StartStora torget Sala 2024
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2022-12-13
Uppdaterad 2022-12-13 15:30
År 2024 fyller Sala stad 400 år. Till jubileet är kommunens målsättning att stora torget ska stå färdigrenoverat. Nu har projektet skjutits på framtiden, vissa små delar kommer genomföras för att vara klara till 2024.
Projektbild

Stora torget har under åren inte förändrats särskilt mycket utan är ett helt kullerstensbelagt torg med tydliga historiska spår och en viktig identitetsskapande del av samhället Sala. 

Målbilden med det nya torget är att det ska vara Salas naturliga mötesplats - ett tillgängligt och flexibelt torg, med plats för alla! Kopplingen till omgivande historiska byggnader och till torget som historiskt handelstorg, ska även fortsättningsvis vara stark. Omgestaltningen ska ha en tydlig historisk förankring men också andas nutid och inrymma den nya tidens krav på tillgänglighet och mångfald. Upprustningen ska göras varsamt och med grunden i ett återanvändande av material. Vid val av nya möbler och material eftersträvas material av hög kvalitet som är hållbara över tid.

Under hösten 2021 bjöds det in till öppen idélåda för alla Salabor att lämna in idéer och tankar om torgets framtida utformning. Klass 8L på Ekebyskolan har i sin undervisning jobbar med torgets utformning i både minecraft och i mer klassiska metoder. Efter det hade det förtroendevalda i KSLU en workshop där inkomna idéer bearbetades.

Tekniska kontoret tillsammans med Norconsult i Stockholm har sedan arbetat fram ett förslag utifrån inkomna idéer och budget. Då torget också ligger inom riksintresse för kulturmiljö och fast fornlämning har dialoger förts med Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning. Nu är vi glada att presentera gestaltningsförslaget. 

Nya stora torget är ett historiskt torg med ett nutida lager. Förslagets gestaltning tar sin utgångspunkt i det historiska Sala. Det kvadratiska och hårdgjorda kullerstenstorget mitt i staden, och med den kvadratiska trädramen som rumslig avgränsning. Material som kullersten och storgatsten anknyter till platsens historia samtidigt som släta hällytor ger torget en nutida prägel och ökar dess användbarhet och tillgänglighet. Torget har utformats för att uppnå god tillgänglighet, jämställdhet och flexibilitet. Det ska vara ett inbjudande torg för alla målgrupper. Torget har gestaltats för att tåla det vardagliga öppna och ibland helt folktomma rummet, likaväl som det fullspäckade och myllrande evenemangstorget. Upprustningen har tagit sin utgångspunkt ur en varsam och hållbar förändring där en stor del av befintlig markbeläggning föreslås behållas. Hela förslaget är planerat för god social hållbarhet med överblickbarhet, god belysning, platser för umgänge och möten, men också för lugn och ro, liksom möjlighet att röra sig tryggt och säkert inom och över torget.

Ladda ned hela förslaget för att läsa alla detaljer. (pdf)

Vad händer nu!? 

Under 2023 kommer vissa mindre delar komma på plats på torget. Den stora ombyggnationen kommer genomföras då medel avsätts av Kommunfullmäktige för projektet. 

Publicerad 2022-12-13

Projektet framflyttat.

Kommunfullmäktige har valt att inte bevilja den budget, som först var tänkt, för att under 2023 kunna starta en omvandling av Stora torget inför Salas 400-årsjubileum 2024.

I september, i år, utfördes provgrävningar på Stora torget och analyser gjordes av det uppgrävda materialet. Provsvaren visade på relativt höga halter av tungmetaller, vilket är vanligt förekommande i Sala stad. Detta eftersom man tidigare i flera fall har använt material från gruvverksamheten som fyllnadsmaterial vid markarbeten på olika platser i staden.

De här halterna av tungmetaller leder till att en större mängd markmaterial än tidigare beräknat måste schaktas ut för att kunna bygga om Stora torget. Det innebär i sin tur ökade kostnader.

Prover har även tagits på material från ytan på torget. Efter provanalyserna så är projektgruppen för omvandlingen av torget överens med kommunens miljöenhet om att det inte finns någon överhängande hälsorisk med detta material. Det innebär alltså ingen fara med att vistas på Stora torget, som situationen ser ut i dag.

