StartProjekt - listningNybyggnation av Åkraskolan och utbyggnad av Åkra Förskola.
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2024-05-31
Uppdaterad 2024-05-31 08:15
Välkommen till projektsidan för nybyggnaden av Åkraskolan F-6 och utbyggnaden av Åkra Förskola.
Projektbild

Projektet omfattar utredning, projektering, rivning av gamla skolhuset, nybyggnation av Åkraskolan f-6 och utbyggnad av Åkra förskola, anpassning av skolkök och matsal samt anläggning av ny skolgård.

Startbesked till projektet togs i Kslu 2021-03-24, Dnr 2021/279 § 41.

Upphandlad entreprenör är ByggDialog och vi har tillsammans med skolledning och rektorer påbörjat arbetet genom studiebesök på de relativt nybyggda skolorna Valla och Ransta. Vi fångar tillsammans upp allt det bra som gjorts och få fram synpunkter och idéer på vad som kan förbättras.

Projektet drivs partneringform där vi tillsammans med alla aktörer gemensamt driver projektet framåt. Ett viktigt motto som alla ska följa är "Laget före jaget".

Information om projektet kommer fortlöpande att uppdateras på den här sidan.

Publicerad 2024-05-27

Projektuppdatering 25

Uppdateringsbild

240527 Månadsbrev maj 2024

I undercentralen har den gamla värmeväxlaren bytts ut mot en ny vilken nu är inkopplad och driftsatt.

Arbetet med att få storköket och matsalen klara för besiktning pågår för fullt med bland annat installation av brandlarm och inbrottsskydd. Utvändigt pågår arbetet med montering och inkoppling av kylmaskiner för central kyla till kyl- och frysrum samt de större kyl- och frysskåpen i storköket.

Mattläggningen i matsalen börjar bli klar och nu har även montering av ljudväggar, spaljéer och andra finsnickerier påbörjats. I matsalen arbetar även plattsättarna med att sätta kakel på matbarerna, se bild.

Flytspackling är nu klar på båda våningsplanen i hela huset och det pågår uppförande av innerväggar på mellanstadiets andra våning. Här pågår också installationer av el samt rördragning för värme och vatten.

Utvändiga arbete som pågår är montering av plåt på taken, samt plåtdetaljer till ventilationshuvar. Utöver det monteras även plåtdetaljer runt fönster och på fasad. Murarna är snart klara med murningen av teglet runt hela huskroppen.

Bygglov till den tillfällig parkeringen har beviljats och anläggning av denna samt gångstråk till förskolan har startat.

Vi har påbörjat förbesiktningar av installationer i storkök och matsal för att på så sätt ha allting klart inför den slutliga besiktningen.

Onsdagen den 29 maj kommer ett evenemang att genomföras i stället för det, på grund av höstens översvämningar, uppskjutna "första spadtaget". Det kommer att bli en enklare tillställning med tal av kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad, kommundirektör Daniel Holmvin samt ByggDialogs ombud Michael Sundhäll. Måltidsenheten kommer att servera utelunch och glass till elever och personal.

 

Publicerad 2024-04-24

Projektuppdatering nr 24

Uppdateringsbild

Månadsbrev april 2024

Sista takelementet, se bild, är monterat och det innebär att vi nu har ett tätt hus och har därmed uppnått en av milstolparna i tidplanen.

Större delen av taket på mellanstadiet har nu klätts med bandtäckt plåt.

I mellanstadiedelen pågår installationer av ventilation, vatten och avlopp samt el på plan 1 och väggar byggs på plan 2. Samtliga fönster och dörrar i fasad är monterade. Murarna har klätt fasaden på plan 1 med tegel. På plan 2 kommer träpanel att monteras i ett senare skede.

I de övriga huskropparna, anpassad skola och lågstadiet, pågår förberedelser för att flytspackla golven. Därefter kommer innerväggarna att börja monteras. Även i dessa delar har de flesta av fönster och dörrar i fasad monterats.

I gott samarbete med Sala-Heby Energi, som har byggt en ny transformatorstation vid Strandvägen, så är nu den nya elmatningen framdragen från transformatorstationen till det nya markskåpet vid skolans undercentral. Det innebär att vi kan koppla på och driftsätta det nya storköket under maj månad.

