StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun föreläggs att avverka riskträd på dammvallarna
Nyhet
Publicerad 2020-05-22
Uppdaterad 2024-05-29 13:15

Länsstyrelsen har nu beslutat att förelägga Sala kommun att snarast fortsätta avverkningarna av riskträd på dammvallarna vid Långforsen. Länsstyrelsens beslut gäller även om det överklagas.

På måndag den 25 maj återupptas därför det avbrutna arbetet med att avverka riskträden. Länsstyrelsens föreläggande innebär att Sala kommun snarast möjligt, dock senast den 30 juni 2020, ska ha avverkat riskträden uppmärkta med orange färg på Måns Ols- och Skugganvallarna.

När det gäller de tallar med mycket höga naturvärden som står på Skugganvallen så ska kommunen ha avverkat dem senast den 30 juni 2020. Alternativt så ska kommunen, senast det datumet, ha lämnat in en utredning utifrån dammbrottsberäkningar som visar att dammbrott på de platser där tallarna står inte innebär någon risk för förlust av människoliv.

Länsstyrelsens föreläggande innebär också att kommunen snarast möjligt, dock senast den 30 juni 2020, ska ha avverkat träd och sly i slänten på nedströmssidan av Måns Ols-vallen, från dammkrönet till 2,5 m från slutet på dammtån.

Plan för underhåll

Kommunen föreläggs även att ta fram en plan för underhållet av dammvallarna avseende löpande röjning av sly och avverkning av mindre träd. Denna underhållsplan ska lämnas in till länsstyrelsen senast den 31 december 2020.

Kommunen ska också upprätta en plan för hantering av stubbar i dammvallarna vid Måns Ols och Skuggan, både från tidigare avverkningar och från den avverkning som nu ska genomföras. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen senast den 31 december 2020. För den händelse att kommunen bedömer att stubbar behöver hanteras mer akut ska länsstyrelsen informeras om detta innan åtgärd vidtas.

Bakgrund

Den 20 december 2017 fattade länsstyrelsen beslut om dammsäkerhetsklass för dammanläggningen (dnr 535-6362-17). Det beslutades att Kanalvallen (även kallad Gröna gången) ska vara utan dammsäkerhetsklass (U), medan både Skugganvallen och Måns Ols-vallen ska ha dammsäkerhetsklass B. Anledningen till klassningen av Skugganvallen och Måns Ols-vallen är att det bedöms att ett dammbrott i dessa vallar medför en risk för förlust av människoliv.

I samband med framtagandet av den konsekvensutredning som låg till grund för beslutet om dammsäkerhetsklass och det efterföljande dammsäkerhetsarbetet har kommunen besiktat dammvallarnas kondition och undersökt potentiella risker med anläggningarna.

Kommunen har i detta arbete identifierat stora risker kopplade till den vegetation, i synnerhet de stora träd som finns på dammvallarna. Träden på dammvallarna har gåtts igenom och de träd som bedömts utgöra en risk har markerats med orange färg.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott den 19 februari 2020 om avverkning av de identifierade (orangemarkerade) riskträden längs dammvallarna mellan Folkets park och Skuggan.

Beslut att stoppa avverkningen 1 april 2020

Vid kommunstyrelsemöte den 1 april 2020 beslutades dock att pågående avverkningar omedelbart skulle stoppas. Enligt beslutet ska kommunen redovisa en åtgärdsplan på kort och lång sikt med driftkostnader och alternativa metoder, utreda avverkningen vid Olof Jons vad gäller driftskostnader och dammsäkerhet samt utreda vilka skyddsvärda områden som ska undantas avverkning. I väntan på att dessa underlag tas fram ska, enligt beslutet, endast åtgärder som bedöms akuta vidtas.

Fältbesök och rapport av dammsäkerhetskonsult

Med anledning av kommunstyrelsens beslut genomfördes den 20 april 2020 ett fältbesök på dammvallarna i syfte att identifiera vilka åtgärder som bedöms vara akuta att genomföras. Besiktningen och riskbedömningen genomfördes av AFRY, den dammsäkerhetskonsult som kommunen anlitat. Länsstyrelsen deltog under fältbesöket och har tagit del av AFRY:s rapport. I rapporten konstateras att det inte går att avgöra vilka enskilda träd som utgör en risk och vilka som inte gör det. Alla träd, utom de allra minsta, som växer i dammvallen eller strax nedströms bedöms utgöra en risk mot dammsäkerheten. Även om de allra minsta träden idag inte utgör en risk rekommenderas att de tas bort innan de tillåts växa sig större och därmed bli en risk.

Under besiktningen noterades några stora tallar som bedömdes ha mycket höga naturvärden. Som framgår av AFRY:s rapport föreslås att det genomförs ytterligare beräkningar av dammbrott på de platser där dessa tallar växer. Om beräkningarna visar på att dammbrott på just dessa platser innebär risk för förlust av människoliv bör dessa träd avverkas trots deras höga naturvärden. I annat fall kan kommunen överväga att låta tallarna stå kvar och ta övriga konsekvenser av ett eventuellt dammbrott.

Detsamma gäller för Kanalvallen, som är klassad i dammsäkerhetsklass U. Här kan kommunen överväga att låta träden stå kvar, om kommunen bedömer att konsekvenserna för ett dammbrott är acceptabla.

