StartProjekt - listningNybyggnation av Åkraskolan och utbyggnad av Åkra Förskola.
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2023-11-30
Uppdaterad 2023-11-30 15:13
Välkommen till projektsidan för nybyggnaden av Åkraskolan F-6 och utbyggnaden av Åkra Förskola.
Projektbild

Projektet omfattar utredning, projektering, rivning av gamla skolhuset, nybyggnation av Åkraskolan f-6 och utbyggnad av Åkra förskola, anpassning av skolkök och matsal samt anläggning av ny skolgård.

Startbesked till projektet togs i Kslu 2021-03-24, Dnr 2021/279 § 41.

Upphandlad entreprenör är ByggDialog och vi har tillsammans med skolledning och rektorer påbörjat arbetet genom studiebesök på de relativt nybyggda skolorna Valla och Ransta. Vi fångar tillsammans upp allt det bra som gjorts och få fram synpunkter och idéer på vad som kan förbättras.

Projektet drivs partneringform där vi tillsammans med alla aktörer gemensamt driver projektet framåt. Ett viktigt motto som alla ska följa är "Laget före jaget".

Information om projektet kommer fortlöpande att uppdateras på den här sidan.

Publicerad 2023-11-28

Projektuppdatering 19

Uppdateringsbild

Efter att bygglovet beviljades har arbetet med montering och resning av stommen avseende storkök och matsal påbörjats. Även montering av ytterväggar för den delen av skolan är igång.

Skyddsrumsväggar är färdiggjutna och återfyllning av mark har skett mot ytterväggarna, så nu pågår arbeten med skyddsrummens innerväggar.

Montering av cellplast, armering och kantsocklar till mellanstadiedelen pågår och gjutning av dess betongplatta på  500 kvm planeras att utföras torsdagen 29 november.

Takkassetter till matsalen och storkökets yttertak och fönster till densamma är planerat att vara klart till jul. Det innebär att byggvärme kan kopplas på i och med att vi har ett tätt hus på den delen av byggnaden. Efter julledigheten startar det invändiga arbetet med innerväggar och installationer i storkök och matsal.

Trots att det är många sjuka eller hemma med sjuka barn så flyter arbetet på enligt plan. Detta är möjligt genom att alla arbetsledare samlas för genomgång av dagens arbete och att alla samarbetar och hjälps åt där det behövs oavsett yrkeskategori.

Publicerad 2023-10-31

Projektuppdatering 18

Uppdateringsbild

 

Den 17 oktober erhöll projektet startbesked för den nya skolan och förskolan vilket betyder att alla arbeten med att uppföra byggnaderna kan påbörjas. Beskedet gör även att projektet nu kan börja finjustera tidplaner för alla discipliner som ska utföra arbeten på bygget. Denna planering görs i samarbete mellan alla yrkesgrupper för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt.


De stora arbeten som pågår och kommer att pågå på arbetsplatsen är fortsatt hantering av mark och massor samt att grundarbete och gjutningar fortsätter löpande. Dessa arbeten genererar en del transporter in och ut från byggområdet vilket kan påverka de närboende som nyttjar vägar, gång och cykelbanor runt arbetsplatsen. 


Samarbetet med skolan fortsätter som tidigare i projektet. Avstämningar med skolledningen görs löpande för att tillse att verksamheten hålls uppdaterad och har rätt lägesbild. Tillsammans med skolledningen har projektet även påbörjat planeringen inför rivning av befintligt storkök, matsal och gymnastiksal som kommer att utföras under sommaren 2024.

Publicerad 2023-09-29

Projektuppdatering 17

Uppdateringsbild

 

Skyfallet som drabbade Sala i början av september gjorde även så att skyddsrumsgropen svämmade över, trots att pumparna gick för fullt, och att hela skyddsrumsbotten bestående av cellplast, vattentät duk och armeringsjärn flöt upp och blev skevt. Det har inneburit att vi varit tvungna och demontera hela skyddsrumsbotten och göra nya inmätningar för att därefter montera tillbaka densamma. Det mesta av materialet har kunnat återanvändas men vi tappade fem veckor i arbetstid och gjutningen av skyddsrumsgolvet har skjutits fram. En åtgärdsplan för eventuella framtida skyfall har upprättats.

