StartAlla stipendier - kultur och fritidKulturarvsstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2023-11-17 04:52
 

Om tjänsten

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv. Kulturarvsstipendiet är på 30.000 kronor. 

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Normer för Sala kommuns kulturarvsstipendium

§ 1 Kompetens för stipendiet

Sala kommuns kulturarvsstipendium är avsett att stödja, uppmuntra och för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Sala kommun.

Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskilt fokus på följande:

  1. För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,
  2. För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar eller organisationer

§ 2 Kriterier för sökande

Stipendiet kan sökas av personer som är bosatta och/eller födda i Sala kommun samt av grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen. Stipendiet kan även föreslås av ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfällen

§ 3 Nämnd för utdelande av kulturarvsstipendiet

Sala kommuns kulturarvsstipendium utdelas av Kultur- och Fritidsnämnden. Nämndens beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras.

§ 4 Stipendiets storlek

Stipendiesumman är 30.000 kr. Kultur- och Fritidsnämnden äger rätt att uppdela stipendiesumman enligt egen bedömning på lämpligt antal mottagare.

§ 5 Bedömningsgrunder

Övergripande kriterier för att bevara, använda och utveckla Salas kulturarv:

  • Kulturarv som kulturell arena så att kommunens alla medborgare i alla delar av kommunen har tillgång till denna som publik, arrangörer och kulturutövare
  • Skapa offentliga evenemang och installationer i den offentliga miljön som anspelar på Sala kommuns historiska arv
  • Aktivt verka för att vårda och bevara Salas kulturarv
  • Tillgängliggöra Salas kulturarv lokalt, regionalt och nationellt för att skapa intresse för vår historia och vårt kulturarv

§ 6 Utdelning av stipendiet

Utdelning av stipendiet sker vid tidpunkt och under former som Kultur- och fritidsnämnden fastställer.

§ 7 Kungörelse

Det ankommer på Kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen och på annat lämpligt sätt.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Skriftlig ansökan via blankett till:

Kultur och fritid, Box 304, 733 25 Sala kommun eller e-post: kulturfritid@sala.se senast den 1 oktober.

2023 års stipendiat

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på deras sammanträde 2023-11-16 att årets kulturarvsstipendium på 30 000 kr tilldelas Måns Ols Sällskapet.

Motivering

Kulturarvsstipendiet på 30.000 kronor tilldelas för deras arbete med att bevara områdets naturvärden och främja friluftsliv, kultur och turism. Föreningen arbetar oförtrutet med att utveckla Måns Ols-området som en mötesplats för både Salabor och besökare året runt.

Stipendiet delad ut söndag 3 december kl. 13.00 på torget i Sala.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se