Projektgruppen för Stora torgets omvandling tittar just nu på vad som är möjligt att genomföra för den budget som har tilldelats till detta projekt. Barnbänkarna, som skolbarn ritade förslag på i en teckningstävling, har redan börjat byggas av vår gata- och parkenhets snickare. Vi tror att de ska kunna komma på plats före 400-årsjubileet.

Publicerad 2022-09-14

Resultat av grävningarna på torget

Grävningarna på torget har gått enligt plan och i onsdags var den undersökande delen arbetet färdig. I slutet av veckan kommer vi återställa marken och öppna upp torget igen. Dock har vi valt att spara en av groparna öppen över helgen då vi hittat en fin stenläggning här. Välkomna att titta genom staketet och fundera över våra förfäder. 

Vi har alltså gjort fem schakt totalt och dessa blir som små titthål för att se vad som finns under. Ca 1 m ned över torget har man fört på sand, gissningsvis kommer materialet från gruvan. Under sanden finns det lera, troligen gammal sjöbotten, som kan ha varit odlingsmark. På lite olika djup har vi hittat rester av stenläggning 0,1-0,5m ned. Eftersom vi bara har dessa titthål kan vi inte säga säkert, men våra erfarna arkeologer tror att detta är gamla grunder för bodar som kan ha funnits på torget. Bodarna kan liknas vid friggebodar som stod på torget och där såldes olika varor på fasta platser, dåtidens snabbköp. Den stenläggning som vi ser idag på torget är troligen från 1800-talet. 

Vi har hitintills hittat några små fynd utöver detta. Fynden tillfaller staten och tas om hand om dem. Ni kan se bilder av dem hur de ser ut nu och så kommer vi få nya foton av dem när en konservator bearbetat dem. 

Två mynt är hittade, det ena låg under stenläggningen och den andra över denna. När dessa bearbetats av en konservator kan vi då troligen få ett tidsspann på från när stenbeläggningen är ifrån. 

I ett av schakten, ca 1m ned, har vi också hittat grunden till vad arkeologerna tror är en gammal bosättning från före stadens bildande. Denna kommer dokumenteras väl och sedan läggs schaktet igen. Intill bosättningen har en hyska och en skärva från en trefotsgryta hittats, troligen var skärvan äldre än 1700-tal, då man under 1700-talet övergick till järngrytor. Över bosättning låg ett lager med slaggsten. 

När vi är klara kommer schakten alltså läggas igen och marken jämnas ut. Arkeologerna kommer sammanställa en rapport som för gemene man inte är så intressanta att ta del av, men dessa kommer sparas för framtiden hos länsstyrelsen. Vi i projektet kommer jobba vidare för den planerade byggstarten våren 2023. 

Publicerad 2022-09-02

Grävningar på torget.

På måndagen den 12 september börjar vi med att gräva på Stora torget i Sala. Vi ska göra en arkeologisk förundersökning. Eftersom hela Sala stad ingår i ett fornlämningsområde måste detta göras som ett led i upprustningen av torget.

Vi ska, samtidigt med grävningarna, även ta prover på marken för att se om det finns föroreningar där. Föroreningar förekommer i stort sett i hela Sala stad, som en följd av gruvans verksamhet.

Arbetet beräknas vara färdigt senast 16 september, då återställning ska ha skett. 

Den dagliga torghandeln beräknas kunna fortgå som vanligt, vissa omplaceringar kan komma att ske. 

Publicerad 2022-05-10

Barnbänkstävlingen avgjord

Uppdateringsbild

Juryn för barnbänkstävlingen med förslag på barnbänkar till nya Stora torget vill skicka ett stort tack till alla barn som har deltagit i tävlingen med stort engagemang. Det skickades in så många som 200 teckningar och det med sådan bredd som vi aldrig trodde att vi skulle få se.

- Vi i juryn har fått se så mycket fantasi i illustrationer och beskrivningar. Det är underbart jobbat av alla barn! säger stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman.

- Detta gjorde vårt jobb i juryn svårt, men vi har nu enats om fyra bänkar som är realistiska att genomföra och som är lite olika, fortsätter hon.

Urvalet har gjorts för att både vara genomförbart, funktionellt, hållbart och ha en bra spridning i olika uttrycksformer.