Arbetet med storköket och matsalen klarade sig vid skyfallet och grundläggningen pågår. Gjutning av bottenplattan är klar och under vecka 40 kommer den prefabricerade sockeln att monteras.

För att klara strömförsörjningen till befintligt storkök, förskola och byggarbetsplatsen så har vi i samverkan med Sala-Heby Energi AB fått tillstånd att ta extra ström från ett elskåp vid Berggatan. Kabel har grävts ner och inkoppling sker senast under vecka 40.

Måndagen den 25 september hölls det Tekniska samrådet med Bygglovshandläggare, Kontrollansvarig (KA), Byggdialog och Fastighetsenheten. Vi har i ett tidigare skede fått startbesked på grundläggning och inväntar nu startbesked på överbyggnaden. I första etappen kommer det nya storköket och matsalen att byggas.

Publicerad 2023-08-28

Projektuppdatering 16

Uppdateringsbild

Arbetet är igång efter semesterledigheten och i nuläget pågår isolering och armering av skyddsrummen samt montering av kantbalkar till det nya storköket och matsalen. När detta är klart kommer grundplattan för dessa delar att börja gjutas.

Marksaneringen fortsätter planenligt och förorenade massor transporteras bort för omhändertagande. Allt dokumenteras och underlagen lämnas in till Miljöenheten.

Grundläggningen för byggkranen startar i vecka 35 och byggkranen kommer därefter att börja monteras, den ska tas i bruk under vecka 38.

Samtidigt så pågår granskningen av bygghandlingar för att säkerställa att inga rör, ventilkanaler eller elstegar ligger i vägen för varandra.

Trots kameraövervakning av byggområdet så hade vi tyvärr återigen ett inbrott där en hel del verktyg stals. Ärendet är polisanmält.

Publicerad 2023-06-26

Projektuppdatering 15

Uppdateringsbild

Byggbodarna är nu på plats och byggkontoret är etablerat på området.

Pålningen går som planerat och på bilden syns pålarna för skyddsrum, storkök och matsal. Den första etappen av pålningen är nu klar och för de kommande etapperna återupptas arbetet vecka 32.

Arbetet med att sanera marken pågår fortlöpande och vi tar markprover på schaktbotten och schaktväggar vartefter för att minimera risken att vi kör bort rena massor och på så vis kan hålla ner kostnaden för saneringen.

Projekteringen fortgår och är inne i ett skede där vi går igenom och kontrollerar alla installationer som ska utföras.

Byggarbetsplatsen kommer att vara semesterstängd v. 28-31.

 

Publicerad 2023-06-13

Projektuppdatering 14

Uppdateringsbild

Nu har vi fått klart med bygglov och startbesked för grundläggningen och kommer därmed att börja pålningen. Vi följer regelverket för buller och arbetet är förlagt enligt gällande regler mellan 07-19. 

Publicerad 2023-05-31

Projektuppdatering nr 13

Uppdateringsbild

Tisdagen den 23 maj signerades det så kallade Fas 2-avtalet mellan Sala kommun och den för Åkraskolan upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Avtalet, som innebär att byggnationen av Åkraskolan och Åkra förskola nu kan påbörjas, undertecknades av ByggDialogs VD Michael Sundhäll och Salas kommundirektör Daniel Holmvin.

Bygglov och startbesked för etablering av bodar är klart och bodarna har börjat monteras. El, vatten och avlopp ska kopplas in sedan kan bodarna tas i bruk.

En portal har monterats över Åkragatan för att få fram byggström.

Vi har haft möte med SpecialPedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, i arbetet kring färgsättning och andra frågor som kan påverka barn med NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Allt för att säkerställa att vi fångar upp så mycket som möjligt i arbetet med att skapa en så bra miljö som möjligt för alla som ska vistas i skolans lokaler. Vi har också bokat möten för uppföljning av detta.

Utöver detta pågår planeringen av markarbeten och pålning som ska utföras så snart vi har fått bygglov och startbesked. I och med detta så pågår det en hel del transporter till och från arbetsområdet då förorenade massor ska köras bort och nytt fyllnadsmaterial ska köras till området.

Publicerad 2023-05-02

Projektuppdatering 12

Uppdateringsbild

Nu har en större del av Åkraskolan rivits och saneringen av mark pågår enligt den åtgärdsplan som har tagits fram och godkänts av Miljöenheten.

