StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet – 6 december 2023
Nyhet
Publicerad 2023-12-14
Uppdaterad 2023-12-14 15:32

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 6 december 2023.

Verksamhetsplaner för 2024-2027 antagna

Organisationens verksamhetsplaner för 2024-2027 är antagna. Planerna visar riktningen för och ger en beskrivning av arbetet som verksamheterna kommer att utföra de kommande åren.

Enligt planerna kommer kommunens verksamheter bland annat fokusera på:

  • Näringslivsfrågor – förbättra företagsklimatet.
  • Säkerhets- och trygghetsfrågor samt det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom BRÅ (Brottsförebyggande råd).
  • Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen – samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, ekonomikontoret och kommunledningen arbetar med att utveckla arbetsformerna och öka genomströmningen av projekt.
  • Göra Sala mer känt för omvärlden och skapa lokal stolthet – i ett första steg genom kampanjen Sala 400 år och sedan ett mer långsiktigt arbete för att marknadsföra platsen Sala.

"Verksamhetsplanerna för de olika kontoren inom kommunstyrelsens verksamhetsområde anger hur verksamheterna ska arbeta med särskilt utpekade områden för en högre måluppfyllsele under 2024. De anger även hur de tilldelade ekonomiska ramarna används under året." – Daniel Holmvin, kommundirektör.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Daniel Holmvin, kommundirektör, 0224-74 70 00, daniel.holmvin@sala.se

Delredovisning – utredning om lokalväxling för gymnasieskolan och årskurs 7–9

Beslut är taget i frågan om lokalförändringar för gymnasium samt för högstadiets framtida placering i nuvarande lokaler för Kungsängymnasiet.

Beslutet är följande:

  • att extern hyresupphandling väljs för byggnation av nytt gymnasium i Sala kommun
  • samt att fastighetsenheten, tillsammans med skolkontoret, tar fram förslag på kostnader, för resurser, som behövs i uppstart av dessa två projekt. Med redovisning senast februari 2024 till kommunstyrelsen.

"Det här är två stora projekt där det är väldigt viktigt med en effektiv och tydlig samverkan inom organisationen för att nå framgång. Gymnasieverksamheten behöver göra plats för att Kungsängsgymnasiet ska kunna anpassas till högstadieverksamhet, vilket gör att tidsplan och kommunikation är prioriterade delar att följa upp". – Anders Wigelsbo, skolnämndens ordförande.

Kontakt

Anders Wigelsbo, skolnämndens ordförande, 0224-74 71 01, anders.wigelsbo@sala.se

Svar till Västerås stad om medfinansiering av tågstopp vid Finnslätten

Sala kommun är positiva till utvecklingen av Finnslätten och bygget av ett tågstopp, men kan i dagsläget inte besluta om den medfinansiering som Västerås stad önskar.

Utdrag ur kommunens svar till Västerås stad: "Ett tågstopp på Finnslätten skulle ha en positiv inverkan på möjligheterna att bo och pendla inom regionen. En väl utbyggd kollektivtrafik är viktig för länets utveckling. En väl utbyggd kollektivtrafik och goda möjligheter att resa kollektivt är prioriterade frågor för Sala kommun både utifrån konkurrens-, hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Med Sala kommuns geografiska läge norr om Västerås skulle det innebära en än närmare inresa till arbetstillfällen på Finnslätten."

"Det är spännande och intressant med det stora projektet som planerna för Finnslätten innebär. Vi är positiva till utvecklingen och vi ser hur ett tågstopp där kan gynna hela regionen. Men vi kan i dagsläget inte svara om medfinansiering från vårt håll." – Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Avtal med Trafikverket om rondell vid Fridhem

Sala kommun och Trafikverket har skrivit ett avtal som innebär att det kommer att byggas en rondell vid Fridhem. Rondellen ska börja byggas under år 2024 och projektet ska vara klart senast 2026. Kommunen går in med medfinansieringsansvar för uppgradering till rondell.

"Den här rondellen är något vi önskat länge då trafiksituationen vid den aktuella korsningen är långt ifrån optimal i dagsläget. Det är glädjande att vi nu har kommit överens med Trafikverket om ett avtal." – Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se