I storköket pågår installationer av köksmaskiner, el, brandlarm och andra tekniska moment då kök och matsal skall vara klart för slutbesiktning före midsommar. Vi kommer att söka ett interimistiskt beslut om att få ta kök och matsal i bruk under hösten trots att inte hela projektet är avslutat. Storköket skall producera mat till Gärdesta modulskola och Åkra förskola från och med hösten 2024. Planering av detta sker i samverkan med skolledningen, måltidsenheten och bygglovsenheten.

 Efter marksanering har nu en ny parkering anlagts i hörnet Strandvägen/Åkragatan. Asfaltering sker först när samtliga ytor är klara.

 De stora arbeten som pågår och kommer att pågå på arbetsplatsen den närmaste tiden är fortsatt hantering av mark och massor samt transporter av material. Dessa arbeten genererar en del transporter in och ut från byggområdet vilket kan påverka de närboende som nyttjar vägar, gång- och cykelbanor runt arbetsplatsen. 

 Tillsammans med skolledningen och måltidsenheten fortsätter planeringen inför rivning av befintligt storkök, matsal och gymnastiksal som kommer att utföras under sommaren 2024.

Vi har ansökt om bygglov för en tillfällig parkering vid den gamla grusplanen. Parkeringen skall användas av personal vid Åkra förskola, personal vid Åkra skolkök samt föräldrar till barn som vistas på förskolan.

Publicerad 2024-03-26

Projektuppdatering 23

Uppdateringsbild

Månadsbrev mars 2024

All gjutning av betongplattor och skyddsrumsvalv är slutförd och entreprenören för grundläggning har lämnat arbetsplatsen.

I Storköket kaklas nu väggarna av plattsättarna, elmontörerna drar fram kablar till alla maskiner, uttag och övriga funktioner. Dessutom har målning av väggar påbörjats.

I mellanstadiedelen, som nu har fått värme och flytspacklat golv, pågår isättning av fönster, montering och gipsning av innerväggar, rördragning för värme, vatten och avlopp samt elinstallationer. Även murning av tegel på ytterväggarna har påbörjats.

På lågstadiedelen har väggar och stomme monterats och här sker även montering av tak och fönster.

Plåtslagarna har bandtäckt idrottshallstaket och sätter nu fönsterbleck och andra plåtdetaljer på mellanstadiedelen.

 Sanering och markarbeten pågår kontinuerligt. Anläggning av nya parkeringar pågår också. Dessutom grävs det och anläggs stora dagvattenmagasin och nya dag- och spillvattenledningar.

 De stora arbeten som pågår och kommer att pågå på arbetsplatsen den närmaste tiden är fortsatt hantering av mark och massor. Dessa arbeten genererar en del transporter in och ut från byggområdet vilket kan påverka de närboende som nyttjar vägar, gång- och cykelbanor runt arbetsplatsen. 

 Tillsammans med skolledningen och måltidsenheten har projektet fortsatt planeringen inför rivning av befintligt storkök, matsal och gymnastiksal som kommer att utföras under sommaren 2024. Samtidigt pågår planeringen för att kunna ta det nya storköket och matsalen i drift under hösten.

Publicerad 2024-02-23

Projektuppdatering 22

Uppdateringsbild

Månadsbrev februari 2024

Nu är alla betongplattor och valvet till skyddsrummen gjutna och klara.

I storkök, matsal och idrottsdelen pågår installationer av ventilation, el och rördragning för vatten och avlopp. Trots att det är trångt och många moment som pågår samtidigt så flyter arbetet på bra tack vare en god dialog och samarbete.

Mellanstadiets stomme och väggar är på plats och montering av takkassetter pågår. Byggvärmen är påkopplad på den första våningen och därmed har torkningen av betongplattan påbörjats.

På lågstadiedelen har väggar monterats och arbetet med invändig stomme pågår.

Vattenmagasin för omhändertagande av dagvatten har grävts ner vid den blivande huvudentrén och fler sådana ska grävas ner på tomten i ett senare skede.

Markarbeten och sanering pågår för anläggning av ny parkering.

Vi arbetar också med planeringen av byggområdet inför sommarens rivning av gamla storköket, matsalen och idrottshallen. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheterna, trafikplaneringen och entreprenörer.

Publicerad 2024-01-29

Projektuppdatering 21

Uppdateringsbild

Nu är golvet flytspacklat i gymnastiksal, omklädningsrum och fläktrum. Även golvet i storköket är flytspacklat och arbetet med byggnation av innerväggar i storköket, matsalen och idrottshallen pågår. I dessa utrymmen pågår också arbetet med installation av el, rör och ventilation.