Fredagen den 14 april lämnades ansökan om bygglov in. När beslut om bygglov är klart så genomförs ett tekniskt samråd med kommunens bygg- och miljöenhet för att ett startbesked ska kunna beviljas. Därefter kan produktionen av den nya skolan starta. Se fasadritningarna i bilaga nedan.

Det pågår nu ett omfattande arbete med att göra klart och granska alla bygghandlingar som ska ligga till grund för byggnationen.

Parallellt med det så arbetar landskapsarkitekten med en lösning för dagvattenhantering, vilken kommuniceras med och ska godkännas av Sala kommuns VA-enhet.

Ett fortsatt arbete pågår samtidigt med att spika tidsplanen för byggnationen för att få skolan klar i god tid innan den ska tas i bruk.

Dokument
Publicerad 2023-03-31

Projektuppdatering 11

Uppdateringsbild

Nu har en större del av Åkraskolan rivits ovan mark och nu rivs de gamla uttjänta skyddsrummen som är under mark. MSB har godkänt att skyddsrummen rivs och ställt krav på att nya ska byggas.

Vi har fått svar på analysen av de utökade markproverna och dessa har vi, tillsammans med en åtgärdsplan, skickat till Miljöenheten för utlåtande.

Arbetet fortsätter tillsammans med ByggDialog, arkitekt, skolverksamheten, projektörer och installatörer med frågor kring detaljer, teknik och funktioner för att få en så väl fungerande skola som möjligt. Det handlar om allt ifrån för utrustning till slöjd- och matsal, storkökets utformning, skolgården, brand- och inbrottsskydd samt en rad andra frågor. Några av dessa stora frågor är logistiken kring skolan med av- och påstigning för elever, parkering för personal, sophantering med mera.

Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med att ta fram lösningar för fasadmaterial och fasadens utformning.

Tillsammans med kommunens VA-enhet planerar vi en ny matning av kallvatten till skolan. Parallellt arbetar landskapsarkitekten med en lösning för dagvattenhantering, vilken ska kommuniceras och godkännas av VA-enheten.

Sala-Heby Energi arbetar med att planera  en ny transformatorstation för att säkerställa elförsörjningen till byggnaderna. Den beräknas stå på plats och tas i drift under 2024.

Det pågår också ett intensivt arbete med tidsplaneringen för att få till ett så optimalt flyt som möjligt när produktionen väl sätter igång och det är många moment som ska samordnas.

Tyvärr har vi haft inbrott i arbetsbodar och maskiner där det bland annat stals verktyg och kläder. Händelsen är polisanmäld.

Publicerad 2023-02-28

Projektuppdatering 10

Uppdateringsbild

Rivningsarbetet pågår med tre maskiner och byggnaderna plockas ner bit för bit. Armeringsjärn separeras från betong och sorteras. Vi har godkända miljöprover på betong och tegel, vilket gör att vi kan använda detta till fyllnadsmaterial. Därmed kan vi hålla ner kostnaden för fyllnadsmaterial och transporter.

Samtidigt så har analysen av markprover påvisat föroreningar i marken. Därför behöver vi göra ytterligare markprover. Detta för att kunna säkerställa vart förorenade massor ska transporteras för omhändertagande och så att vi inte kör bort rena massor till en högre kostnad än vad som annars skulle vara fallet. Arbetet fortsätter, tillsammans med ByggDialog AB, arkitekt, skolverksamheten, projektörer och installatörer, med att få klart skolans, förskolans och storkökets utformning.

Ytterligare frågor som hanteras är exempelvis brand- och inbrottsskydd, skolgården utformning, skolans exakta placering på tomten, logistiken kring skolan med av- och påstigning för elever, samt en rad andra frågor. Det pågår också ett intensivt arbete med tidsplaneringen för att få till ett så optimalt flyt som möjligt när produktionen väl sätter igång. Det är många moment som ska samordnas. Bland annat ska gamla skyddsrum rivas och nya ska byggas. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med att ta fram lösningar för fasadmaterial och all teknik och när detta är klart kommer vi att ha en väl underbyggd kostnadskalkyl som ska ligga till grund för projektets totalkostnad.

Publicerad 2023-01-30

Projektuppdatering 9

Uppdateringsbild

Rivningen av Åkraskolan är nu påbörjad och sker med en stor grävmaskin med en kraftig gripklo. Byggnaden plockas ner bit för bit och materialet källsorteras i olika containrar som senare kommer att forslas bort för att omhändertas.

