Informationstjänst
Publicerad 2018-06-29
Uppdaterad 2024-06-11 13:53

Miljökvalitetsmålet "Frisk luft" anger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. ​​​​ ​​

Det finns miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i Sverige som kommuner har att förhålla sig till. Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska varje kommun årligen rapportera resultat från mätningar eller bedömningar av luftkvaliteten till Naturvårdsverkets datavärd. 

För att leva upp till det kravet tar Sala kommun årligen fram en kontrollstrategi för luftkvalitet. Kontrollstrategin innehåller skattningar för alla ämnen som omfattas av kommunernas kontrollskyldighet av luftföroreningar. Från den 15:e juni varje år kan den senaste kontrollstrategin läsas via den här länken.

Den senaste bedömningen av Sala kommuns luftkvalitet visar på goda förutsättningar för bra luftkvalitet. Här finns få verksamheter med betydande luftkvalitetspåverkan och bebyggelsen är låg och relativt utspridd. Några större vägar passerar genom kommunens orter och det finns belastade gaturum, men bebyggelsen är låg med få partier med instängande byggnadskorridorer. Stadskärnorna i våra orter är små och gröna. Vedeldning är vanligt förekommande i kommunen, och för att minska den negativa påverkan är det viktigt att elda på rätt sätt och helst också byta ut gamla eldstäder till nya. Ett verktyg för kommunen att minska negativ påverkan på luftkvaliteten från småskalig vedeldning är att tillse en god utbyggnad av fjärrvärme i tätorterna.

Av alla ämnen som bedömts är det bara kolmonoxid som riskerar att överskrida den nedre utvärderingströskeln. Utanför de största städerna är det nästan uteslutande vid veteranbilsparader som kolmonoxidhalterna riskerar att bli höga, men eftersom en sådan äger rum i Sala under valborg behöver vi i framtiden göra mätningar för att ta reda på hur mycket kolmonoxid som då finns i luften.