Informationstjänst
Publicerad 2020-10-20
Uppdaterad 2024-01-03 08:49

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda

Partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd)

Partistöd får ges till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som ska besluta om partistödets omfattning och former. Stödet får inte utformas så att gynnar eller missgynnar ett parti.

Kommunfullmäktige i Sala fattade beslut om regler för partistöd 26 maj 2014, § 81. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i kommunfullmäktige.

Mottagaren av partistödet ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar hur utbetalt partistöd har används under året. Redovisningen ska också granskas av utsedd särskild granskare som ska intyga att redovisningen stämmer.

Arvoden

Arvoden och ersättningar till de förtroendevalda i Sala kommun och dess bolag följer riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån den av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsledamotsarvodet per den 1/11 varje år.

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2023-2026

 

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se