StartKommun och politikKommunfaktaBudget och verksamhetsplan
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2022-09-21 10:58

Ett av de viktigaste styrdokumenten i kommunen är budgeten som är kommunens strategiska plan. Där beskrivs vad Sala kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, de ekonomiska förutsättningarna och hur det finansieras.

Budget -  ett verktyg för att styra och leda

Budgeten är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision, som visar riktningen till en önskad framtida Sala kommun, är utgångspunkten och utifrån den har tre målområden formulerats:

  • Ett växande Sala
  • Ett hållbart Sala
  • Ett tryggt och rättvist Sala

Till respektive målområde har långsiktiga utvecklingsmål beslutats och vad som särskilt ska fokuseras på. Långsiktiga utvecklingsmål.pdf (sala.se)

Budgetdokumentet innehåller även balansbudget, finasieringsbudget, ekonomiska jämförelser, befolkningsprognoser m m.

Hur arbetas budgeten fram?

Under våren presenterar verksamhetsnämnderna sina strategiska inspel för kommunstyrelsens budgetberedning. I dessa skall bedömningar göras av utgångsläget för nästa år vad gäller befolkningsutveckling, omvärldsanalys, resultat i bokslutet, investeringsbehov etc.

Budgetberedningen arbetar sedan fram ett förslag där en sammanvägning görs utifrån tidigare beslut i verksamhetsplaner, nämndernas planer samt de skatteprognoser som kommunen får under våren. Regeringens budget har även stor betydelse för kommunens budget.

Förslaget läggs sedan fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Oppositionen lämnar då även alternativa förslag till budget.  

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut arbetar sedan nämnderna fram förslag till verksamhetsplaner.

Fullmäktige delges planerna i november.

Hur följs budgeten upp?

Det ekonomiska resultatet följs upp i fem månadsuppföljningar med helårsprognoser. Delårsrapport sammanställs per augusti med prognos på mål och ekonomi. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska resultatet och om målen har nåtts. 

Verksamhetsplaner

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget tar nämnderna fram verksamhetsplaner. Där beskriver nämnderna hur den egna verksamheten kan bidra till de kommunövergripande långsiktiga utvecklingsmålen men även nämndspecifika utvecklingsmål. Detta görs genom att ange målbeskrivning och aktiviteter. 

Verksamhetsplanerna innehåller även en ekonomisk plan för de närmaste åren, beskrivningar över verksamheten, verksamhetsfakta samt ansvarsbeskrivning.

Budget - Strategisk plan


Relaterade kategorier