I skrivande stund så är de båda slöjdsalarna bortplockade. Rivningen beräknas vara klar i juni.

I samband med rivningsarbetet så omhändertar vi det material som kan användas, däribland fönster och tegel. Tidigare har lysrörsarmaturer, wc-stolar, handfat och vattenkranar plockats bort och används i andra av kommunen ägda fastigheter.

Arbetet pågår alltjämt (tillsammans med ByggDialog, arkitekt, skolverksamheten, projektörer och installatörer) med att få klart skolans rum, utformning, ventilation, exakt plats på tomten, brand- och inbrottsskydd samt en rad andra frågor.

En av dessa stora frågor är logistiken kring skolan med av- och påstigning för elever, parkering för personal, sophantering och liknande.

Vi arbetar med målsättningen att bygglovsansökan ska kunna skickas in under våren.

Publicerad 2023-01-20

Projektuppdatering 8

Uppdateringsbild

Måndagen den 23 januari startar rivningen av gamla Åkraskolan. Under onsdagens byggmöte gällande rivningen av Åkraskolan framkom att den inre selektiva rivningen gått bättre och snabbare än förväntat vilket är positivt. Vid efterföljande möte med förskoleverksamheten framkom att de inte ser några hinder för att tidigarelägga starten av rivningen. Detta innebär att vi kan påbörja den tunga rivningen, det vill säga själva byggnaden, redan på måndag. En av effekterna med arbeta i samverkan är att det finns goda förutsättningar att antingen tidigarelägga eller senarelägga arbetsmoment, allt utefter vad som är mest fördelaktigt för projektet.

Till att börja med kommer mittendelen, se karta, att rivas och materialet sorteras i högar och köras bort med förväntad start  vecka 11. I nuläget körs 1-2 transporter i veckan med material från den inre selektiva rivningen. 

Mer information om det pågående arbetet i projektet kommer i slutet av januari.

Den nya skolan ska stå klar och tas i bruk ht 2025.

Publicerad 2022-12-29

Projektuppdatering 7

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten arbetar vi vidare med lokalprogrammet. Samtidigt pågår ett skissarbete för att hitta den mest effektiva lösningen för skolans placering på tomten, hämta-och lämnazon, parkeringar och utformning av skolgårdsmiljön.

Vi har i samråd med kommunens VA-enhet gått igenom var vi ska koppla på inkommande vatten, avlopp och dagvatten.

Arbetet pågår med skolans utformning, val av stom- och fasadmaterial, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning. Övrig inredning kommer i ett senare skede och ska tas fram i samverkan med skolverksamheten.

Den inre selektiva rivningen är påbörjad där rivningsmaterialet demonteras forslas bort för omhändertagande.

Ett tekniskt samråd med Bygg-&Miljö är genomfört och vi förväntas få startbesked för den yttre rivningen inom kort och kan då påbörja yttre rivning under första kvartalet 2023.

Planering av tillfällig värme, el och vatten under byggtiden är också en viktig uppgift som vi arbetar tillsammans med att lösa nu.

Inga arbeten sker under vecka 52.

Publicerad 2022-11-28

Projektuppdatering 6

Tillsammans med ByggDialog AB, arkitekt och skolverksamheten arbetar vi vidare med lokalprogrammet. Samtidigt pågår ett skissarbete för att hitta den mest effektiva lösningen för skolans placering på tomten.

Parallellt med detta arbetar vi brett med val av stom- och fasadmaterial, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning.

Rivningslovet är beviljat och vi inväntar nu miljöinventeringen av skolans invändiga materialstatus. I december kommer en selektiv invändig rivning att påbörjas och forslas bort för omhändertagande.

Ett tekniskt samråd är bokat med bygg- och miljöenheten. Därefter inväntas startbesked för den yttre rivningen. När startbesked finns beviljat påbörjas det yttre rivningsarbetet.

Planering av tillfällig värme, el och vatten under byggtiden är också en viktig uppgift som vi arbetar tillsammans med att lösa nu.

Publicerad 2022-10-31

Projektuppdatering 5

Tillsammans med ByggDialog AB, arkitekt och skolverksamheten arbetar kommunens fastighetsenhet vidare med lokalprogrammet enligt tidplanen.