 Montering av isolering på matsalens ytterväggar samt murning av tegel pågår. Dessutom monteras plåtdetaljer kring fönster och dörrar.

 Trots sträng kyla och all snö vi fått, vilket tagit mycket tid i anspråk att få bort, så har arbetet med grundläggning och även gjutning av betongplattor kunnat genomföras med endast någon dags förskjutning.

 På mellanstadiedelen har arbetet med montering av ytterfacksväggar och stomme påbörjats.

 Montering av valvet till skyddsrummet är påbörjat.

Publicerad 2023-12-20

Projektuppdatering 20

Uppdateringsbild

Vi har nu tätt hus på matsalen och storköket vilket innebär att väggar, tak och fönster är monterade. Vi har också kopplat på byggvärmen och därmed har uttorkningen i kök och matsal startat. Invändiga arbeten med innerväggar och installationer kommer att påbörjas efter nyår helt enligt tidplanen.

 Skyddsrummens sista innerväggar är gjuts torsdagen den 21 december och nästa moment blir att bygga  bjälklaget till skyddsrummens tak.

 Grundläggningen av mellandelen som binder ihop skyddsrum med matsalen pågår och gjutning sker torsdag 21 december. Även grundläggning och gjutning av mellanstadieplattan pågår, där har en yta av 500 kvm tidigare gjutits och resterande del gjuts torsdag 21 december.

 Avslutningsvis vill all personal i skolprojektet passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerad 2023-11-28

Projektuppdatering 19

Uppdateringsbild

Efter att bygglovet beviljades har arbetet med montering och resning av stommen avseende storkök och matsal påbörjats. Även montering av ytterväggar för den delen av skolan är igång.

Skyddsrumsväggar är färdiggjutna och återfyllning av mark har skett mot ytterväggarna, så nu pågår arbeten med skyddsrummens innerväggar.

Montering av cellplast, armering och kantsocklar till mellanstadiedelen pågår och gjutning av dess betongplatta på  500 kvm planeras att utföras torsdagen 29 november.

Takkassetter till matsalen och storkökets yttertak och fönster till densamma är planerat att vara klart till jul. Det innebär att byggvärme kan kopplas på i och med att vi har ett tätt hus på den delen av byggnaden. Efter julledigheten startar det invändiga arbetet med innerväggar och installationer i storkök och matsal.

Trots att det är många sjuka eller hemma med sjuka barn så flyter arbetet på enligt plan. Detta är möjligt genom att alla arbetsledare samlas för genomgång av dagens arbete och att alla samarbetar och hjälps åt där det behövs oavsett yrkeskategori.

Publicerad 2023-10-31

Projektuppdatering 18

Uppdateringsbild

 

Den 17 oktober erhöll projektet startbesked för den nya skolan och förskolan vilket betyder att alla arbeten med att uppföra byggnaderna kan påbörjas. Beskedet gör även att projektet nu kan börja finjustera tidplaner för alla discipliner som ska utföra arbeten på bygget. Denna planering görs i samarbete mellan alla yrkesgrupper för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt.


De stora arbeten som pågår och kommer att pågå på arbetsplatsen är fortsatt hantering av mark och massor samt att grundarbete och gjutningar fortsätter löpande. Dessa arbeten genererar en del transporter in och ut från byggområdet vilket kan påverka de närboende som nyttjar vägar, gång och cykelbanor runt arbetsplatsen. 


Samarbetet med skolan fortsätter som tidigare i projektet. Avstämningar med skolledningen görs löpande för att tillse att verksamheten hålls uppdaterad och har rätt lägesbild. Tillsammans med skolledningen har projektet även påbörjat planeringen inför rivning av befintligt storkök, matsal och gymnastiksal som kommer att utföras under sommaren 2024.

Publicerad 2023-09-29

Projektuppdatering 17

Uppdateringsbild

 

Skyfallet som drabbade Sala i början av september gjorde även så att skyddsrumsgropen svämmade över, trots att pumparna gick för fullt, och att hela skyddsrumsbotten bestående av cellplast, vattentät duk och armeringsjärn flöt upp och blev skevt. Det har inneburit att vi varit tvungna och demontera hela skyddsrumsbotten och göra nya inmätningar för att därefter montera tillbaka densamma. Det mesta av materialet har kunnat återanvändas men vi tappade fem veckor i arbetstid och gjutningen av skyddsrumsgolvet har skjutits fram. En åtgärdsplan för eventuella framtida skyfall har upprättats.

