Nyhet
Publicerad 2020-10-14
Uppdaterad 2024-06-12 08:16
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Nu har det åter igen blivit dags för miljöenhetens rutintillsyn på skolorna i Sala och Heby kommuner. Senast tillsyn genomfördes låg fokus på skolgårdarna, dess för innan kartlades hur det var ställt med ventilationen i skolorna. Denna gång kommer vi följa upp det sistnämnda.

Enligt lagstiftningen miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål vara utformade och användas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Från er fastighetsägare ska ni kunna få information om vilka flöden som förekommer i skolans lokaler. Ni kan sedan jämföra detta mot antalet personer som faktiskt vistas i era lokaler. På så sätt kan ni se om de allmänna råden efterlevs.

Räkneexempel

I exemplet nedan är flödena för låga i förskoleklassen, år 1 och år 2. Inga beräkningar är gjorda för kapprum, korridor och personalrum. Detta då det inte är utrymmen som eleverna nyttjar varaktigt. 

  • Grupprum: 7 liter x 8 personer + 0,35 liter x 30m² = 66,5 liter
  • Förskoleklass: 7 liter x 32 personer + 0,35 liter x 60m² = 245 liter
  • År 1: 7 liter x 26 personer + 0,35 liter x 60m² = 203 liter
  • År 2: 7 liter x 28 personer + 0,35 liter x 60m² = 217 liter
  • År 3: 7 liter x 25 personer + 0,35 liter x 60m² = 196 liter
  • År 4: 7 liter x 22 personer + 0,35 liter x 60m² = 175 liter
  • Matsal: 7 liter x 75 personer + 0,35 liter x 90m² = 556,5 liter

Inför tillsynen

Inför miljöenhetens tillsyn på skolorna vill vi att du som rektor tar fram ovanstående uppgifter. Detta kan t ex ske genom att ritningar tas fram över skolans lokaler där flöden och personantal noteras i respektive utrymme på ritningen. Uppgifterna ska ha inkommit till miljöenheten senast den 30 november år 2023. När miljöenheten mottagit uppgifterna, bokar miljöenheten in en tid för tillsyn på er skola. 

Efter tillsynen

I de fall Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation inte uppfylls, kommer skolan bli ålagda att åtgärda detta. Det kan t ex innebära att skolan behöver se över hur man nyttjar lokalerna eller att ventilationsåtgärder behöver vidtas. Skolan kommer även att behöva märka upp de rum och utrymmen som eleverna vistas varaktigt i, med uppgifter om hur många personer som kan vistas i rummet med hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmännan råd.

FAQ

Fråga: Varför måste vi märka upp rummen med uppgifter om ventilationen, och hur gör vi?
Svar: För att kunna uppfylla de allmänna råden om ventilation behöver skolan ha koll på ventilationens kapacitet, detta för att anpassa verksamheten eller ventilationen efter rådande förhållanden. Förslagsvis kan man på respektive rums dörrpost ange "rum 205, vent. 30 pers", alternativt anslå i rummet hur många personer ventilationen är anpassad för "I rum 205 kan 30 personer vistas. Detta då rummet är 64 m² stort och ventilationen har en kapacitet på 235 liter. Enl FoHMs allmänna råd om ventilation bör uteluftflödet minst vara 7 l/s per person med ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea".

Fråga: Gäller de allmänna råden om ventilation både barn och vuxna?
Svar: Ja, kravet på 7 liter per sekund och person är ett snittvärtde som gäller samtliga personer. Dock är det extra viktigt att ha en bra ventilation i lokaler där barn vistas. Detta då de är känsligare för föroreningar i luften, och då otillräcklig ventilation ger ökad sjukfrånvaro och försämrad prestation.

Fråga: Måste rektorerna ha koll på miljöbalken?
Svar: Det ställs höga krav på dagens rektorer. Utöver att leda och samordna det pedagogiska arbetet behöver man som rektor ta beslut och utöva det ansvar som framgår av skollagstiftningen och andra lagstiftningar. Detta innebär att man som rektor behöver ha ett hum om vad lagen miljöbalken omfattar, för att kunna tillförsäkra barnen en god miljö. Rektorn behöver inte kunna vad som gäller utantill, men behöver veta var man finner informationen och var man eventuellt kan sända frågor vidare för att se till att lagkraven i miljöbalken efterlevs. Läs gärna informationsmaterialet på länkarna nedan, som är på några få sidor.

Fråga: Vem är ansvarig för att utföra en åtgärd?
Svar: Det är verksamheten som är ansvarig för sin verksamhet, oavsett om verksamheten är kommunal eller privat. Det vill säga att när det gäller kommunal verksamhet, så är det kommunen som är ansvarig. När det gäller privat verksamhet, så är det den privata verksamheten som är ansvarig. Av verksamhetens ansvarsfördelning ska framgå vem som ansvarar för respektive område. Att ha en tydlig ansvarsfördelning kan därför vara extra viktigt om ägaren av lokalen är någon annan än verksamhetsutövaren. När bygg- och miljönämnden riktar ett föreläggande mot en verksamhet, ska verksamheten ha rådighet att kunna följa föreläggandet. Hyr verksamheten en lokal med godkänd men ej tillräcklig ventilation för det antalet personer som finns i verksamheten, ses verksamheten som den som har rådighet då verksamheten valt att hyra lokalen till sin verksamhet.

Fråga: Vi har ofta för varmt eller för kallt, vad kan vi göra åt det?
Svar: Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur bör temperaturen inne ligga runt 20 grader. Varaktigt bör den inte ligga under 18 grader eller över 24 grader, inte över 26 grader sommartid. Vid tillfälliga väderomslag eller extrema väderförhållanden gäller inte de allmänna råden. Dock behöver man göra sitt bästa i en sådan situation, i syfte att eftersträva uppfyllnad av de allmänna råden.

Reglering av dagsljuset med hjälp av gardiner, persienner eller annan lösning ger möjligheter att anpassa ljuset till verksamheten och till dem som vistas i rummet. Om solljus och dagsljus behöver skärmas av är dock exteriör avskärmning mest effektiv. Mot söder ger en fast horisontell skärm god avskärmning utan att påverka möjligheten till utblick från rummet. Tonat glas och solfilm på glaset påverkar dagsljusinsläppet och kan skapa en viss speglande effekt på insidan. Invändig solavskärmning låter solen värma upp rummet och det kan bidra till ett för varmt rum.

Upplever ni avvikelser gällande temperaturen, placera ut en vanlig rumstermometer i vistelsezon (t ex på en bänk mitt i ett klassrum). Ej vid fönster, yttervägg, i solen eller liknande. Notera uppmätt rumstemperatur under 14 dagar. En rekommendation är även att notera utomhustemperatur, för att utesluta eventuell påverkan på inomhustemperaturen på grund av väderomslag. Avviker uppmät inomhustemperatur från de allmänna råden, gör en felanmälan till er fastighetsägare.

Fråga: Ska ventilationen vara igång innan och efter pågående verksamhet?
Svar: För att spara energi kan ventilationen stängas av eller reduceras när verksamhet inte pågår. Ventilationen behöver dock vara i drift innan och efter pågående verksamhet, för att garantera god luftkvalité innan verksamheten startar igen. En hel luftomsättning bör ha skett innan verksamheten startar igen. Observera att ventilationen inte kan reduceras eller stängas av om driften anpassats för att erhålla acceptabla radonvärden under pågående verksamhet.

 

 

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se