StartRenhållning
Informationstjänst
Publicerad 2022-03-03
Uppdaterad 2022-12-06 10:30

Sala kommun ingår sedan 2015 i kommunalförbundet VafabMiljö. Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte medlemskommun beslutar annat.

Förutom insamling av hushållsavfall ansvarar VafabMiljö för slamtömning, latrinhämtning och tömning av fettavskiljare.

Hushållsavfall

Läs mer om hanteringen av hushållsavfall på VafabMiljös webbplats.

Latrinhämtning

Läs mer om latrinhämtningen på VafabMiljös webbplats.

Slamtömning

Läs mer om slamtömningen på VafabMiljös webbplats.

I oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige i Sala kommun att ta bort det tidigare undantaget i avtalet med Vafab gällande insamling av Slam från enskilda avlopp. Från och med 1 april 2022 kommer VafabMiljö att ansvara för slamtömningen i Sala kommun. Det gäller både enskilda avlopp i småhus och fettavskiljare som finns i bland annat restauranger och storkök