Arbetet med storköket och matsalen klarade sig vid skyfallet och grundläggningen pågår. Gjutning av bottenplattan är klar och under vecka 40 kommer den prefabricerade sockeln att monteras.

För att klara strömförsörjningen till befintligt storkök, förskola och byggarbetsplatsen så har vi i samverkan med Sala-Heby Energi AB fått tillstånd att ta extra ström från ett elskåp vid Berggatan. Kabel har grävts ner och inkoppling sker senast under vecka 40.

Måndagen den 25 september hölls det Tekniska samrådet med Bygglovshandläggare, Kontrollansvarig (KA), Byggdialog och Fastighetsenheten. Vi har i ett tidigare skede fått startbesked på grundläggning och inväntar nu startbesked på överbyggnaden. I första etappen kommer det nya storköket och matsalen att byggas.

Publicerad 2023-08-28

Projektuppdatering 16

Uppdateringsbild

Arbetet är igång efter semesterledigheten och i nuläget pågår isolering och armering av skyddsrummen samt montering av kantbalkar till det nya storköket och matsalen. När detta är klart kommer grundplattan för dessa delar att börja gjutas.

Marksaneringen fortsätter planenligt och förorenade massor transporteras bort för omhändertagande. Allt dokumenteras och underlagen lämnas in till Miljöenheten.

Grundläggningen för byggkranen startar i vecka 35 och byggkranen kommer därefter att börja monteras, den ska tas i bruk under vecka 38.

Samtidigt så pågår granskningen av bygghandlingar för att säkerställa att inga rör, ventilkanaler eller elstegar ligger i vägen för varandra.

Trots kameraövervakning av byggområdet så hade vi tyvärr återigen ett inbrott där en hel del verktyg stals. Ärendet är polisanmält.

Publicerad 2023-06-26

Projektuppdatering 15

Uppdateringsbild

Byggbodarna är nu på plats och byggkontoret är etablerat på området.

Pålningen går som planerat och på bilden syns pålarna för skyddsrum, storkök och matsal. Den första etappen av pålningen är nu klar och för de kommande etapperna återupptas arbetet vecka 32.

Arbetet med att sanera marken pågår fortlöpande och vi tar markprover på schaktbotten och schaktväggar vartefter för att minimera risken att vi kör bort rena massor och på så vis kan hålla ner kostnaden för saneringen.

Projekteringen fortgår och är inne i ett skede där vi går igenom och kontrollerar alla installationer som ska utföras.

Byggarbetsplatsen kommer att vara semesterstängd v. 28-31.

 

Publicerad 2023-06-13

Projektuppdatering 14

Uppdateringsbild

Nu har vi fått klart med bygglov och startbesked för grundläggningen och kommer därmed att börja pålningen. Vi följer regelverket för buller och arbetet är förlagt enligt gällande regler mellan 07-19. 

Publicerad 2023-05-31

Projektuppdatering nr 13

Uppdateringsbild

Tisdagen den 23 maj signerades det så kallade Fas 2-avtalet mellan Sala kommun och den för Åkraskolan upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Avtalet, som innebär att byggnationen av Åkraskolan och Åkra förskola nu kan påbörjas, undertecknades av ByggDialogs VD Michael Sundhäll och Salas kommundirektör Daniel Holmvin.

Bygglov och startbesked för etablering av bodar är klart och bodarna har börjat monteras. El, vatten och avlopp ska kopplas in sedan kan bodarna tas i bruk.

En portal har monterats över Åkragatan för att få fram byggström.

Vi har haft möte med SpecialPedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, i arbetet kring färgsättning och andra frågor som kan påverka barn med NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Allt för att säkerställa att vi fångar upp så mycket som möjligt i arbetet med att skapa en så bra miljö som möjligt för alla som ska vistas i skolans lokaler. Vi har också bokat möten för uppföljning av detta.

Utöver detta pågår planeringen av markarbeten och pålning som ska utföras så snart vi har fått bygglov och startbesked. I och med detta så pågår det en hel del transporter till och från arbetsområdet då förorenade massor ska köras bort och nytt fyllnadsmaterial ska köras till området.

Publicerad 2023-05-02

Projektuppdatering 12

Uppdateringsbild

Nu har en större del av Åkraskolan rivits och saneringen av mark pågår enligt den åtgärdsplan som har tagits fram och godkänts av Miljöenheten.

