Servicemeddelande
Publicerad 2024-02-26
Uppdaterad 2024-02-26 11:38

Det är höga vattenflöden i åar och vattendrag. Pågående snösmältning och ytterligare regn i närtid gör att det finns risk för stigande vattenflöden.

Ledningssystemet är hårt belastat på grund av tillkommande vatten från översvämmade vattendrag, dag- och dräneringsvatten. Sala kommun har beredskap dygnet runt för att säkerställa att avloppsvattnet hela tiden kan tas om hand och transporteras bort från hus och lägenheter. Pumpstationer och avloppsreningsverk fungerar och är i drift.

Arbetet med att utreda och åtgärda ledningsnät pågår, de orter som har återkommande problem prioriteras först. Även du som fastighetsägare kan behöva vidta åtgärder. Läs viktig information och tips från vår branschorganisation Svenskt vatten.

Om du drabbas av översvämning 

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. 
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker. 
 • Tvätta dig noga efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Undvik att vada runt i vattnet, det kan finnas risk för bakterier.
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Rapportera källaröversvämning till vår felanmälan 0224-74 75 06 (dagtid) och 021-35 07 80 (övrig tid)

Rapportera källaröversvämning

Det är viktigt att du kontaktar både Sala kommun och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

 • Gör en felanmälan till oss genom att ringa 0224-74 75 06 (dagtid) och 021-35 07 80 (övrig tid)
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och gör sedan en anmälan till vår kundtjänst för kommunalt VA 0224-74 74 05, kommun.info@sala.se  

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreds alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls till oss. Men generellt kan ansvaret delas upp så här:

Fastighetsägarens ansvar vid skyfall

 • Fastighetsägaren har ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.
 • Fastighetsägaren har ansvar för att avvattna sin tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på den egna fastigheten och leda det till anslutningspunkten.
 • Fastighetsägaren ska separera avloppssystemet inom fastigheten om Sala kommun anlagt separerat system i gatan. Detta innebär att dagvatten inte längre får belasta spillvattenledningsnätet.
 • Läs mer om hur du tar hand om ditt ledningsnät här

VA-kollektivets ansvar vid skyfall

 • VA-kollektivet i Sala kommun ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten där det finns verksamhetsområde för dagvatten. De ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA-kollektivet följa. De ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. 
 • VA-kollektivet ska informera berörd fastighetsägare vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till separerat system. I ett separat system går dagvatten och spillvatten i olika ledningar.

Kommunens ansvar vid skyfall

 • Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker och skyfallshantering i den. 

Kontakt

Kontaktcenter
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se