StartProjekt - listningNybyggnad av Åkraskolan och utbyggnad av Åkra Förskola.
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2022-05-11
Uppdaterad 2022-09-29 10:38
Välkommen till projektsidan för nybyggnaden av Åkraskolan F-6 och utbyggnaden av Åkra Förskola.
Projektbild

Projektet omfattar utredning, projektering, rivning av gamla skolhuset, nybyggnation av Åkraskolan f-6 och utbyggnad av Åkra förskola, anpassning av skolkök och matsal samt anläggning av ny skolgård.

Startbesked till projektet togs i Kslu 2021-03-24, Dnr 2021/279 § 41.

Upphandlad entreprenör är ByggDialog och vi har tillsammans med skolledning och rektorer påbörjat arbetet genom studiebesök på de relativt nybyggda skolorna Valla och Ransta. Vi fångar tillsammans upp allt det bra som gjorts och få fram synpunkter och idéer på vad som kan förbättras.

Projektet drivs partneringform där vi tillsammans med alla aktörer gemensamt driver projektet framåt. Ett viktigt motto som alla ska följa är "Laget före jaget".

Information om projektet kommer fortlöpande att uppdateras på den här sidan.

Uppdateringar

Publicerad 2022-09-29

Projektuppdatering 4

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten så arbetar Sala kommuns fastighetsenhet vidare med lokalprogrammet, skolans utformning och innehåll, för nya Åkraskolan helt enligt plan.

Den geotekniska undersökningen är utförd och vi väntar på provsvaren för att kunna säkerställa hållfastheten på marken som ska bebyggas. Provsvaren kommer också att visa på om det finns behov av sanering av marken.

Vi har även besiktigat de befintliga skyddsrummen och inväntar svar på en miljöutredning av den gamla skolan som ska rivas. Det är nödvändiga åtgärder som måste bifogas ansökan om rivningslov.

Vi arbetar dessutom med en kartläggning av skolans storköks status och möjligheterna till utbyggnad av kök och matsal. 

Publicerad 2022-09-07

Projektuppdatering 3

I projektet med nya Åkraskolan fortsätter arbetet med lokalprogrammet och att klarlägga vilka behov som finns, samt hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Det arbetet sker tillsammans med ByggDialog AB, arkitekten och skolverksamheten.

Under vecka 35 kommer den geotekniska undersökningen av marken att påbörjas. Syftet med en sådan undersökning är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Detta gör man bland annat för att kunna se vilken hållfasthet som marken har för byggnationer.

Publicerad 2022-06-30

Projektuppdatering #2

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt samt rektorer och skolledning har vi arbetat vidare med lokalprogrammet och det arbetet löper på enligt planen. Vi har genomfört veckovisa möten i syfte att klarlägga vilka behov som finns och hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Under den gångna perioden har även ett antal underentreprenörer, däribland ett flertal med lokal anknytning, valts ut och kontrakterats för uppdraget samt att ett första uppstartsmöte med alla aktörer har hållits. Nu väntar en period med lägre intensitet med tanke på den stundande semestern. Arbetena återupptas igen under augusti. Det gör att nästa uppdatering av information kommer först i månadsskiftet augusti/september.

Publicerad 2022-05-31

Projektuppdatering #1

Arbetet med förberedelser i projektet fortgår enligt planen, där huvudmålet är att ta fram ett lokalprogram. Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och verksamheten har vi genomfört studiebesök på Vallaskolan F-6 och på Ransta Skola i syfte att samla information och erfarenheter från dessa byggprojekt om vad som fungerat och vad som kan förbättras.

På grund av skadegörelse har den gamla Åkraskolan omgärdats av byggstaket.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Skolnämnden beslutade i mars 2016 om vägledande riktlinjer för skolbyggnationer vilket innebär en hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångflad av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande lärmiljö.

I beställningen från Kontoret för Utbildning och Arbetsmarknad så ska vi tillsammans i projektet skapa:

Plats för elevvolymer motsvarande tre klasser per årskurs i årskurs f-3.

Plats för elevvolymer motsvarande fyra klasser per årskurs i årskurs 4-6.

Plats för Salas särskoleelever i årskurs 1-6.

Utökning av Åkra Förskola med tre förskoleavdelningar.

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-01

Projekttid slut

2025-08-31

Projektbudget

250 miljoner

Projektägare