StartEffektiv samordning för trygghet
Projekt – Status: Pågående

Effektiv samordning för trygghet

Publicerad 2019-12-10
Uppdaterad 2020-07-23 08:30
Polisen och Sala kommun har kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i kommunen. Mål...
Projektbild

Övergripande inriktningsbeslut för projektet Effektiv samordning för trygghet

Inriktningsbeslutet gäller tillsvidare men kan komma att ändras utifrån aktuella behov och ändrade förutsättningar.

Gällande inriktning för projektet och denna sida:

 • förmedla relevant och saklig information om aktuella brott och händelser
 • lämna information om vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan
 • redovisa åtgärder som vidtagits i samverkan mellan polisen och kommunen 
 • presentera brottsstatistik när sådan finns
 • ge olika tips och råd på vad du kan göra för att öka tryggheten för dig själv och andra 
Vi kommer även att lägga stor vikt vid att kommentera specifika händelser för att förhindra osaklig ryktesspridning och minska risken för onödig otrygghet.

Direktadress till projektsidan: www.sala.se/est 

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Medborgarlöfte Sala kommun 2019/2020

Polisen och kommunen har kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Sala kommun. 

Målet är att den upplevda tryggheten bland medborgarna ska öka och utsattheten för brott ska minska.

Polisen och kommunen förbinder sig att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att:

 • Styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete och polisen fattar ett Inriktningsbeslut i enlighet med den genom EST (Effektiv Samordning för Trygghet) framtagna lägesbilden. Utgångspunkten skall vara den lokala problembilden. Den lokala lägesbilden ska uppdateras kontinuerligt och ligga till grund för kommande inriktningsbeslut. 

Detta ska ske med en tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och polis gällande aktuell problembild, detta för att förenkla återkoppling och effektivt fortsatt arbete mot respektive ansvarsområde. 

 • Inriktningsbeslutet skall vara en prioriterad del av polisens lokala operativa inriktning (polisens operativa inriktning löper i två veckors cykler).
 • Ett tydliggörande av kommunens åtaganden under aktuell tidsperiod.
 • Uppföljning skall genomföras varje tredje månad av polisens och kommunens utförda arbete i förhållande till taget inriktningsbeslut.

Bakgrund, ny form på medborgarlöftet

Medborgarlöftet är en del av polisen och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Löftet utgår från att kommunen och polisen skall verka utifrån en gemensamt framtagen lokal lägesbild. Lägesbilden tas fram genom medborgardialog inom kommunen, genom delaktighet av förtroendevalda och tjänstemän i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Framtagandet sker kontinuerligt i dialog med föreningar, möten med medborgare i formella som informella sammanhang för att på så sätt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet och inflytande. Delaktigheten från så många som möjligt är viktigt för att stärka förtroendet för polisen och de lokala förtroendevalda gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Internt hos polisen skapas lägesbilden genom medarbetardialog och lokalt underrättelsearbete. 

För att effektivisera detta och för att gemensamt arbeta mot aktuella och rätt saker så har polisen och kommunen valt att tillämpa EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Detta genom att:

 • ha regelbundna möten varannan vecka och ta fram en samlad lokal lägesbild. EST är en metod som Länsstyrelsen på ett regeringsuppdrag vill implementera i landets kommuner för att skapa en enhetlig form för framtagande av lokal lägesbild. Detta kan även tillämpas som en enhetlig form av uppföljning.
 • varje kvartal fastställa ett inriktningsbeslut i styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete och där besluta vad kommunen och polisen anser mest angeläget att arbeta mot kommande tidsperiod med en tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och polis. 

Polisens arbetsmetod – Operativa Inriktning – innebär att lokalpolisområdets ledningsgrupp samlas och utifrån framarbetad lägesbild enas om vilken inriktning som skall prioriteras i det operativa arbetet, detta sker i två veckors cykler. Inriktningen kan vara brottsfenomen, utpekade aktiva kriminella personer, utsatta platser och så vidare. Med det som grund blir medborgarlöftet ett mer levande dokument som regelbundet uppdateras och förblir aktuellt.

Aktuellt inriktningsbeslut för kommunen och polisen ska kommuniceras på kommunens hemsida där även resultat kan redovisas om det anses lämpligt. På så sätt kan medborgarna involveras mer i det brottsförebyggande arbetssättet och förhoppningsvis skapar detta en större delaktighet.

Uförligare begreppsförklaring

Operativa Inriktning (förtydligande)

 • Med två veckors mellanrum samlas lokalpolisområdets ledningsgrupp (LOLG) bestående LPO chefen, alla gruppchefer, kommunpoliserna från de fem kommunerna och den operativa koordinatorn i ett lokalt operativ ledningsmöte. Där presenteras den framarbetade lägesbilden. Lägesbilden har sin grund i den interna medarbetardialogen, det lokala underrättelsearbetet och den lägesbild som meddelas från styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete.
  • Innan nytt beslut tas följs föregående två veckors period upp kvantitativt som kvalitativ, även återkoppling från kommunen förs fram från respektive kommunpolis.
 • Därefter prioriteras det som bedöms vara mest angeläget och ett nytt beslut för kommande två veckors Operativa inriktning fattas.
  • Vilka metoder som skall tillämpas vid genomförandet blir en del av det medarbetardrivna utvecklingsarbetet och sker i samråd mellan gruppchefer och utförande personal (VAD och VARFÖR beslutas i LOLG och HUR i utförandegruppen)

Inriktningsbeslut från styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete (förtydligande)

 • Styrgruppen för Sala kommuns brottsförebyggande arbete tar tillsammans med polis fram ett Inriktningsbeslut för kommande kvartal.
  • Inriktningsbeslutet är grundat på den lokala problembilden som identifierats i arbetet i enlighet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Då detta sker i god samverkan ger det legitimitet åt inriktningsbeslutet hos båda parter. Förhoppningen är att det skall göra Medborgarlöftet till ett levande dokument med möjlighet att arbeta mer effektivt och prioriterat med det mest angelägna problemen i lokalsamhället.
  • Uppföljning av de åtgärder som vidtagits är en mycket viktig komponent för det fortsatta arbetet. Uppföljningen bör ske både hos polisen och kommunen med en tydlig koppling till orsak och verkan gällande de problemområden som arbetet riktats mot.

EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

 • Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas.
 • Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Mer specifikt är målet med metoden att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. 
 • Effektiv Samordning för Trygghet är en arbetsmetod som kan användas som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokalnivå.
  • Strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser är grunden för EST som är tänkt att användas av Polis och kommun i samverkan med andra aktörer. EST utgår från den så kallade problemorienterade modellen för lokalt brottsförebyggande arbete som har beskrivits i olika skrifter från Brottsförebyggande rådet. I dessa skrifter lyfter man fram vikten av att arbeta kunskapsbaserat. Här beskrivs exempelvis att kartläggning och analys av den lokala problembilden samt vetskap om vad som kan påverka människors känsla av trygghet är centralt för att kunna sätta in verksamma insatser.
  • Utvärdering och/eller uppföljning är likaså viktigt för att kunna följa om de insatser man satt in gett något resultat. Lika viktigt är att de resultat man får från utvärdering eller uppföljning också återkopplas till verksamheten. EST är tänkt att användas på kommunens/områdets totala problembild, med kontinuerliga insatser och uppföljning. Varje vecka görs en informationsinsamling/inventering av den totala problembilden i kommunen/stadsdelen/området för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt. Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av insatser samt vilka områden man har störst möjlighet att påverka problembilden i. 
Status

Pågående

Projekttid start

2019-01-01

Projektägare
Beslutsdokument
Kontakter

Relaterade kategorier