Fredagen den 14 april lämnades ansökan om bygglov in. När beslut om bygglov är klart så genomförs ett tekniskt samråd med kommunens bygg- och miljöenhet för att ett startbesked ska kunna beviljas. Därefter kan produktionen av den nya skolan starta. Se fasadritningarna i bilaga nedan.

Det pågår nu ett omfattande arbete med att göra klart och granska alla bygghandlingar som ska ligga till grund för byggnationen.

Parallellt med det så arbetar landskapsarkitekten med en lösning för dagvattenhantering, vilken kommuniceras med och ska godkännas av Sala kommuns VA-enhet.

Ett fortsatt arbete pågår samtidigt med att spika tidsplanen för byggnationen för att få skolan klar i god tid innan den ska tas i bruk.

Dokument
Publicerad 2023-03-31

Projektuppdatering 11

Uppdateringsbild

Nu har en större del av Åkraskolan rivits ovan mark och nu rivs de gamla uttjänta skyddsrummen som är under mark. MSB har godkänt att skyddsrummen rivs och ställt krav på att nya ska byggas.

Vi har fått svar på analysen av de utökade markproverna och dessa har vi, tillsammans med en åtgärdsplan, skickat till Miljöenheten för utlåtande.

Arbetet fortsätter tillsammans med ByggDialog, arkitekt, skolverksamheten, projektörer och installatörer med frågor kring detaljer, teknik och funktioner för att få en så väl fungerande skola som möjligt. Det handlar om allt ifrån för utrustning till slöjd- och matsal, storkökets utformning, skolgården, brand- och inbrottsskydd samt en rad andra frågor. Några av dessa stora frågor är logistiken kring skolan med av- och påstigning för elever, parkering för personal, sophantering med mera.

Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med att ta fram lösningar för fasadmaterial och fasadens utformning.

Tillsammans med kommunens VA-enhet planerar vi en ny matning av kallvatten till skolan. Parallellt arbetar landskapsarkitekten med en lösning för dagvattenhantering, vilken ska kommuniceras och godkännas av VA-enheten.

Sala-Heby Energi arbetar med att planera  en ny transformatorstation för att säkerställa elförsörjningen till byggnaderna. Den beräknas stå på plats och tas i drift under 2024.

Det pågår också ett intensivt arbete med tidsplaneringen för att få till ett så optimalt flyt som möjligt när produktionen väl sätter igång och det är många moment som ska samordnas.

Tyvärr har vi haft inbrott i arbetsbodar och maskiner där det bland annat stals verktyg och kläder. Händelsen är polisanmäld.

Publicerad 2023-02-28

Projektuppdatering 10

Uppdateringsbild

Rivningsarbetet pågår med tre maskiner och byggnaderna plockas ner bit för bit. Armeringsjärn separeras från betong och sorteras. Vi har godkända miljöprover på betong och tegel, vilket gör att vi kan använda detta till fyllnadsmaterial. Därmed kan vi hålla ner kostnaden för fyllnadsmaterial och transporter.

Samtidigt så har analysen av markprover påvisat föroreningar i marken. Därför behöver vi göra ytterligare markprover. Detta för att kunna säkerställa vart förorenade massor ska transporteras för omhändertagande och så att vi inte kör bort rena massor till en högre kostnad än vad som annars skulle vara fallet. Arbetet fortsätter, tillsammans med ByggDialog AB, arkitekt, skolverksamheten, projektörer och installatörer, med att få klart skolans, förskolans och storkökets utformning.

Ytterligare frågor som hanteras är exempelvis brand- och inbrottsskydd, skolgården utformning, skolans exakta placering på tomten, logistiken kring skolan med av- och påstigning för elever, samt en rad andra frågor. Det pågår också ett intensivt arbete med tidsplaneringen för att få till ett så optimalt flyt som möjligt när produktionen väl sätter igång. Det är många moment som ska samordnas. Bland annat ska gamla skyddsrum rivas och nya ska byggas. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med att ta fram lösningar för fasadmaterial och all teknik och när detta är klart kommer vi att ha en väl underbyggd kostnadskalkyl som ska ligga till grund för projektets totalkostnad.

