StartSjälvserviceBygglov för skylt / ljusanordning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2023-06-02
Uppdaterad 2023-06-02 14:46
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Olika former av reklam och information är idag en integrerad del av stadsrummet. Placering och utformning av skyltar har stor inverkan på hur vi upplever såväl enskilda byggnader som hela stadsmiljöer.

Skyltars utseende har också betydelse för om budskapen upplevs positivt eller negativt. Med hjälp av riktlinjer som reglerar skyltars utformning och placering kan vi undvika röriga stadsmiljöer där enskilda skyltar kan vara svåra att se. Skyltar ska synas och vara lätta att uppfatta, samtidigt som de är anpassade efter stadsmiljön.

I småskaliga stadsmiljöer är det särskilt angeläget att reglera antalet skyltar och deras storlek, för att inte skyltarna ska bli ett alltför dominerande inslag. Skyltar som är välanpassade ger mer attraktiva miljöer för alla.

Det här behöver du bifoga

Till din ansökan om bygglov för skylt ska följande handlingar finnas med. Ta gärna kontakt med byggenheten om du har frågor kring bilagorna. 

En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och placeringen av skyltarna.

Som underlag till situationsplanen behövs en nybyggnadskarta, en förrättningskarta, en kopia på fastighetskartan eller en befintlig situationsplan på samma fastighet. Vilket underlag du behöver beror på vad och var du ska bygga.

Situationsplanen ska visa alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var de nya skyltarna ska placeras. Alla skyltar ska vara lägesbestämda. Det betyder att situationsplanen visar var skyltarna kommer att befinna sig på fastigheten. Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att det tydligt framgår vad du vill göra.

Fasadritningar ska vara i skala 1:100 eller 1:200. I ritningarna ska det finnas en skalstock så att det är möjligt att utläsa skalan. Fasadritningar ska visa kopplingen mellan skylt och fasad. För flaggskyltar ska avstånd mellan mark och underkant flaggskylt redovisas. Tänk på att alla fasader där skylten syns i någon form ska redovisas.

Skyltritningen är en detaljritning med uppgifter om storlek, material, färg och belysning. Detaljritningar ska vara i skala 1:10, 1:20 eller 1:50. Ritningarna ska redovisa skyltarnas utförande. I ritningarna ska det finnas en skalstock så att det är möjligt att utläsa skalan. Om ansökan avser flera skyltar ska samtliga finnas med i detaljritningen.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-,  rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen ska beskriva hur du säkerställer att samhällets krav på säkerhet, hälsa och miljö uppfylls.

En kontrollplan kan utformas på olika sätt så länge all relevant information finns med. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

 • vad som ska kontrolleras
 • hur kontrollen ska göras
 • mot vad kontrollen ska göras
 • om kontrollen ska göras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller av certifierad sakkunnig
 • vem som ska göra kontrollen.

Villkor

Inom planlagt område krävs bygglov hos kommunen för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Vad som är en väsentlig förändring av en befintlig skylt får bedömas från fall till fall.

Varje ansökan behandlas och granskas utifrån dess individuella förutsättningar. Meningen med bygglovsgranskningen är bland annat att finna en så lämplig lösning som möjligt med tanke på det budskap som skall fram, gatumiljön och byggnader som direkt berörs.

Om du är osäker på vilken utformning som är mest lämplig finns alltid utrymme för att diskutera skyltens utseende och placering med byggenheten, både innan och efter det att en ansökan har skickats in.

Utanför planlagt område kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att sätta upp skyltar.

Rekommendationer

Tydlig skyltning

 • Använd få och välplacerade skyltar på den byggnad där verksamheten bedrivs.
 • Placera skyltar i anslutning till entrén.
 • Skyltar får inte ta uppmärksamheten från trafikanter och inte kunna förväxlas med trafikmärken.
 • Text ska vara lätt att se och förstå. Friliggande bokstäver är en bra form av skyltning, där man kan låta bokstäverna lysa för att göra budskapet tydligt.
 • Samordna gärna skyltningen om flera verksamheter finns i en byggnad.
 • Undvik rörliga och blinkande skyltar eftersom de ofta blir dominerande och svårplacerade i stadsmiljön.
 • Använd hellre kända symboler istället för märkesskyltar.
 • Använd skyltfönster för att marknadsföra varor.

Anpassad skyltning

 • Anpassa skyltens utformning och placering efter byggnaden och gaturummet. 
 • Storleken på skyltar bör inte vara större än vad texten eller symbolen på skylten kräver. På gågator kan skyltarna vara mindre än på bilgator. 
 • Placera skyltar utan att de täcker eller skymmer karaktäristiska och dekorativa fasaddetaljer eller byggnadselement. 
 • Montera skyltar varsamt, med anpassning och färg efter fasadens stil och så att fasaden lätt kan återställas om skylten ska tas ned. 
 • Placera skyltarna tillräckligt högt och inte så långt utstickande att det utgör hinder för passage. 
 • Undvik skyltar på gator eller trottoarer som lätt hindrar gångtrafikanter och andra.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Relaterade länkar