Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-02-17 11:35
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Muddring är en av flera vattenverksamheter - åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Generellt krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet.

För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över dessa. Miljöenheten i kommunen ska kontaktas om massorna läggs upp på land och det finns risk att miljön påverkas negativt.

Relaterade länkar