Bänkarna byggs under detta år och planeras att placeras ut på Stora torget under nästa sommar.

Mellan 9 och 15 maj 2022, kan du titta på alla bidrag på stadsbiblioteket.

Här är vinnarna:

Svea Eriksson i årskurs 3 på Kilbo skola som har ritat ett färgglatt bänkbord som man blir glad av.

Naher Okubit Abdaha har ritat Godisbänken. ”Jag tänkte ingenting, bara att den är fin”, skriver Naher på sin teckning.

Ebbe Lantz i årskurs 4 på Ängshagenskolan har gjort Bennybänken. Bennys bänk är en rolig bänk att sitta på om du är ungefär 5-10 år. Den är tänkt att roa barnen medan en förälder behöver ta ett telefonsamtal.

Nelly Landin Eriksson i årskurs 5 på Vallaskolan har ritat bänken S där just S:et står för Sala. Det är samtidigt en S-formad bänk med årstidstema.

Vi hoppas kunna bjuda in vinnarna till invigningen av bänkarna på torget nästa sommar. Än en gång, ett jättestort tack till alla er som skickade in så många fina förslag!

I juryn ingick stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman, planeringsingenjör Satu Bergsten, projektsamordnare Andreas Gärdqvist samt Johnny Dahlberg och Jonny Eriksson från vår gata- och parkenhet. 

Publicerad 2022-03-30

Tävling! Rita en egen fantasifull barnbänk!

Uppdateringsbild

 

Nu får alla barn, förstås med vuxenstöd, möjlighet att rita ett förslag på barnbänk till nya Stora torget, som byggs om lagom till Salas 400-årsjubileum 2024. Tanken är sedan att våra skickliga snickare på tekniska kontorets gata- och parkenhet, Johnny Dahlberg och Jonny Eriksson (på bilden här), bygger bänkarna efter skisserna i de vinnande förslagen. Så kanske ditt barns bänk står på Stora torget 2024!

Så här går tävlingen till: 

• Uppdrag: Skapa en fantasifull bänk som är i storlek för barn, som de ska kunna sitta på.

• Lämna in din illustration i liggande A4 i färg, senast den 22 april i år. Ange också barnets namn, vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter samt några meningar som förklarar din idé på baksidan eller på ett separat papper.

• Bidragen lämnas in på Medborgarkontoret vid Stora torget eller skickas till stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman, Tekniska kontoret, Box 304, 733 25 Sala eller mailas till kristin.hedman@sala.se eller skickas med internposten till Kristin Hedman, Tekniska kontoret.

• En jury bestående av personal från Tekniska kontoret utser vinnarna.

• Utställning av samtliga bidrag sker på stadsbiblioteket 10-25 maj. Där presenteras också vinnarna. (Vi kontaktar vinnande förslag innan utställningen.)

• Vinnande förslag byggs av snickarna på gata- och parkenheten under vintern 2022-2023 och placeras sedan på det nybyggda Stora torget 2024.

• Vi förbehåller oss rätten att omforma förslaget så det blir hållbart och genomförbart.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Ett torg är ofta en central mötesplats i staden. I definitionen torg ligger möjligheten att nyttja det till olika aktiviteter och det bör därför till största del bestå av en öppen yta. Stora torget i Sala är idag ett mycket otillgängligt torg med sin helt kullerstensbelagda yta. Kraven på tillgänglighet har ökat de senaste decennierna, samtidigt som ett förhållningssätt till de kulturhistoriska värdena är en mycket viktig aspekt i en omgestaltning. Att sammanlänka olika intressen, som i vissa fall är motstridiga, är en grundläggande men utmanade del i gestaltningsarbetet.

Gestaltningsprogrammet är ett övergripande dokument som utgör riktlinjer för tankar, idéer och principiell utformning för stora torget i Sala. Gestaltningsprogrammet är ett styrdokument för att nå samsyn innan fortsatt arbete med tekniska handlingar tas fram. I framtagandet av gestaltningsprogrammet ingår dialogarbete med olika intressenter och att förankra arbetet hos de förtroendevalda. 

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-29

Projekttid slut

2024-04-15

Projektägare
Projektdokument

Relaterade kategorier