Länsstyrelsen delar samtliga bedömningarna som AFRY gjort. Mot bakgrund av att det föreligger risk för människoliv vid dammbrott i vallarna i Måns Ols eller Skuggan anser länsstyrelsen att avverkningen av träden på dessa vallar är akut och ska genomföras snarast möjligt. En storm som riskerar att fälla träden kan komma i morgon.

Även avverkning av mindre träd och sly i slänten på nedströmssidan av Måns Ols-vallen är angeläget att genomföra för att kunna övervaka vallens kondition och eventuella läckage.

För de stora tallar med mycket höga naturvärden som identifierats kan kompletterande dammbrottsberäkningar genomföras för de platser där tallarna står. Om beräkningarna visar på risk för förlust av människoliv ska dock även dessa tallar avverkas.

För Kanalvallen, som saknar dammsäkerhetsklass, föreligger ingen risk för människoliv vid ett dammbrott. Länsstyrelsens föreläggande omfattar därför inte denna del av anläggningen, utan överlämnar åt kommunen att avgöra omfattningen på avverkningen på denna vall.

Länsstyrelsen erinrar om att ett dammbrott i Kanalvallen sannolikt skulle leda till skador på hus och egendom nedströms i Dalhemsområdet och att det är kommunens ansvar att ersätta dessa skador, i enlighet med 11 kap 18 § miljöbalken. Länsstyrelsen konstaterar också att det Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalkens 7 kap, som behövs för avverkningen längs Gröna gången, meddelats i tidigare beslut (dnr 521-6302-19).

Området kring Sala silvergruvas dammsystem är ett komplext område med väldigt höga värden för såväl kultur- och naturmiljö som rekreation. Gamla, grova träd utgör livsmiljö för en stor mängd arter och har därmed alltid höga naturvärden. De tar dessutom mycket lång tid att ersätta efter en avverkning.

Avverkningen längs den sträcka som omfattas av detta föreläggande kommer därför utan tvekan att innebära en negativ påverkan på naturvärden i området. Om avverkningen inte genomförs på dammvallarna Måns Ols och Skuggan föreligger dock risk för förlust av människoliv. Därför gör länsstyrelsen bedömningen att dammsäkerheten väger tyngre än naturvärdena i detta fall och att det är viktigare att värna om Salabornas liv än om naturmiljön. Länsstyrelsen konstaterar vidare att denna sakfråga hanterats inom ramen för den strandskyddsprövning som gjorts av kommunen och som länsstyrelsen godkänt genom att inte ta kommunens beslut till överprövning (dnr 526-4013-19).

För kulturmiljön och det riksintresse som gruvans dammsystem utgör kommer avverkningen enligt länsstyrelsens mening snarare att innebära en positiv påverkan. Det finns framför allt två skäl till denna bedömning:
Det första är att dammvallarna som kulturmiljön utgörs av skadas av påverkan från träden och deras rotsystem. Det andra skälet är att kulturmiljön i och med avverkningen kommer att synliggöras och få en mer kulturhistoriskt korrekt gestaltning.

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att avverkningen är helt nödvändig och dessutom angelägen att genomföras snarast.

Eftersom det inte går att avgöra vilka träd som utgör en risk för dammsäkerheten och vilka som inte gör det så måste försiktighetsprincipen råda. Samtliga riskträd som identifierats och markerats behöver därför avverkas, liksom de mindre träd och sly som växer på nedströmsslänten av Måns Ols-vallen. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är rimlig sett till kostnaderna och den nytta som den innebär.

Kommunen har sedan tidigare förberett för avverkningen genom att upphandla en entreprenör för utförandet. Enligt uppgift från kommunen finns maskiner redan på plats. Kommunen uppskattar att entreprenören har en startsträcka på en-två dagar och att avverkningen tar cirka tre veckor att genomföra. Mot bakgrund av detta bedömer länsstyrelsen att avverkningen kan genomföras till den 30 juni 2020.

Vidare har kommunen uppgett att en första dammbrottsberäkning redan är genomförd på de platser där de stora tallarna står. Länsstyrelsen bedömer därför att det är rimligt att utredningen kan lämnas in till länsstyrelsen till den 30 juni 2020.

De mindre träd som lämnas kvar på dammvallarna kommer med tiden att växa sig stora och därmed utgöra en risk för dammsäkerheten. För att hantera detta och undvika framtida risker och problem anser länsstyrelsen att kommunen behöver ta fram en plan för underhållet av dammvallarna med avseende löpande röjning av sly och avverkning av mindre träd. I planen bör även hänsyn tas till kulturmiljön och för en långsiktig förvaltning av området är det lämpligt att en fornvårdsplan upprättas.

Stubbar och rötter som blir kvar efter avverkningen kommer så småningom att brytas ner. Detta leder till håligheter och läckvägar genom vallarna, vilket också utgör en dammsäkerhetsrisk. Nedbrytningen kan pågå under lång tid. Länsstyrelsen bedömer att omhändertagande av stubbarna efter den avverkning som nu ska genomföras inte är akut. Därför anser länsstyrelsen att det finns utrymme för kommunen att upprätta en plan för hanteringen av dessa stubbar. För den händelse att kommunen bedömer att stubbar behöver hanteras mer akut ska länsstyrelsen informeras om detta.

 

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se

Relaterade tjänster