StartKommun och politikPolitik och DemokratiSala kommuns politiska organisation
Informationstjänst
Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2020-02-18 09:34

Sala kommuns politiska organisation med fullmäktige och nämnder.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-11-29 15:27

  Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både in...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-11-29 15:27

  I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är en lokal valmyndighet med ansvar för genomförande i kommunen av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnä...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-11-21 09:15

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, b...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:20

  Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:19

  Individnämnden beslutar om myndighetsutövning i individärenden.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:18

  Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshantering samt alkohol och tobak.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:17

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-04-26 15:17

  Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sä...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-02-22 12:53

  Vård- och omsorgsnämnden uppgift är att fullgöra uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen med särskilda...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-01-27 08:28

  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju l...

Relaterade länkar