StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVentilation i skolan år 2020/2021 - Uppföljning
Nyhet
Publicerad 2020-10-14
Uppdaterad 2022-08-31 13:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Nu har det åter igen blivit dags för miljöenhetens rutintillsyn på skolorna i Sala och Heby kommuner. Senast tillsyn genomfördes, kartlades hur det var ställt med ventilationen i skolorna. Denna gång kommer vi följa upp detta.

Pga rådande situation med covid-19, kommer aktuell tillsyn att ändra inriktning. Detta då planerad inriktning kräver att fysiska möten sker inomhus. Miljöenheten kommer istället att rikta in sig på tillsyn av skolgårdarna utomhus. Mer information om detta finner du här; www.sala.se/skolgardar

Enligt lagstiftningen miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål vara utformade och användas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Från er fastighetsägare kan ni få ritningar och information om vilka flöden som förekommer i lokalerna. Detta kan ni sedan jämföra mot antalet personer som nyttjar respektive rum i er skola, för att se om de allmänna råden om ventilation uppfylls. 

Räkneexempel

I exemplet nedan är flödena för låga i förskoleklassen, år 1 och år 2. Inga beräkningar är gjorda för kapprum, korridor och personalrum. Detta då det inte är utrymmen som eleverna nyttjar varaktigt. 

  • Grupprum: 7 liter x 8 personer + 0,35 liter x 30m² = 66,5 liter
  • Förskoleklass: 7 liter x 32 personer + 0,35 liter x 60m² = 245 liter
  • År 1: 7 liter x 26 personer + 0,35 liter x 60m² = 203 liter
  • År 2: 7 liter x 28 personer + 0,35 liter x 60m² = 217 liter
  • År 3: 7 liter x 25 personer + 0,35 liter x 60m² = 196 liter
  • År 4: 7 liter x 22 personer + 0,35 liter x 60m² = 175 liter
  • Matsal: 7 liter x 75 personer + 0,35 liter x 90m² = 556,5 liter

Inför tillsynen

Inför miljöenhetens rutintillsyn på skolan vill vi att du som rektor tar fram ritningar över skolans lokaler. Av ritningarna ska framgå vilka flöden som förekommer i respektive utrymme som eleverna nyttjar, samt antalet personer som vistas i utrymmet. Därefter bokar du in en tid för tillsyn med miljöenheten. Miljöenheten kommer då ut på plats för att granska uppgifterna. HÄR kan du boka tid för tillsyn (under uppbygnad - lägg till länk)

Efter tillsynen

I de fall Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte uppfylls, kommer kommunen bli ålagda att åtgärda detta. Det kan t ex innebära att skolan behöver se över hur man nyttjar lokalerna eller att ventilationsåtgärder behöver vidtas.

 

 

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se