Den geotekniska undersökningen visade, på några enstaka ställen, en del höga värden av farligt avfall vilket medför att vi utökat provtagning för att säkerställa omfattningen och vilka alternativ till omhändertagande vi står inför.

Vid besiktningen av skyddsrummen så visade det sig att dessa har omfattande fuktskador och därmed måste rivas. Ansökan om rivningslov har lämnats in. När vi fått besked om rivning kommer vi att ansöka hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om permanent avveckling av skyddsrummen. Om inte MSB medger en permanent avveckling kommer nya skyddsrum att byggas.

Utredningen om statusen på storköket, matsalen och idrottshallen har visat att huset har stora brister och problem. Bland annat så har plattan och stommen samma problem som den evakuerade skolan, då det är byggt under samma tidsperiod.

Plattan under storköket är delvis spräckt och oisolerad. Markens lutning kring byggnaden gör att dagvatten rinner in under plattan och på sina håll är det mycket fukt i konstruktionen.

Utifrån de sammantagna parametrarna har det därför beslutats om att det är mest lämpligt att riva byggnaden och att ersätta den med en ny. Informationen har delgivits politikerna.

Förskoledelen har inte denna problematik eftersom den är uppförd enligt senare byggnormer och miljökrav. Den kommer därför att sparas i sin helhet.

Publicerad 2022-09-29

Projektuppdatering 4

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten så arbetar Sala kommuns fastighetsenhet vidare med lokalprogrammet, skolans utformning och innehåll, för nya Åkraskolan helt enligt plan.

Den geotekniska undersökningen är utförd och vi väntar på provsvaren för att kunna säkerställa hållfastheten på marken som ska bebyggas. Provsvaren kommer också att visa på om det finns behov av sanering av marken.

Vi har även besiktigat de befintliga skyddsrummen och inväntar svar på en miljöutredning av den gamla skolan som ska rivas. Det är nödvändiga åtgärder som måste bifogas ansökan om rivningslov.

Vi arbetar dessutom med en kartläggning av skolans storköks status och möjligheterna till utbyggnad av kök och matsal. 

Publicerad 2022-09-07

Projektuppdatering 3

I projektet med nya Åkraskolan fortsätter arbetet med lokalprogrammet och att klarlägga vilka behov som finns, samt hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Det arbetet sker tillsammans med ByggDialog AB, arkitekten och skolverksamheten.

Under vecka 35 kommer den geotekniska undersökningen av marken att påbörjas. Syftet med en sådan undersökning är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Detta gör man bland annat för att kunna se vilken hållfasthet som marken har för byggnationer.

Publicerad 2022-06-30

Projektuppdatering #2

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt samt rektorer och skolledning har vi arbetat vidare med lokalprogrammet och det arbetet löper på enligt planen. Vi har genomfört veckovisa möten i syfte att klarlägga vilka behov som finns och hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Under den gångna perioden har även ett antal underentreprenörer, däribland ett flertal med lokal anknytning, valts ut och kontrakterats för uppdraget samt att ett första uppstartsmöte med alla aktörer har hållits. Nu väntar en period med lägre intensitet med tanke på den stundande semestern. Arbetena återupptas igen under augusti. Det gör att nästa uppdatering av information kommer först i månadsskiftet augusti/september.

Publicerad 2022-05-31

Projektuppdatering #1

Arbetet med förberedelser i projektet fortgår enligt planen, där huvudmålet är att ta fram ett lokalprogram. Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och verksamheten har vi genomfört studiebesök på Vallaskolan F-6 och på Ransta Skola i syfte att samla information och erfarenheter från dessa byggprojekt om vad som fungerat och vad som kan förbättras.

På grund av skadegörelse har den gamla Åkraskolan omgärdats av byggstaket.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Skolnämnden beslutade i mars 2016 om vägledande riktlinjer för skolbyggnationer vilket innebär en hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångflad av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande lärmiljö.

I beställningen från Kontoret för Utbildning och Arbetsmarknad så ska vi tillsammans i projektet skapa:

Plats för elevvolymer motsvarande tre klasser per årskurs i årskurs f-3.

Plats för elevvolymer motsvarande fyra klasser per årskurs i årskurs 4-6.

Plats för Salas särskoleelever i årskurs 1-6.

Utökning av Åkra Förskola med tre förskoleavdelningar.

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-01

Projekttid slut

2025-08-31

Projektägare