StartProjekt - listningKvarteret Räven, Ängshagen
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2020-07-06
Uppdaterad 2022-03-18 08:58
Detaljplan för kvarteret Räven, Ängshagen antogs sommaren 2018. Nu är bygget av bostadskvarteret i full gång. Kommunen bygger gator, gång-cykelvägar, park och dagvattenlösningar.
Projektbild

Ängshagen har byggts ut i etapper sedan 90-talet. Kv. Räven är en viktig del i att färdigställa den påbörjade strukturen. Området Räven är beläget i Salas södra delar i området Ängshagen. Planområdet är ca fyra hektar och har tidigare utgjorta av åkermark. Här finns nu ett 20-tal tomter som bebyggs för bostäder. 

 

Här kan du läsa mer om detaljplanen: 

https://www.sala.se/?page=info&id=12630&folder=4055+-+%C3%84ngshagen%2C+Kv.+R%C3%A4ven

Publicerad 2022-03-18

Vad händer i år!?

Parkmarken på Räven är i stort sätt färdig. Under hösten 2021 pkanterades en allé utmed Galaxgatan. 

Under 2022 kommer ängen kompletteras så att blomningen mer kommer igång, det tar några år att skapa en fungerande äng. 

Vi hoppas även kunna asfaltera gatorna och färdigställa det sista runt det. 

Publicerad 2020-07-03

Kommunen får LONA-bidrag för parken på Räven

En pollinatörspark skapas i det nya bostadsområdet Räven i Ängshagen. I parken kommer det att finnas ängar, blommande träd och buskar och ett insektshotell. Dessutom byggs en pergola med sittplatser. Det här är ett av tre naturvårdsprojekt i Sala kommun som länsstyrelsen har beviljat totalt drygt 360.000 kronor i stöd för 2020-2022.

Publicerad 2020-07-03

Asfaltering

Uppdateringsbild

Asfaltering av lokalgatan är ännu inte beställd, men planeras ske under hösten 2020. Mer info kommer när arbetet är beställt. 

Publicerad 2020-07-03

Parken mitt i kvarteret

Uppdateringsbild

Mitt i kvarteret blir det en kvarterspark. Arbetet med parken påbörjas efter semestrarna i augusti och beräknas vara färdigt före vintern. Det blir då ett arbetsområde som inte får beträdas. 

Det kommer gå en grusad gångväg i öst-västlig riktning genom parken. I öster kommer  en grusyta med en pergola och rosor och perenner, intill den kommer vi sätta bänkar, bord och en hammock. I hela parken kommer det finnas träd utplacerade. Belysning kommer finnas utmed gångvägen samt på grusytan.

Marken kommer moduleras så att det blir en kulle och mitt i området blir det en sänka. Här kan tex mindre barn åka pulka på vintern.

Kommunen har fått LONA-bidrag för att jobba med att gynna pollinerare i parken. Detta gör att vi kan få in lite extra växter som lockar insekter, men också är fina för oss människor. Så ett insektshotell är beställt. Och så kommer största delen av ytan bestå av äng som vi sår i höst. Ängen slås en gång per år och kommer bestå av flertalet vackra blommor. Utmed tomterna och gångvägen samt på en yta i mitten kommer det vara klippt gräsmatta för att möjliggöra lek och umgänge.

Utmed gång-cykelbanan öster om er tomt kommer träd planteras. Vi tror de bidrar fint till områdets karaktär och delvis kommer fungera som vindskydd.

 

Publicerad 2020-07-03

Dagvattendike mot kvarteret Örnen-Svanen

Uppdateringsbild

Anläggandet av ett dike i bakkant mellan tomterna på kvarteret Räven och Örnen-Svanen. Arbetet har påbörjats i juni och berkänas vara klart till hösten, med semesteruppehåll under juli, 

Syftet med diket är att ta hand om det dagvatten som samlas i området och är en förutsättning för områdets utbyggnad. Att en dagvattenlösning ska anordnas finns med i den detaljplan som togs fram för kvarteret Räven. Diket planeras att under hösten sås med blommande ängsväxter.

Inför detta arbete ber vi er intilliggande tomtägare ta bort eventuella saker som hamnat på kommunens mark. Detta kommer annars att avlägsnas av kommunens personal vid arbetets start.

Det är kommunens anläggare på gata-park som kommer utföra arbetet och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats som inte får beträdas.

Om detta medför några frågetecken så tveka inte att höra av er så kan vi lösa dessa tillsammans.

 

BEGREPPSFÖRKLARING

Dagvatten: Regn- och smältvatten. T.ex. takvatten.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Kommunen ansvarar för allmän platsmark så som gator, gång-cykelväg, park och dagvattenlösning. Mer information om detta kommer efter hand på denna sida

Status

Pågående

Projekttid start

2020-07-03

Projekttid slut

2021-12-31

Projektägare
Projektmedlemmar