Informationstjänst
Publicerad 2017-08-16
Uppdaterad 2023-02-14 14:34

EU har 28 medlemsländer. Ländernas samarbete bygger till stor del på att varor, tjänster, personer och pengar ska kunna röra sig fritt utan att tullar och andra hinder står i vägen.

För att samarbetet ska fungera har EU skapat den så kallade inre marknaden. EU-länderna samarbetar också inom andra områden som till exempel miljö, jordbruk, flyktingmottagande och att bekämpa organiserad brottslighet.

EU:s påverkan på Sala kommun

Den lokala och regionala nivån påverkas av EU på många sätt. Beräkningar från SKL visar att ungefär 60 procent av de ärenden som behandlas på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden direkt eller indirekt påverkas av medfinansiering eller av beslut i EU.

Salas kontakter i EU

Sala har kontakter med Bryssel. Stockholmsregionens Europakontor (SEK) har ett kontor i Bryssel, Stockholm Region Office. Huvudmän för SEK är Stockholm stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län. Sala är knutet till Stockholm Region Office genom avtal med Region Västmanland.

EU-bidrag

EU ger stöd till projekt som rör många olika slags verksamheter; några exempel är energieffektivisering, landsbygdsutveckling, vänortssamarbete, kompetensutveckling och utveckling av innovativa affärsidéer.

Om du är intresserad av söka EU-bidrag, eller vill veta om just din idé är bidragsberättigad, se dokumenten Guide till hur man söker EU-pengar och Beskrivning av områden som EU ger stöd till.

Ekonomiskt stöd från EU

Det går att söka ekonomiskt stöd från EU till projekt inom olika områden. Samarbetsprojekt med deltagare från flera länder får oftare stöd, men det är också möjligt att få pengar för projekt som bara bedrivs i Sverige.

Vanligtvis kan ett projekt aldrig få 100 procent av sin finansiering från EU. I allmänhet måste alltså ett projekt ha ekonomiskt stöd också från andra håll. För varje stöd har EU särskilda krav som ska vara uppfyllda för att ett projekt ska kunna få stöd. Nivån på medfinansiering varierar mellan 30-100 %. I de allra flesta fall ligger den på ungefär 50 %.

För att främja Europas utveckling lämnar Europeiska kommissionen stöd till projekt via en rad EU-program. Programmen ska stödja utvecklingsarbete internationellt, gränsregionalt, nationellt och regionalt och inriktar sig främst till EU:s medlemsstater men ger även möjligheter till samarbete med andra länder.

Olika typer av projekt

Majoriteten av EU-programmen kräver minst 3 partners varav minst 2 från EU-länder. Inom vissa program finns möjlighet att söka projekt med bara svenska deltagare. I ett par program krävs inga samarbetspartners.

Målen med EU-stöd

EU-programmen är en metod för att skapa ett sammanhållet och globalt konkurrenskraftigt EU. Det ska ske via en hållbar utveckling, med minskade ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och dess regioner.

Länder och regioner i EU har olika förutsättningar och problem. För att tillmötesgå detta finns ett stort antal EU-program inriktade mot olika områden, till exempel energi, hälsa, informationsteknik, kultur, miljö, näringsliv, regional utveckling och sammanhållning, sysselsättning och socialpolitik, ungdom, utbildning, utbyten och praktik.

Inom varje EU-program finns förutsättningar för att söka stöd för projekt inom olika insatsområden till exempel; entreprenörskap, kompetensutveckling, ökat arbetskraftsutbud, natur- och kulturvärden, kultursamarbeten, biologisk mångfald, förnyelsebar energiproduktion, ungdomsutbyten.

EU-programmens inriktning

EU-projekten ska vara innovativa utvecklingsprojekt och ge en extra dimension till det arbete man redan utför och göra verksamheter effektivare och bättre. Projekten ska även knyta an till målen för ökad konkurrenskraft, tillväxt, social sammanhållning och en hållbar samhällsutveckling.

För varje EU-program finns särskilda bestämmelser som anger nivå av medfinansiering från EU, vilka partners som bör ingå i projektsamarbetet, förfarandet vid ansökning, ansökningstider m.m. Mer information finner du i dokumentet Beskrivning av områden som EU ger stöd till. För de flesta program finns en utsedd svensk myndighet som har goda kunskaper om programmet ifråga

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se