StartSjälvserviceEkonomiskt bistånd, försörjningsstöd - ansökan
Självservice
Publicerad 2024-04-05
Uppdaterad 2024-06-10 13:18

Så här ansöker du om försörjningsstöd

Läs först igenom villkor och övrig information på denna sida. Var noga med att bifoga nödvändiga handlingar eller underlag till ansökan för att rätten till ekonomiskt bistånd ska kunna utredas. 

Önskas kontakt med Enheten för Ekonomiskt bistånd, ring till mottagningen under telefontiderna på: 0224-74 96 10 
 

E-ansökan är lanserad till er som ansöker om försörjningsstöd för första gången. Ni som redan har en handläggare vänder sig fortfarande till er handläggare. 

 

Om tjänsten

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Försörjningsstödet omfattar de mest grundläggande behoven som mat, boendekostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon, bredband med mera.

Biståndet söker du via E-ansökan när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. E-ansökan kräver mobilt bank-id. Detta skaffar du via din bank. Om du inte har möjlighet att ha mobilt bank-id eller om du saknar tillgång till dator/smartphone och därför inte kan ansöka via e-tjänst kan du kontakta mottagningen på Ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiskt bistånd ansöker du om en månad i förskott. Ansökan ska göras varje månad och då följs aktuell planering mot självförsörjning upp.

Tjänsten är reglerad i lag

Tjänsten är reglerad av kommunen

Villkor

Vem kan söka?

 • Du som har fyllt 18 år och är boende i Sala kommun kan ansöka om försörjningsstöd. Är du 66 år eller äldre och uppbär pension behöver du ansöka om Äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten.
 • Enligt lagen är föräldrar ansvariga att försörja sina barn som läser på gymnasiet, men längst tills att de fyller 21 år.

Vilka krav ställs på dig?

Det är viktigt att du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

 • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande och vara anmäld hos Arbetsförmedlingen senast den första arbetslösa dagen. Du ska ha en handlingsplan hos Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Arbetssökandet ska motsvara en heltidssysselsättning med åtta timmar per dag. Om du tackar nej till ett arbete riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd. 
 • Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande måste detta styrkas med ett läkarintyg. Det ska framgå av läkarintyget anledningen till varför läkaren bedömer att du inte kan arbeta av hälsoskäl. 
 • Du ska söka a-kassa eller alfakassa, AFA, om det är möjligt.
 • Det är obligatoriskt att delta på anvisad arbetsmarknadsåtgärd.
 • Du ska söka alla bidrag du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning sju dagar per vecka, sjukersättning eller underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du söker.
 • Om du studerar ska du söka studiestartsstöd eller studiemedel hos CSN. Du har inte rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Om du äger ett företag ska du leva på tillgångarna i företaget i första hand. Om de inte räcker ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och avveckla ditt företag innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.  
 • Om du har egna pengar på banken, aktier eller fonder så måste dessa användas innan man kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. 
 • Om du har villa, bostadsrätt, sommarstuga, båt, bil eller andra tillgångar, kan detta räknas som tillgångar och ska i första hand säljas och användas till din försörjning.
 • Sambos, gifta eller registrerade partners måste i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om ni ändå behöver ansöka om ekonomiskt bistånd ska ni göra en gemensam ansökan. Ni måste då ha varsin planering mot självförsörjning. 

Hur går en ansökan till?

När du har skickat in din ansökan inleds en utredning av handläggare för att se om du är berättigad ekonomiskt bistånd. Första gången du ansöker kommer du att bli kallad till ett utredningsbesök. I ansökan ska du även skicka med handlingar till utredningen om ekonomiskt bistånd. 

Det här kan du kontrollera själv innan ansökan

 • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.
 • Om du har skulder ska du i första hand göra upp en avbetalningsplan med den instans du är skyldig pengar.  Tips om detta får du hos kommunens budget- och skuldrådgivning.
 • Om du lever på existensminimum och har förbehållsbelopp hos Kronofogden och är i behov av tandvård, glasögon, medicin med mera, kan du ta kontakt med dem för att sänka ditt förbehållsbelopp.