Publicerad 2023-01-30

Projektuppdatering 9

Uppdateringsbild

Rivningen av Åkraskolan är nu påbörjad och sker med en stor grävmaskin med en kraftig gripklo. Byggnaden plockas ner bit för bit och materialet källsorteras i olika containrar som senare kommer att forslas bort för att omhändertas.

I skrivande stund så är de båda slöjdsalarna bortplockade. Rivningen beräknas vara klar i juni.

I samband med rivningsarbetet så omhändertar vi det material som kan användas, däribland fönster och tegel. Tidigare har lysrörsarmaturer, wc-stolar, handfat och vattenkranar plockats bort och används i andra av kommunen ägda fastigheter.

Arbetet pågår alltjämt (tillsammans med ByggDialog, arkitekt, skolverksamheten, projektörer och installatörer) med att få klart skolans rum, utformning, ventilation, exakt plats på tomten, brand- och inbrottsskydd samt en rad andra frågor.

En av dessa stora frågor är logistiken kring skolan med av- och påstigning för elever, parkering för personal, sophantering och liknande.

Vi arbetar med målsättningen att bygglovsansökan ska kunna skickas in under våren.

Publicerad 2023-01-20

Projektuppdatering 8

Uppdateringsbild

Måndagen den 23 januari startar rivningen av gamla Åkraskolan. Under onsdagens byggmöte gällande rivningen av Åkraskolan framkom att den inre selektiva rivningen gått bättre och snabbare än förväntat vilket är positivt. Vid efterföljande möte med förskoleverksamheten framkom att de inte ser några hinder för att tidigarelägga starten av rivningen. Detta innebär att vi kan påbörja den tunga rivningen, det vill säga själva byggnaden, redan på måndag. En av effekterna med arbeta i samverkan är att det finns goda förutsättningar att antingen tidigarelägga eller senarelägga arbetsmoment, allt utefter vad som är mest fördelaktigt för projektet.

Till att börja med kommer mittendelen, se karta, att rivas och materialet sorteras i högar och köras bort med förväntad start  vecka 11. I nuläget körs 1-2 transporter i veckan med material från den inre selektiva rivningen. 

Mer information om det pågående arbetet i projektet kommer i slutet av januari.

Den nya skolan ska stå klar och tas i bruk ht 2025.

Publicerad 2022-12-29

Projektuppdatering 7

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten arbetar vi vidare med lokalprogrammet. Samtidigt pågår ett skissarbete för att hitta den mest effektiva lösningen för skolans placering på tomten, hämta-och lämnazon, parkeringar och utformning av skolgårdsmiljön.

Vi har i samråd med kommunens VA-enhet gått igenom var vi ska koppla på inkommande vatten, avlopp och dagvatten.

Arbetet pågår med skolans utformning, val av stom- och fasadmaterial, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning. Övrig inredning kommer i ett senare skede och ska tas fram i samverkan med skolverksamheten.

Den inre selektiva rivningen är påbörjad där rivningsmaterialet demonteras forslas bort för omhändertagande.

Ett tekniskt samråd med Bygg-&Miljö är genomfört och vi förväntas få startbesked för den yttre rivningen inom kort och kan då påbörja yttre rivning under första kvartalet 2023.

Planering av tillfällig värme, el och vatten under byggtiden är också en viktig uppgift som vi arbetar tillsammans med att lösa nu.

Inga arbeten sker under vecka 52.

Publicerad 2022-11-28

Projektuppdatering 6

Tillsammans med ByggDialog AB, arkitekt och skolverksamheten arbetar vi vidare med lokalprogrammet. Samtidigt pågår ett skissarbete för att hitta den mest effektiva lösningen för skolans placering på tomten.

Parallellt med detta arbetar vi brett med val av stom- och fasadmaterial, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning.

Rivningslovet är beviljat och vi inväntar nu miljöinventeringen av skolans invändiga materialstatus. I december kommer en selektiv invändig rivning att påbörjas och forslas bort för omhändertagande.

Ett tekniskt samråd är bokat med bygg- och miljöenheten. Därefter inväntas startbesked för den yttre rivningen. När startbesked finns beviljat påbörjas det yttre rivningsarbetet.

Planering av tillfällig värme, el och vatten under byggtiden är också en viktig uppgift som vi arbetar tillsammans med att lösa nu.

Publicerad 2022-10-31

Projektuppdatering 5

Tillsammans med ByggDialog AB, arkitekt och skolverksamheten arbetar kommunens fastighetsenhet vidare med lokalprogrammet enligt tidplanen.

