Informationstjänst

Muddring

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2020-06-24 09:34
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Muddring är en av flera vattenverksamheter - åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Generellt krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet.

För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över dessa. Miljöenheten i kommunen ska kontaktas om massorna läggs upp på land och det finns risk att miljön påverkas negativt.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se