StartBudget- och skuldrådgivning - Bokning
Självservice
Publicerad 2017-07-04
Uppdaterad 2021-11-22 09:38
 

Om tjänsten

Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en helt hopplös situation.

Det är en djupt mänsklig lag som är bra för samhället och de drabbade eftersom det ger en chans att få ordning på sitt liv och inte ligga andra till last.

I e-tjänsten är det bra om du lämnar en beskrivning av ditt ärende/fråga så kan handläggaren förbereda det före besöket.

Vilka skulder kan saneras?

I stort sett alla skulder ingår i saneringen, även skatter och kommunala avgifter. Skulderna måste dock ha uppkommit innan kronofogdemyndigheten godkände den skuldsattes ansökan om sanering. Alla skulder behandlas lika och fordringsägarna får lika mycket pengar proportionellt sett.

Vem kan få skuldsanering?

Alla människor, även näringsidkare, om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

Om man får skuldsanering väntar i regel fem mycket magra år innan man blir fri från skulderna. Under dessa år går allt som inte behövs för det absolut nödvändiga till att betala skulderna. Egendom som inte ingår i bastryggheten ska säljas. Lagen är också bra för fordringsägarna (de som har krav på den skuldsatte). Risken är ju att de inte hade fått tillbaka någonting alls.

Villkor för skuldsanering

  • Skulderna ska i förhållande till inkomsterna vara så stora att du inte kan betala dina skulder under resten av livet. Man brukar säga att den skuldsatte ska vara insolvent.
  • Du ska aktivt medverka till en fullständig och korrekt utredning.
  • Du ska vara folkbokförd i Sverige.
  • Du får inte ha pågående näringsförbud.
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Du får inte ha stora realiserbara tillgångar, t.ex. dyr konstsamling, fastigheter, aktier och dylikt.
  • Du har inte tidigare fått skuldsanering.

Ansökan om skuldsanering

Konsumentbyrån är behjälplig med råd och stöd under hela skuldsaneringsprocessen. Ansökan skickas till kronofogdemyndigheten i Kalmar. Den ska innehålla en förteckning av alla skulder med uppgift om när skulden uppstod, skuldbelopp, räntesats och vad pengarna har använts till. Dessutom ska det finnas en redogörelse över vad du gjort för att betala dina skulder och när du inte längre kunde betala och varför.

Kronofogdemyndigheten prövar om den sökande uppfyller lagens krav för att få skuldsanering. De kan också begära kompletterande uppgifter av dig för att kunna pröva ärendet. Därefter kan kronofogdemyndigheten antingen avslå eller bevilja ansökan. Ett beslut om skuldsanering är tvingande för fordringsägarna men kan överklagas till domstol. Den sökande kan själv överklaga ett eventuellt avslagsbeslut.

Den som får skuldsanering får leva på existensminimum, i vanligtvis fem år, därefter skrivs resterande skulder av och betalningsanmärkningen försvinner.

Villkor

Privatpersoner bosatta i Sala kommun. Skolor och föreningar kan även boka informationsträffar kring budget- och/eller skuldrådgivning.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri för Sala kommuns invånare.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se