StartSjälvserviceSärskilda insatser enligt LSS - Ansökan
Självservice

Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan

Publicerad 2017-04-21
Uppdaterad 2021-06-15 11:17

Ansökan

Om ansökan görs av ombud skall kopia på förordnande som god man/förvaltare respektive fullmakt för ombud bifogas ansökan. 

När ansökan har kommit Sala kommun tillhanda påbörjas en utredning där handläggare för LSS klargör vilka insatser den ansökande kan tänkas beviljas. Du har möjlighet att förkorta denna process genom att till ansökan bifoga de handlingar som kan komma att vara avgörande vid utredningen. Exempel på sådana handlingar kan komma ifrån: myndigheter, sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan etc. Har du inte själv möjlighet att bifoga nödvändiga handlingar lämnas istället tillstånd för handläggare att inhämta de uppgifter som behövs för en korrekt utredning. 

Efter ansökan och utredning får Du ett skriftligt beslut på vilka insatser som beviljats eller avslagits. Utredningen skall ske skyndsamt. 

OBS! All personal som arbetar inom vård och omsorgsförvaltningen omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att det råder sekretess kring allt som rör enskilds personliga förhållande och att ingenting får lämnas ut utan den enskildes egna samtycke. sekretessen gäller gentemot exempelvis anhöriga, andra enheter, organisationer eller myndigheter. Sekretess gäller dock inte mellan socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 

Om tjänsten

Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. Alla insatser är frivilliga.

9:1 - Råd och personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd har landstinget Västmanland ansvar för. Den eller de yrkeskategorier som skall utföra stödet ska ha särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

9:2 - Personlig assistans

Personer under 65 år med stora funktionshinder kan ansöka om personlig assistans. Om den enskilde själv inte kan uppfylla de grundläggande behov som är: hjälp med personlig hygien, behov av hjälp med måltider (vid själva intagandet av föda), behov av hjälp med på- avklädande, behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade eller behov av hjälp med att kommunicera med andra. Dessa kriterier ligger till grund för bedömning av personlig assistans.

Personlig assistans i gruppbostad, daglig verksamhet, förskola samt skola beviljas normalt inte. Personlig assistans för den som har behov av mer än 20 timmar grundläggande behov, ansöks hos Försäkringskassan.

9:3 - Ledsagarservice

Ledsagning är till för den som behöver hjälp med att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att kunna delta i samhällslivet. Denna insats gäller normalt inte enskild som bor på gruppbostad eller korttidsvistelse.

9:4 - Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som ger ett personligt stöd och fungerar som en vän. Kontaktperson är ett icke professionellt stöd och det finns inget krav på formell yrkeskompetens. En viktigt uppgift för kontaktpersonen skall bland annat vara att bryta den funktionshindrades isolering.

9:5 - Avlösarservice i hemmet

Den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem i hemmet kan få avlösning genom att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den funktionshindrade. Avlösning kan ges regelbundet eller som insats vid akuta uppkomna behov.

9:6 - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den funktionshindrade ska få miljöombyte och rekreation samt ge anhöriga möjlighet att få avlastning. Korttidsvistelse kan ges på korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. Korttidsvistelse kan beviljas som regelbunden insats eller som insats vid akuta uppkomna behov. Denna insats kan beviljas barn, ungdom och vuxna.

9:7 - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn kan beviljas barn och ungdom över 12 år och täcker tid före och efter skolans slut samt lov. Tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Denna insats erhålles genom Barn- och utbildningsförvaltningen.

9:8 - Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar är familjehem den insats som i första hand skall prövas. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Det ska ställas minst lika stora krav på det familjehem där barn placeras som en insats enligt denna lag som det ställs av Socialtjänsten i fråga av andra familjehem.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär en bostad där det ofta är fråga om att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. Bostad med särskild service (elevhem) kan beviljas utifrån barnets eller ungdomens skolsituation eller av omfattande omvårdnadsbehov.

9:9 - Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna

I en bostad med särskild service kan man få anpassat stöd. Den består av flera lägenheter med gemensamma utrymmen. Personal finns tillgänglig för att ge de boende det stöd de behöver. Insatsen prövas individuellt. I bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritid och kultur som en del av insatsen. Den enskilde kan inte kräva att få flytta in i ett namngivet gruppboende.

Annan särskild anpassad bostad är ofta en fullvärdig lägenhet i det normala bostadsbeståndet. Behövligt stöd och service, dvs. ledsagarservice, hjälp i hemmet och personlig assistans, ges inom ramen för SoL, LSS och SFB.

9:10 - Daglig verksamhet

Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Hänsyn skall tas till den enskildes önskemål om inriktning på verksamheten.

Villkor

Ansökan om insatser enligt LSS kan antingen göras direkt av person som är i behov av särskilda insatser, eller av legala företrädare såsom vårdnadshavare, förvaltare, eller god man. För att få rätt till insatser enligt LSS görs en prövning i flera steg för att se om du omfattas av lagen, om din funktionsnedsättning är varaktig, om du har behov av stöd och att dina behov inte redan är tillgodosedda.

Du omfattas av LSS om du:

  • har en utvecklingsstörning eller autism.
  • i vuxen ålder fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att du har ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder.
  • har andra funktionsnedsättningar som är stora, ger dig svårigheter i livet och som gör att du behöver mycket hjälp i det vardagliga livet.

Avgifter

Att ansöka om särskilda insatser är kostnadsfritt. Personlig assistans är kostnadsfri för den enskilde, oavsett om assistansen är över eller under 20 timmar i veckan, så länge som den erhållits med stöd av LSS. Observera dock att kommunen får ta ut avgift för bostad (hyra) samt fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Regeringsrätten har även sagt att resor till och ifrån daglig verksamhet inte är avgiftsbefriade. Detta är en skillnad mot vad som gällde enligt omsorgslagen.