StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynInformationsträff för anmälningspliktiga hygienverksamheter
Informationstjänst
Publicerad 2022-11-07
Uppdaterad 2023-11-07 09:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Miljöenheten välkomnar alla anmälningspliktiga hygienverksamheter i Sala och Heby kommuner till en informationsträff. På träffen kommer vi att gå igenom vilka krav lagen miljöbalken ställer på hygienverksamheter, samt informera om den distanstillsyn som kommer att genomföras efter träffen. Vi bjuder på fika! 

Uppdatering

Information från mötet

Här finner du presentationen som miljöenheten gick igenom på informationsträffen den 17 januari 2023. Klicka på bilden nedan, så kommer du till presentationen i pdf-format. Nedan fyller vi även på med svar på de frågor som ställdes, under och efter mötet.

Presentation hälsoskyddsverksamheter

Presentation hygienverksamheter

FAQ 

Fråga: Jag behöver bara arbeta höggradigt rent, då jag inte penetrerar i min verksamhet. Varför säger ni då att jag ska ha sterila verktyg, samt desinficera hud innan behandling? 
Svar: Fotvårdsverksamheter som t ex använder skalpeller, klassas som penetrerande hygienverksamheter. Denna bedömning görs då hygienverksamheter som använder stickande/skärande verktyg är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet bör sterila instrument användas vid penetrering av hud eller slemhinna. Hud eller slemhinna som ska penetreras bör desinfekteras före behandling. Miljöenheten anser därför att skalpellbladen bör vara sterila, samt att området som ska behandlas bör desinfekteras innan behandling. I fotvårdsverksamhet blir detta aktuellt t ex när man använder skalpellblad för att ta bort död hud och förhårdnader. Miljöenheten har stämt av detta med Vårdhygien Region Västmanland, som instämmer i bedömningen.

För närvarande genomför Socialstyrelsen en uppdatering av de allmänna råden samt tillhörande vägledningsmaterial, som ska vara färdig till årsskiftet 2023/2024. Där kan du hålla utkik om någon förändring skulle ske i frågan.

Fråga: Vilka verktyg behöver vara sterila?
Svar: Verktyg där det finns risk för eller där penetration av hud sker, ska vara sterila. Exempel är tatueringsnål, akupunkturnål, piercingsmycken, skalpell- och rakblad. 

Fråga: Sterila rakblad finns inte att köpa till rakning eller credohyvlar. Behöver rakbladen ändå vara sterila?
Svar: Verktyg som används där penetration sker eller där risk för penetration finns, ska vara sterila. Se tidigare svar ovan. Miljöenheten har dock rådfrågat andra kommuner, och där fått till svar att de godkänner rakblad av engångstyp. Vid kontakt med Socialstyrelsen har de uppgett att rakbladen ska vara sterila. Men om detta frångås är det bland annat viktigt med handhygien och att de ytor och verktyg som bladen kommer i kontakt med är desinficerade. Det är även viktigt att bladen förvaras så att de håller sin renhetsgrad. Utifrån detta godkänner miljöenheten tills vidare rakblad av engångstyp vid rakning samt användning i credohyveln, där syftet är att avlägsna hår eller död hudvävnad.

Fråga: Hur ska vi som verksamhet hantera överblivna kemikalier, dvs avfall, där explosionsrisk finns?
Svar: VafabMiljö har meddelat miljöenheten att de avser återkomma med svar på frågan, men att de först måste kommunicera med samtliga återbruk så att hanteringen blir den samma i samtliga kommuner. Vid avstämning med VafabMiljö, förblev svaret detsamma den 29 september år 2023. Väteperoxid klassas inte som explosiv, men är oxiderande. Brådskar det för er som verksamhet att bli av med denna, kontakta ett avfallsbolag för transport - annars förvara kemikalierna hos er i väntan på att utförligare svar från VafabMiljö publiceras på denna sida. 

Fråga: Räknas nagelsalonger som anmälningspliktiga hygienverksamheter enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?
Svar: Det är bara om du använder stickande och/eller skärande verktyg i din hygienverksamhet som är anmälningspliktig. I förordningen står att verksamhet som erbjuder behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktig. Observera dock att de allmänna råden om yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattar samtliga hygienverksamheter, dvs även de som inte är anmälningspliktiga.

Fråga: Måste jag betala både anmälningsavgift och årsavgift när jag startar en verksamhet?
Svar: Anmälningspliktiga verksamheter betalar en fast engångsavgift i samband med anmälan, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Anmälningsavgiften täcker det arbete miljöenheten lägger ner i samband med anmälan. Därefter kommer du årligen att faktureras en årsavgift, detta för den rutintillsyn som miljöenheten utför i din hygienverksamhet cirka vart tredje år. Årsavgiften faktureras vanligtvis under våren. Mera information om detta finner du på www.sala.se/tillsynsavgifter
 

Inför mötet


•    Tid och plats
Tisdagen den 17 januari 2023 kl 09:00-10:00
Kommunhuset i Sala, Stora Torget 1 (ingång via turistbyrån)


•    Anmälan
Vi behöver veta ifall du kommer eller inte. Senast den 1 december 2022 behöver vi ditt svar till vår e-post som du finner nedan. Ange namnet på din verksamhet, samt namnen på den eller de personer som kommer att närvara på träffen. Om du har någon särskild fråga som du önskar få besvarad under träffen, passa på att ställa den till oss redan nu.


•    Mera information
På aktuell sida, www.sala.se/hygienverksamheter, kommer vi att lägga upp information allt efter som. Nedan finner du bland annat länkar till Socialstyrelsens informationsmaterial som berör dig som har en hygienverksamhet.

Hoppas vi ses den 17 januari!
 

Relaterade länkar

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsens handbok om Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Socialstyrelsens broschyr om Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler

Egenkontroll vid piercing och tatuering (socialstyrelsen.se)

SoS - meddelandeblad Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet (socialstyrelsen.se)

Regelverk för tatueringsfärger | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2022:1799 - Riksdagen

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Svensk författningssamling 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2022:1611 - Riksdagen

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Svensk författningssamling 1998:1998:901 t.o.m. SFS 2016:1132 - Riksdagen

Förordning (2012:503) om tatueringsfärger Svensk författningssamling 2012:2012:503 t.o.m. SFS 2021:1231 - Riksdagen

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Svensk författningssamling 2021:2021:363 t.o.m. SFS 2022:922 - Riksdagen

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se