StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTillstånd beviljat för säkerhetsåtgärder vid dammvallen längs Grissbachs kanal
Nyhet
Publicerad 2020-02-25
Uppdaterad 2020-02-25 15:45

Länsstyrelsen i Västmanlands län har med stöd av 7 kap 28 a § miljöbalken meddelat tillstånd att utföra trädfällning med mera längs Grissbachs kanal. De godkänner därmed Sala kommuns miljökonsekvensbeskrivning.

Risken för dammbrott ska minimeras

Syftet med åtgärderna är att säkra dammvallen för att minimera risken för dammbrott och översvämning som följd. Sala kommun har tidigare, i samband med en klassning av olika dammvallar, tagit fram en konsekvensanalys i händelse av dammgenombrott. Av den analysen framgår att den aktuella åtgärden är nödvändig för att undanröja risk för översvämning av närliggande småhusbebyggelse.

Arbete ska genomföras med minsta möjliga påverkan på växt- och djurliv

Åtgärderna ska genomföras i enlighet med av Länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning. Avverkning och annat arbete med maskiner får inte genomföras under perioden 15 april – 15 juli för att minimera störning på växt- och djurlivet. Fällda trädstammar som ska lämnas i området ska lämnas så intakta som möjligt. Uttransport av virke ska enligt beslutet ske med hjälp av häst.

En skötselplan för områdets långsiktiga skötsel i syfte att bibehålla säkerheten och bevara områdets natur- och kulturvärden ska tas fram i samråd med Länsstyrelsen och godkännas av Länsstyrelsen inom tre år från att säkerhetsåtgärder enligt detta beslut påbörjats.

Nedtagning av träd som innebär en fara för dammsäkerheten

Åtgärderna innebär sammanfattningsvis att samtliga träd som innebär en fara för dammsäkerheten ska tas bort. Det gäller både träd på själva dammvallen och träd som växer inom ett femmetersavstånd från vallfoten. Träden riskerar att skada dammvallen dels genom rotsprängning, dels genom rotvältor om trädet faller, till exempel vindfällen. Ambitionen är att i nuläget ta bort alla träd på dammvallen som överstiger 25 cm omkrets vid brösthöjd. Avsikten är att tillåta klenare träd av ofarliga trädslag som rönn och al på vallen för att bibehålla karaktären av ”grön gång”. 

Det berörda arbetsområdet ligger inom strandskyddsområde. Enligt 7 kap 16§ miljöbalken gäller förbuden i 7 kap 15§ miljöbalken (strandskydd) inte verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:4 ska strandskyddet däremot beaktas i prövningen av verksamheten/åtgärden.

Detta beslut kan skriftligen överklagas hos Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Skrivelsen ska då skickas till Länsstyrelsen inom tre veckor. 

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se

Relaterade tjänster