Informationstjänst
Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om du ska bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats finns det möjlighet att du kan få göra det utan att söka bygglov. Dels krävs det att du har ett en- eller tvåbostadshus (innefattar fritidshus), och dels behöver du hålla dig till vissa mått.

Att tänka på

Det är tillåtet att utan bygglov göra en tillbyggnad på högst 15 m² på ett en- eller tvåbostadshus. Om något av dessa tillbyggnader uppförs och de inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Bygga altan

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 1,2 meter från marken. Bygglov krävs om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Du kan behöva bygglov för din altan om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Det gäller även om altangolvet är under 1,2 meter.

Bygga skärmtak

Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område.

Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Bygga uteplats

Muren eller planket ska vara inom 3,6 meter från bostadshuset, och får inte vara högre än 1,8 meter. Om man placerar muren eller planket närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.