Den geotekniska undersökningen visade, på några enstaka ställen, en del höga värden av farligt avfall vilket medför att vi utökat provtagning för att säkerställa omfattningen och vilka alternativ till omhändertagande vi står inför.

Vid besiktningen av skyddsrummen så visade det sig att dessa har omfattande fuktskador och därmed måste rivas. Ansökan om rivningslov har lämnats in. När vi fått besked om rivning kommer vi att ansöka hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om permanent avveckling av skyddsrummen. Om inte MSB medger en permanent avveckling kommer nya skyddsrum att byggas.

Utredningen om statusen på storköket, matsalen och idrottshallen har visat att huset har stora brister och problem. Bland annat så har plattan och stommen samma problem som den evakuerade skolan, då det är byggt under samma tidsperiod.

Plattan under storköket är delvis spräckt och oisolerad. Markens lutning kring byggnaden gör att dagvatten rinner in under plattan och på sina håll är det mycket fukt i konstruktionen.

Utifrån de sammantagna parametrarna har det därför beslutats om att det är mest lämpligt att riva byggnaden och att ersätta den med en ny. Informationen har delgivits politikerna.

Förskoledelen har inte denna problematik eftersom den är uppförd enligt senare byggnormer och miljökrav. Den kommer därför att sparas i sin helhet.

Publicerad 2022-09-29

Projektuppdatering 4

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten så arbetar Sala kommuns fastighetsenhet vidare med lokalprogrammet, skolans utformning och innehåll, för nya Åkraskolan helt enligt plan.

Den geotekniska undersökningen är utförd och vi väntar på provsvaren för att kunna säkerställa hållfastheten på marken som ska bebyggas. Provsvaren kommer också att visa på om det finns behov av sanering av marken.

Vi har även besiktigat de befintliga skyddsrummen och inväntar svar på en miljöutredning av den gamla skolan som ska rivas. Det är nödvändiga åtgärder som måste bifogas ansökan om rivningslov.

Vi arbetar dessutom med en kartläggning av skolans storköks status och möjligheterna till utbyggnad av kök och matsal. 

Publicerad 2022-09-07

Projektuppdatering 3

I projektet med nya Åkraskolan fortsätter arbetet med lokalprogrammet och att klarlägga vilka behov som finns, samt hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Det arbetet sker tillsammans med ByggDialog AB, arkitekten och skolverksamheten.

Under vecka 35 kommer den geotekniska undersökningen av marken att påbörjas. Syftet med en sådan undersökning är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Detta gör man bland annat för att kunna se vilken hållfasthet som marken har för byggnationer.

Publicerad 2022-06-30

Projektuppdatering #2

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt samt rektorer och skolledning har vi arbetat vidare med lokalprogrammet och det arbetet löper på enligt planen. Vi har genomfört veckovisa möten i syfte att klarlägga vilka behov som finns och hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Under den gångna perioden har även ett antal underentreprenörer, däribland ett flertal med lokal anknytning, valts ut och kontrakterats för uppdraget samt att ett första uppstartsmöte med alla aktörer har hållits. Nu väntar en period med lägre intensitet med tanke på den stundande semestern. Arbetena återupptas igen under augusti. Det gör att nästa uppdatering av information kommer först i månadsskiftet augusti/september.

Publicerad 2022-05-31

Projektuppdatering #1

Arbetet med förberedelser i projektet fortgår enligt planen, där huvudmålet är att ta fram ett lokalprogram. Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och verksamheten har vi genomfört studiebesök på Vallaskolan F-6 och på Ransta Skola i syfte att samla information och erfarenheter från dessa byggprojekt om vad som fungerat och vad som kan förbättras.

På grund av skadegörelse har den gamla Åkraskolan omgärdats av byggstaket.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Skolnämnden beslutade i mars 2016 om vägledande riktlinjer för skolbyggnationer vilket innebär en hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångflad av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande lärmiljö.

I beställningen från Kontoret för Utbildning och Arbetsmarknad så ska vi tillsammans i projektet skapa:

Plats för elevvolymer motsvarande tre klasser per årskurs i årskurs f-3.

Plats för elevvolymer motsvarande fyra klasser per årskurs i årskurs 4-6.

Plats för Salas särskoleelever i årskurs 1-6.

Utökning av Åkra Förskola med tre förskoleavdelningar.

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-01

Projekttid slut

2025-08-31

Projektägare