att byta till allmän förskola mellan den 1 augusti till den 30 april. 

Om barnet inte längre ska följa allmän förskola ska detta anmälas snarast. Kommer det till kommunens kännedom att barnet gått mer tid än allmän förskola, utan betala avgift, kan fakturering ske i efterskott. Länk till anmälan/avanmälan av allmän förskola: Vistelsetid/allmän förskola - Anmälan

Avgifter 2024:

 

Förskola

3-5 år**

Fritids

Barn 1*

Max

3% 

1 688 kr

2,25% 

1 266 kr

2% 

1 125 kr

Barn 2

Max

2% 

1 125 kr

1,5% 

844 kr

1% 

563 kr

Barn 3

Max

1% 

563 kr

0,75% 

422 kr

1% 

563 kr

Barn 4 -

ingen avgift

ingen avgift ingen avgift

* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1
** gäller förskola från augusti det år barnet fyller 3 år om vistelsetiden är mer än
allmän förskola. Avgiften är lägre eftersom allmän förskola (525 timmar/år) är
avgiftsfri.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se