Vad ingår i biståndet?

Försörjningsstödet består av två delar; riksnormen och övriga kostnader. Hur stort bistånd du och din familj kan beviljas beror på hushållets inkomster och utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen.

Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige.

I riksnormen ingår 

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar, telefon och TV-avgift, bredband

Övriga kostnader

 • boendekostnader
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • a-kassa/fackföreningsavgift

Vilka handlingar ska in med ansökan?

För att din ansökan ska kunna utredas behöver du skicka in följande handlingar: 

 • Bankkontoöversikt från alla banker där hushållet har konton (både i Sverige och utomlands).
 • Bankkontoutdrag från ansökningsdagen och tre månader bakåt (gäller hushållets samtliga bankkonton).
 • Senaste deklarationen från Skatteverket (alla sidor).
 • Hyreskontrakt och hyresavi.
 • Underlag för utgifter, exempelvis fakturor, kvitton.
 • Medicinkvitton (för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet).
 • Uppgifter om ekonomiska tillgångar, t.ex. fonder, aktier samt fordon, fastighet m.m.
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen och aktivitetsrapport för tre månader bakåt vid arbetslöshet.
 • SFI - kursplan och närvarorapport för den senaste månaden.
 • Anställningsavtal och senaste lönespecifikation om du arbetar.
 • Läkarintyg om du lider av ohälsa och ej kan stå till arbetsmarknadens förfogande.
 • Kopia av ansökan om annan ersättning om du har ansökt om t.ex. sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och väntar på beslut.

Vad kontrolleras i ansökan?

Socialtjänsten måste ta hänsyn till alla former av ersättningar/inkomster som den som söker får. Därför kontrollerar vi följande:

 • Centrala studiestödsnämnden, CSN
 • Barnbidrag
 • Sjukpenning/Föräldrapenning
 • Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning
 • Underhållstöd/Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Fordonsinnehav
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Lön
 • AFA
 • A-kassa/Alfa
 • Övriga tillgångar, exempelvis fonder, fastighet med mera

Ersättningar/Inkomster

Du måste uppge samtliga former av ersättningar/inkomster som du har vid varje ansökan. Om du inte anger rätt inkomstuppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Du ska tala om för din handläggare så fort du får en annan inkomst.

Retroaktiva ersättningar

När du får retroaktiva ersättningar räknas dessa som inkomst vilket kräver ekonomisk planering. Om du får ett överskott i normberäkningen en månad, räknas det som en inkomst nästa månad.

Viktigt med riktiga uppgifter

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter gällande din ekonomi, boendesituation, arbete, och familjeförhållanden. Osanna uppgifter kan innebära att felaktigt utbetalt försörjningsstöd kan krävas tillbaka samt att en polisanmälan om bedrägeri görs.

Kommunerna är skyldiga att polisanmäla misstanke om bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen (SFS 2007:612).

Vad händer efter utredning?

När utredningen av ansökan om ekonomiskt bistånd är klar skickas ett beslut via brev eller Mina sidor i e-tjänsten. 

Om bistånd beviljas kommer det att utbetalas till det bankkonto som angetts i ansökan. Utbetalningsdatum framgår i beslutet, observera att utbetalningen kan dröja några bankdagar beroende på vilken bank utbetalningen sker till. 

Meddela förändringar

När du får försörjningsstöd är du skyldig att tala om för oss när du får inkomster, flyttar eller om din familjesituation förändras.

Återbetalning

Försörjningsstöd beviljas normalt som ett bistånd som inte ska betalas tillbaka. I vissa situationer kan biståndet återkrävas.

Försörjningsstöd kan beviljas i väntan på att sökanden väntar på a-kassa eller någon annan socialförsäkringsförmån som sjukpenning, sjukersättning med mera. Detta utbetalda försörjningsstöd kan helt eller delvis krävas tillbaka.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Handläggare vid Enheten för ekonomiskt bistånd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sala kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Enheten för ekonomiskt bistånd, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.