StartSjälvserviceAlkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2021-05-17 15:23
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll med beskrivning av vilka rutiner verksamheten har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste enligt alkohollagen göra en anmälan till kommunen senast när försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper folköl och att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Tjänsten är reglerad i lag

Tjänstegaranti

  • Du får ett bra bemötande med respekt, lyhördhet och engagemang för ditt ärende.

  • Du får en rättssäker och rättvis prövning av din ansökan/anmälan.

  • Du får en första kontakt inom fem arbetsdagar med information om vem som kommer att handlägga din ansökan.

  • Du får ett beslut i ditt ärende senast 10 veckor från det att din ansökan är komplett.

Villkor

Godkänd livsmedelsanläggning krävs för ölförsäljning

Öl får endast säljas i godkänd livsmedelsanläggning och har ett sedvanligt livsmedelssortiment till exempel: mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt, ett brett urval konserver liksom samt djupfryst mat. Som matvaror räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat.

Krav på egentillsyn och egentillsynsprogram

Den som har en detaljhandel med ölförsäljning är skyldig att utöva särskild egentillsyn över ölförsäljningen. Företagaren ska ta fram ett egentillsynsprogram som säkerställer att försäljningsreglerna följs samt förhindrar att det uppstår olägenheter i samband med ölförsäljning.

Särskild vikt bör läggas på ålderskontroll och vid att minska risken för langning.

Tydligt anslag för kunder

Genom tydliga anslag i butiken ska kunderna ska få information om reglerna för ölförsäljning.

Krav på kunskap och ansvar

Företagaren och samtliga anställda som arbetar i kassan ska ha kunskap om försäljningsreglerna och syftet med reglerna. Det bör i butiken finnas minst en försäljningsansvarig som finns tillgänglig vid ölförsäljning.

Tillsyn och kontroll

Samhällsbyggnadskontoret handlägger anmälan om ölförsäljning samt utövar tillsyn enligt alkohollagen. För att handlägga anmälan och för tillsyn tas en avgift som Kommunfullmäktige har bestämt. För tillsynen tar kommunen ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med folköl.

Avgifter

Beräkning av ansökningsavgiften för tillstånd sker i enlighet med alkohollagen 2010:1622. Fastställda av kommunfullmäktige och gällande från 22 juni 2011. Justerat efter basbeloppet 42 800 kr för år 2011. Betala i förväg in prövningsavgiften på kommunens postgirokonto 12 39 10 - 2. Skicka kvittot tillsammans med ansökningshandlingarna till alkoholhandläggaren.

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Miljöenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.