StartBygga, bo och miljöNaturvård, parkerBiologisk mångfald i våra grönområden
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2023-01-27 08:55
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Som säkert alla har märkt så har vi inom stadens hägn många olika sorters parker och grönområden. Parker som har olika syften och funktion till trevnad och nytta för inte bara människorna i staden och besökare utan även det växt och djurliv som finns här.

Vad är grönområden?

Vi kallar dem för grönområden för att skilja ut dem från de bebyggda delarna av staden. Syftet med dessa grönområden, de olika värdena i dem och hur dessa värden ska förvaltas, beskrivs i Grönstrukturplanen (se relaterade dokument) som antogs 2014-05-26. Tekniska kontoret arbetar utifrån dessa förutsättningar och nedbrutna verksamhetsbeskrivningar.

Parker och grönområden kan se mycket olika ut. Här i Sala stad har vi hela spektrumet från den klassiska barockparken med strama och vackra planteringar, ansade häckar, buskar, träd och välansade gräsmattor. Över de mer "lössläppta" parkerna. Fortfarande välansade men med mer träd och buskar som i det arboretumliknande parkavsnittet invid det nedlagda lasarettet. Till de fria parkytorna med stora gräsytor som inte klipps lika ofta och som kan innehålla ängsliknande partier. Inte lika strikt välordnade trädetableringar och större buskpartier. Parkliknande grönområden som lockar till lek, erbjuder större friytor för spel och aktiviteter med hundar exempelvis.

Utanför dessa vidtar kvartersskogen/kojbyggarskogen, våra närströvskogar och slutligen är vi ute i den stora skogen.

Som ett mervärde i dessa grönområden har vi så de vattenytor och vattendrag vilka berikar våra parker. Ger liv till dem och som skapar möjligheter till aktiviteter och upplevelser. Vattnen har en historia här i Sala och är till stora delar skapade av människan och har genom århundradena haft lite olika användningsområden. De skapades en gång för att fungera som transportled för malmen och för drift av gruvan. Idag har vattnet en annan funktion. Mer som försköning och som ett element som skapar liv i parken. Vattnen och allt det gröna ger oss dessutom ett behagligare klimat inne i staden.

Naturalisering

I parkerna rör sig inte bara människor med eller utan hund. Där rör sig även katter och andra idag mer urbaniserade vilda djur. Tekniska kontoret försöker att där det går naturalisera parkerna lite, just för att bjuda in och skapa förutsättningar för en större artmångfald utöver det vi planterar och sätter. Vi försöker att föra in naturen till staden för att skapa upplevelser då många blir så pass urbaniserade att vi numera sällan besöker våra stora skogar och naturområden utanför staden.

Naturen kommer till människan när människan inte längre vill ut i naturen. Idag kan vi uppleva ugglor och falkar i träden i parkerna. Forsärlor och strömstarar i vattendragen och där simmar även uttrar och bävrar. Änder försöker finna platser att bygga ett rede. I ängarna flyttar allt fler fjärilsarter in och vi ser även många andra insektsarter.

Den här "inflyttningen" av alla dessa arter förutsätter naturligtvis att vi skapar mer "natur" i staden. Att det finns någonstans att bo, söka föda och ostört vila i. De förutsättningarna kan vi inte skapa i den klassiska parken utan får söka platser för i de andra grönområdena och vattenmiljöerna. Se till exempel alla de "faunadepåer" i form av grova hoplagda stockar vi placerat ut åt trädgnagande insektsarter.

En välklippt gräsmatta är vacker att se och vistas på men skänker inget av de förutsättningarna. Inte heller ett vatten fritt från vattenväxter, strandvegetation eller överhängande trädgrenar. Där blir det mycket artfattigt och mycket lite att uppleva.

Men trots att vi är en liten stad har vi många parker och grönområden med olika utseende och förutsättningar som skapats för att passa alla någonstans. Allt går inte att skapa på samma plats, det vet vi.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster