Nyhet
Publicerad 2017-02-27
Uppdaterad 2018-03-29 14:02

Kommunfullmäktige ska måndag 27 februari ta ställning till förslag om ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) som, om den antas av kommunfullmäktige, kommer att börja gälla från och med 1 juli 2017.

En mer rättvis avgiftsfördelning för Sala kommuns kunder är huvudsyftet med förslaget till ny VA-taxa. Taxan är baserad på ett basförslag från branschorganisationen Svenskt Vatten och uppfyller därmed kraven på en rättvis och skälig taxa enligt lagen om allmänna vattentjänster (lag 2006:412).

Kommunens kostnader för VA är till största delen (ca 85 procent) fasta, vilket betyder att de inte ändras oavsett hur mycket vatten som förbrukas. Detta speglas inte i den nuvarande taxan, där endast ca 40 procent av brukningsavgifterna är fasta. I förslaget höjs därför den fasta delen från 40 till 50 procent, vilket är en kompromiss för att kunderna fortfarande ska kunna påverka sina kostnader genom sin vattenförbrukning.

Utöver dricksvatten- och spillvattenkostnader så har kommunen också kostnader för att ta hand om dagvatten, exempelvis regnvatten. Fram tills nu har samtliga kunder betalat för detta, men förändringen medför att endast de kunder som nyttjar tjänsten kommer betala för den.

Anläggningsavgiften, som inte höjts sedan 2009, kommer också justeras så att den bättre täcker de faktiska kostnaderna för utbyggnaden av allmänt VA.