StartSjälvserviceKöldmedier - Guide
Självservice

Köldmedier - Guide

Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2020-01-16 13:48
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Köldmedier används ibland annat kylskåp, frysar, mjölktankar, värmepumpar och luftkonditioneringar. De kan innehålla ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.

Återkommande läckagekontroll 

Du är skyldig att se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Hur ofta beror på hur mycket köldmedium din utrustning innehåller. De tidigare gränserna i kg är numera ersatta av koldioxidekvivalenter (CO2e).

  • 5 ton CO2e eller mer - minst en gång om året
  • 50 ton CO2e eller mer - minst en gång var sjätte månad
  • 500 ton CO2e eller mer - minst en gång var tredje månad

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar därmed inte att glömma att beställa arbetet. Endast certifierade företag och dess certifierade personal får utföra läcksökning och påfyllning av köldmedium.

Rapport till Bygg och miljö Sala-Heby 

Om du i din anläggning har en sammanlagd mängd köldmedium på 14 ton CO2e eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till bygg och miljö Sala-Heby. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått. Utrustningar som innehåller mindre än 5 ton CO2e köldmedium ska inte räknas in.

Nyinstallation, konvertering och skrotning 

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton CO2e köldmedium eller mer måste du informera bygg och miljö Sala-Heby i god tid före installationen. Det samma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton CO2e eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat. Vid skrotning ska skrotningen göras av certifierad kylfirma och en sista kontrollrapport inlämnas till bygg och miljö Sala-Heby.

Köpa ny utrustning 

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den?

Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid. Det är viktigt att du överväger ett sådant alternativ. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta. Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Förbud mot CFC och HCFC 

Sedan den 1 januari 2008 gäller nya köldmediebestämmelser. Köldmedierna CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet idag att installera utrustning med CFC eller HCFC.

Köldmediet HCFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten. CFC är sedan tidigare förbjudet och från 1 januari 2015 är det även förbjudet att använda köldmediet HCFC i anläggningar innehållande 3 kg eller mer. Läs mer om köldmediebestämmelserna på Naturvårdsverkets webbplats.

Varje utrustning ska ha en märkning 

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Undvik miljösanktionsavgifter

Du riskerar en miljösanktionsavgift på mellan 1000 och 10 000 kronor om du inte informerar, kontrollerar eller rapporterar enligt gällande lagstiftning.

Tillsynsavgift

Bygg och miljö Sala-Heby tar ut en årlig tillsynsavgift för de anläggningar som är rapporteringsskyldiga, det vill säga de som innehåller minst 14 ton CO2e köldmedium.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se